Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 december 2012

EU-regler om könsneutrala försäkringspremier träder i kraft

Från och med den 21 december måste de europeiska försäkringsbolagen ha samma försäkringspremier för kvinnor och män för samma försäkringstjänster utan att göra skillnad på grund av kön. Det betyder att försäkringspremierna på kort sikt kan komma att höjas eller sänkas för vissa kundgrupper. Det är dock troligt att priserna kommer att utjämnas i det långa loppet. Lagändringen är en följd av en dom från EU-domstolen. Domstolen kom fram till att olika premier för män och kvinnor enbart på grund av kön är oförenliga med principen om könsneutral prissättning i EU:s jämställdhetslagstiftning och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

– Jämställdhet är en grundläggande rättighet i EU. Domstolen har klargjort att detta också gäller för försäkringspremier, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Försäkringsbranschen har haft över ett år på sig att förbereda sig på övergången till könsneutral prissättning, och kommissionen har hjälpt branschen att anpassa sig. Kommissionen kommer att övervaka hur försäkringsbolagen tillämpar de nya reglerna i praktiken.

I sin dom i målet Test-Achats av den 1 mars 2011 (C-236/09) gav domstolen försäkringsbolagen en frist till den 21 december 2012 att ändra sin prissättning och likabehandla sina manliga och kvinnliga kunder i fråga om försäkringspremier och ersättningar (MEMO/11/123).

Till följd av detta träffade Viviane Reding företrädare för försäkringsbolagen i september 2011 för att diskutera hur kommissionen skulle kunna hjälpa branschen att följa domstolens dom (MEMO/11/624). Samtalen resulterade i att kommissionen den 22 december 2011 gav branschen konkreta riktlinjer om hur domen ska tillämpas (IP/11/1581).

Bakgrund

Målet Test-Achats (C-236/09) avgjordes på begäran av den belgiska författningsdomstolen och gällde könsdiskriminering i samband med försäkringspremier. Den 1 mars 2011 ogiltigförklarade domstolen från och med den 21 december 2012 ett undantag från EU:s jämställdhetslagstiftning, som gav EU-länderna möjlighet att bibehålla differentieringar mellan män och kvinnor i samband med enskilda personers premier och ersättningar.

Rådets direktiv 2004/113/EG om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (som antogs enhälligt av EU:s ministerråd) förbjuder direkt och indirekt könsdiskriminering på områden utanför arbetsmarknaden.

Före domslutet fick EU-länderna enligt artikel 5.2 i direktivet emellertid undanta försäkringsavtal från regeln om könsneutralitet. Alla EU-länder har använt sig av detta undantag för vissa eller alla försäkringsavtal. Belgisk lag gör exempelvis ett undantag för livförsäkringar, och det var just en tvist om det belgiska undantagets laglighet som ledde till domslutet i Test-achats-målet.

Domstolen ansåg att undantaget från regeln om könsneutralitet enligt artikel 5.2 var oförenligt med direktivets syfte och med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Domstolen fastställde därför att undantaget skulle vara ogiltigt från och med den 21 december 2012.

Domslutet innebär emellertid inte att kvinnor alltid ska betala samma bilförsäkringspremier som män.

För närvarande betalar en försiktig ung manlig förare mer för sin bilförsäkring bara för att han är man. Enligt domen får försäkringsbolagen inte längre använda kön som enda riskfaktor för att motivera skillnader i enskildas premier. Men de premier som betalas av försiktiga förare – både män och kvinnor – kommer att fortsätta att sjunka på grundval av deras individuella körförmåga. Domen hindrar inte att man använder andra legitima riskbedömningsfaktorer (t.ex. ålder och hälsa), och priserna kommer även fortsättningsvis att återspegla olika risker.

Kön är en avgörande riskbedömningsfaktor för minst tre stora produktkategorier: fordonsförsäkring, livförsäkring/livräntor och privat sjukförsäkring. För alla tre kategorier är det sannolikt att en övergång till könsneutral prissättning kommer att få följder för premier och ersättningar på individnivå för både män och kvinnor. Beroende på produkt kan premierna komma att höjas eller sänkas för vissa kundgrupper.

Försäkringsbranschen är konkurrenskraftig och innovativ. Den bör kunna göra justeringarna och erbjuda konsumenterna attraktiva, könsneutrala produkter utan att det oskäligt påverkar den allmänna prisnivån. Både prisökningar och prissänkningar till följd av den könsneutrala prissättningen ska överföras på konsumenterna så rättvist som möjligt.

Effekterna av domslutet diskuterades den 20 juni 2011 med EU-länderna och berörda aktörer vid forumet Gender and Insurance, som kommissionen anordnar sedan 2009. Dessutom träffade Viviane Reding företrädare för de europeiska försäkringsbolagen den 21 september 2011 (MEMO/11/624).

Den 22 december 2011 antog kommissionen riktlinjer för att hjälpa försäkringsbranschen att tillämpa könsneutral prissättning (IP/11/1581). Riktlinjerna ger praktisk vägledning om vad domslutet innebär för både konsumenter och försäkringsbolag.

Läs mer

MEMO/12/1012

Europeiska kommissionen – jämställdhet

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar