Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: улеснение за оценките на въздействието върху околната среда

Брюксел, 17 февруари 2012 г. — За да улесни властите в страните членки и разработчиците на проекти при управлението на екологичните последици от строителните проекти, Европейската комисия обедини всички съществуващи разпоредби на ЕС относно оценките на въздействието върху околната среда. Първоначалната Директива за оценка на въздействието върху околната среда (Директивата за ОВОС) и нейните три преработки са обединени в една обща, по-компактна, ясно преведена и удобна за ползване версия, която влиза в сила днес.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Директивата за ОВОС е важен инструмент за въздействие по отношение на екологичните поводи за безпокойство във връзка с проектантските характеристики на строителните проекти. Промените имат за цел опростяване на формата на Директивата чрез по-голяма правна яснота, достъпност, както и чрез улесняване на привеждането ѝ в изпълнение. Тази инициатива е част от процеса на преразглеждане на Директивата за ОВОС, започнал в 2010 г., който е насочен към засилване на заложената в нея защита на околната среда, съпроводено в същото време с намаляване на съответното административно натоварване“.

Този вид „кодификация“ представлява част от продължаващите усилия за опростяване на регулаторната среда на ЕС. Резултатът е, че Директивата за ОВОС и нейните изменения сега са обединени в единен, ясен и удобен за ползване законодателен документ, без да има промени в действащите разпоредби. Както и при съществуващото досега законодателство, кодифицираната версия е преведена на всички официални езици на ЕС. Самите преводи на новата версия също бяха прегледани, за да се отстранят всякакви възможности за съмнение, дължащи се на неясни формулировки или езикови грешки.

На 13 декември 2011 г. Европейският парламент и Съветът приеха кодифицираната Директива за ОВОС и нейният текст бе публикуван на 28 януари 2012 г. като Директива 2011/92/ЕС.

Провеждането на ОВОС е процедура, която гарантира, че екологичните последици от строителните проекти — например от изграждането на язовири, шосета, летища, фабрики, а също и от енергийните проекти — се оценяват и се вземат предвид преди съответният орган на страната членка да вземе решение за одобрение на проекта. Общите принципи за провеждането на ОВОС на отделните публични и частни проекти бяха първоначално определени в Директивата за ОВОС от 1985 г., със съответни изменения от 1997, 2003 и 2009 година.

Какво предстои

Процесът на преразглеждане на Директивата за ОВОС ще приключи по-късно тази година, когато Европейската комисия представи своето предложение за изменение на кодифицираната Директива. Тези бъдещи промени ще са по-скоро промени на съдържанието на Директивата, а не толкова на нейния формат.

Контекст

Целта на Директивата за ОВОС е да осигури провеждането на адекватно оценяване на проектите, които е възможно да имат значително въздействие върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. По този начин се установяват и оценяват потенциалните въздействия на даден проект преди да се вземе решение за неговото изпълнение. Разработчиците на проекти имат възможност да променят своите проекти, така че да бъдат сведени до минимум отрицателните въздействия още преди те да са се проявили, или, също така, компетентните органи могат да включат в одобрението на проекта изисквания за мерки за смекчаване на отрицателните въздействия.

С Директивата се насърчава участието на обществеността в процедурите за вземане на решения по екологични въпроси. Хората от заинтересованата общественост трябва по време на периода на оценяване на проекта да бъдат информирани и да имат възможност да коментират предложенията на разработчика, което дава възможност на компетентните органи и на разработчиците да вземат решения на база добра информираност.

Допълнителна информация:

Кодифицираният текст на Директивата за ОВОС е на разположение на следния линк:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:bg:HTML

Вж. също:

Допълнителна информация за Директивата за ОВОС:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar