Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Nu er miljøkonsekvensvurderingen blevet mere brugervenlig

Bruxelles den 17. februar 2012 - For at hjælpe myndighederne i medlemsstaterne og bygherrer med bedre at håndtere anlægsprojekters miljømæssige konsekvenser har Kommissionen samlet al nuværende EU-lovgivning på området. Det oprindelige direktiv om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og dets tre senere revisioner er blevet samlet med det formål at skabe en mere kompakt, klart oversat og brugervenlig udgave, der træder i kraft i dag.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "VVM-direktivet er et vigtigt værktøj, der hjælper os med at tackle de miljømæssige hensyn ved byggeplanlægning. Ændringerne sigter efter at forenkle direktivets format ved at gøre det mere tydeligt juridisk set, lettilgængeligt og lettere at håndhæve. Initiativet er en del af revisionen af VVM-direktivet, en proces, der begyndte i 2010 og sigter efter at øge direktivets miljømæssige beskyttelse samtidig med, at den administrative byrde mindskes."

Denne "kodificering" er en del af de igangværende bestræbelser på at gøre EU's lovgivning mere simpel. Det betyder, at VVM-direktivet og alle senere ændringer nu vil udgøre ét samlet gennemsigtigt og letlæseligt stykke lovgivning, uden at der ændres ved de oprindelige bestemmelser. Den kodificerede udgave er, ligesom den allerede eksisterende lovgivning, blevet oversat til alle de officielle EU-sprog. Samtidig er oversættelserne blevet revideret, så der ikke opstår tvivl på grund af uklare formuleringer eller sproglige fejl.

Det kodificerede VVM-direktiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 13. december 2011, og lovteksten blev offentliggjort den 28. januar 2012 som direktiv 2011/92/EU.

Miljøvurdering er en procedure, der sikrer, at de miljømæssige konsekvenser ved anlægsprojekter – f.eks. dæmninger, motorveje, lufthavne, fabrikker og projekter inden for energiindustrien – bliver vurderet og tages i betragtning, før myndighederne i den relevante medlemsstat beslutter at godkende et anlægsprojekt. De fælles principper for miljøvurdering af individuelle offentlige og private anlægsprojekter blev oprindeligt fastlagt in VVM-direktivet fra 1985 med senere ændringer i 1997, 2003 og 2009.

Næste skridt

Revisionsprocessen af VVM-direktivet vil blive afsluttet senere i 2012, hvor Kommissionen vil fremlægge sit forslag til revidering af det kodificerede direktiv. Fremtidige ændringer vil koncentrere sig mere om indholdet af direktivet end om formatet.

Baggrund:

VVM-direktivet sigter efter at sikre, at anlægsprojekter, der kunne have store miljømæssige konsekvenser, tages op til vurdering, inden de bliver godkendt. Derfor skal alle de mulige miljøvirkninger identificeres og vurderes, inden der tages nogen beslutning om at påbegynde et anlægsprojekt. Bygherrerne kan derefter tilpasse projekterne således, at de negative virkninger bliver minimale inden de forekommer, eller de kompetente myndigheder kan indføre afvægringsforanstaltninger i projektgodkendelsen.

Direktivet sikrer, at det offentlige inddrages tidligt i den miljømæssige beslutningsproces. Under vurderingsperioden for projektet skal den berørte offentlighed informeres og have mulighed for at kommentere på bygherrernes forslag, hvilket gør det muligt for de kompetente myndigheder og bygherrerne at tage beslutningerne på et velinformeret grundlag.

Yderligere oplysninger:

Det kodificerede VVM direktiv kan findes på:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:DA:HTML

Se også:

Mere information om direktivet om vurderinger af virkninger på miljøet:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar