Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: přehlednější pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí

Brusel 17. února 2012 – Komise sloučila všechny stávající předpisy EU upravující posuzování vlivů na životní prostředí, aby tak orgánům členských států a stavebním investorům usnadnila zpracování environmentálních důsledků stavebních projektů. Sloučením původní směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a jejích tří následných revizí byl vytvořen kompaktnější, jasně přeložený a uživatelsky přívětivější text, který vstupuje v platnost dnešním dnem.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí je důležitým nástrojem pro řešení otázek životního prostředí při přípravě stavebních projektů. Cílem změn je zjednodušit formát směrnice, učinit ji právně jasnější, přístupnější a usnadnit její uplatňování. Tato iniciativa je součástí přezkumu směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, který započal v roce 2010. Výsledná směrnice by měla vyžadovat větší ochranu životního prostředí, ale zároveň by se měla snížit administrativní zátěž.“

Tato „kodifikace“ je součástí probíhajícího úsilí o zjednodušení právního prostředí EU. To znamená, že směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a všechny její následné změny nyní tvoří jediný transparentní a čitelný právní předpis bez jakékoli změny původních ustanovení. Kodifikované znění bylo přeloženo do všech úředních jazyků EU, jako je tomu u všech stávajících právních předpisů. Překlady nové verze byly rovněž zkontrolovány, aby se odstranily veškeré nejasnosti způsobené nejednoznačnými formulacemi nebo jazykovými chybami.

Evropský parlament a Rada schválily kodifikovanou směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí 13. prosince 2011 a její znění bylo zveřejněno 28. ledna 2012 pod číslem 2011/92/EU.

Posuzování vlivů na životní prostředí je postupem, který zajišťuje, že dopady stavebních projektů – např. přehrad, dálnic, letišť, továren a energetických projektů – na životní prostředí jsou posouzeny a vzaty v úvahu před tím, než příslušný orgán členského státu rozhodne o schválení projektu. Společné zásady posuzování vlivů jednotlivých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí byly původně stanoveny směrnicí o posuzování dopadů na životní prostředí z roku 1985, která byla v letech 1997, 2003 a 2009 následně měněna.

Další kroky

Přezkum směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí bude dokončen během roku 2012, kdy Komise představí svůj návrh na revizi kodifikované směrnice. Změny se v budoucnu zaměří na obsah směrnice, nikoli její formát.

Souvislosti

Cílem směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí je zajistit, aby projekty, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, byly před schválením náležitě posouzeny. Než bude tedy učiněno jakékoliv rozhodnutí, aby mohl takový projekt pokračovat, jsou určeny a posouzeny jeho možné dopady na životní prostředí. Stavební investoři pak mohou projekt upravit a minimalizovat negativní vlivy, než k nim skutečně dojde. Příslušné orgány mohou případně ke schválení projektu připojit opatření ke zmírnění rizika.

Směrnice rovněž zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování o vlivu projektů na životní prostředí již od samého počátku. Během hodnocení projektů musí být zástupci dotčené veřejnosti průběžně informováni a mít možnost vyjádřit se k návrhům stavebních investorů, což umožní příslušným orgánům a stavebním investorům přijmout informovaná rozhodnutí.

Další informace:

Kodifikované znění směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí je k dispozici na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:CS:HTML

Viz rovněž:

Více informací o směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí naleznete na:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar