Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: keskkonnamõju hindamine nüüd kasutajasõbralikum

Brüssel, 17. veebruar 2012. Selleks et liikmesriikide ametiasutustel ja ettevõtjatel oleks hõlpsam arvesse võtta ehitusprojektide keskkonnamõju, on komisjon koondanud kõik kehtivad ELi õigusaktid, milles käsitletakse keskkonnamõju hindamist. Algne keskkonnamõju hindamise direktiiv ja selle kolm järgnevat muudetud versiooni on koondatud üheks õigusaktiks, et saada kompaktsem, selgelt tõlgitud ja kasutajasõbralik versioon, mis jõustub täna.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Keskkonnamõju hindamise direktiiv on tähtis vahend ehitusprojektidega seotud keskkonnaprobleemide kindlakstegemiseks. Muutmise eesmärk on lihtsustada direktiivi vormi, et direktiiv oleks õiguslikult selgem, arusaadavam ja lihtsamalt rakendatav. See algatus on osa keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamisest, mida alustati 2010. aastal, et suurendada direktiivi keskkonnakaitselist mõju ja samas vähendada halduskoormust.”

Praegune kodifitseerimine on osa jätkuvast püüdest lihtsustada ELi õiguskeskkonda. See tähendab, et keskkonnamõju hindamise direktiiv ja kõik selle hilisemad muudatused moodustavad nüüd ühe läbipaistva ja kergestiloetava õigusakti, selle algseid sätteid ei ole aga muudetud. Nagu olemasolevad õigusaktid, nii on ka kodifitseeritud versioon tõlgitud kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Uue versiooni tõlked on hoolikalt läbi vaadatud, et kõrvaldada igasugune ebaselgus, mida võiksid põhjustada sõnastus- või keelevead.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid keskkonnamõju hindamise kodifitseeritud direktiivi vastu 13. detsembril 2011 ning selle tekst avaldati 28. jaanuaril 2012 kui direktiiv 2011/92/EL.

Keskkonnamõju hindamine on menetlus, millega tagatakse, et ehitusprojekti (nt tammi, maantee, lennuvälja, tehase või energeetikaprojekti) keskkonnamõju hinnatakse ja võetakse arvesse enne, kui liikmesriigi asjaomane ametiasutus otsustab projekti heaks kiita. Riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise ühised põhimõtted määrati esmakordselt kindlaks 1985. aasta keskkonnamõju hindamise direktiiviga, seda on muudetud 1997., 2003. ja 2009. aastal.

Edasised sammud

Keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamine lõpetatakse 2012. aasta teisel poolel, kui komisjon esitab ettepaneku kodifitseeritud direktiivi läbivaatamiseks. Edasisel muutmisel keskendutakse pigem direktiivi sisule kui vormile.

Taust

Keskkonnamõju hindamise direktiivi eesmärk on tagada, et igale projektile, millel võib olla suur keskkonnamõju, antaks enne heakskiitmist adekvaatne hinnang. Seega ei tehta otsust projekti jätkamise kohta enne, kui selle võimalik keskkonnamõju on kindlaks tehtud ja hinnatud. Ettevõtja saab seejärel projekti muuta, et viia negatiivne mõju miinimumini juba enne selle tekkimist, pädev asutus aga võib projekti heaks kiites nõuda leevendusmeetmete võtmist.

Kõnealuse direktiiviga tagatakse üldsuse varajane kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisse. Projekti hindamise ajal tuleb hoida üldsust asjaga kursis ja anda inimestele võimalus avaldada arvamust ettevõtja projekti kohta; nii saavad pädev asutus ja ettevõtja teha paremini läbikaalutud otsuseid.

Lisateave

Keskkonnamõju hindamise direktiivi kodifitseeritud tekst on järgmisel veebilehel:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:ET:HTML

Vt ka:

Lisateavet keskkonnamõju hindamise direktiivi kohta vt

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar