Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. decembra 2012

V Evropski uniji začnejo veljati predpisi o oblikovanju cen v zavarovalniški industriji brez razlikovanja glede na spol

Bruselj, 20. decembra 2012 – V skladu z novimi predpisi, ki začnejo veljati jutri, bodo morale zavarovalnice v Evropi za enake zavarovalniške produkte ženskam in moškim zaračunavati enako, brez razlikovanja glede na spol. To pomeni, da bi se lahko cene zavarovanj za nekatere kategorije strank kratkoročno dvignile ali znižale, vendar pa se bodo sčasoma verjetno uskladile. Sprememba je bila potrebna, ker je Sodišče Evropske unije razsodilo, da so različne premije za moške in ženske izključno na podlagi spola nezdružljive z načelom enakih cen za oba spola, ki je vključeno v zakonodajo EU o enakosti spolov, in z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

„Enakost spolov je temeljna pravica v Evropski uniji in Sodišče je pojasnilo, da se to načelo uporablja tudi za oblikovanje cen zavarovanj,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zavarovalniški sektor je imel več kot leto dni časa za pripravo prehoda na enake cene za oba spola, Evropska komisija pa je v tem obdobju industriji pomagala pri prilagoditvah. Komisija bo spremljala, kako bo industrija izvajala nove predpise v praksi.

V sodbi v zadevi Test-Achats z dne 1. marca 2011 (C-236/09) je Sodišče Evropske unije zavarovalnicam naložilo, da do 21. decembra 2012 spremenijo svoje politike oblikovanja cen, da bodo posamezne stranke ne glede na spol enako obravnavane v smislu zavarovalnih premij in dajatev (MEMO/11/123).

Po razglasitvi sodbe se je podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding septembra 2011 srečala z vodilnimi evropskimi zavarovalnicami, da bi razpravljala o tem, kako lahko Komisija industriji pomaga pri prilagoditvah zaradi sodbe Sodišča (MEMO/11/624). Posledično je Komisija 22. decembra 2011 industriji namenila konkretne smernice o izvajanju sodbe (IP/11/1581).

Ozadje

Zadeva Test-Achats (C-236/09), ki jo je Sodišču EU predalo belgijsko ustavno sodišče, se je nanašala na diskriminacijo na podlagi spola pri oblikovanju cen zavarovanj. Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 1. marca 2011 za neveljavno z učinkom od 21. decembra 2012 razglasilo izjemo v zakonodaji EU glede enake obravnave, ki državam članicam omogoča, da pri oblikovanju premij in dajatev ohranijo razlikovanje med moškimi in ženskami.

Direktiva Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, ki jo je Svet ministrov EU sprejel soglasno, prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo na podlagi spola zunaj trga dela.

Pred sodbo Sodišča je člen 5(2) navedene direktive državam članicam omogočal odstopanje od pravila o enakih pogojih za oba spola pri zavarovalnih pogodbah. Vse države članice so to odstopanje uporabile za nekatere ali vse zavarovalne pogodbe. Belgijska nacionalna zakonodaja uporablja na primer tako odstopanje za življenjsko zavarovanje. Pravzaprav je spor o zakonitosti belgijskega odstopanja privedel do sodbe Sodišča v zadevi Test-Achats.

Po mnenju Sodišča je izjema od pravila o enakih pogojih za oba spola v členu 5(2) nezdružljiva z namenom Direktive in zato tudi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Sodišče je s svojo sodbo zadevno odstopanje razglasilo za neveljavno z učinkom od 21. decembra 2012.

Sodba v zadevi Test-Achats ne pomeni, da bodo ženske vedno plačevale enake premije za avtomobilsko zavarovanje kot moški.

Trenutno previden mlad voznik plačuje več za avtomobilsko zavarovanje le zato, ker je moški. V skladu s sodbo Sodišča EU zavarovalnice ne bodo smele več uporabljati spola kot edinega odločilnega dejavnika za oceno tveganja, s katerim bi upravičile razlike v premijah posameznikov. Vendar se bodo premije, ki jih plačujejo previdni vozniki in voznice, še naprej zniževale glede na njihovo individualno vozniško obnašanje. Sodba ne vpliva na uporabo drugih legitimnih dejavnikov za oceno tveganja, kot sta na primer starost ali zdravstveno stanje, in cene bodo še naprej odražale tveganje.

Spol je odločilni dejavnik za oceno tveganja pri vsaj treh glavnih kategorijah zavarovalnih produktov: zavarovanju avtomobilske odgovornosti, življenjskem zavarovanju/anuitetah in zasebnem zdravstvenem zavarovanju. Pri vseh treh kategorijah bo prehod na enake cene za oba spola verjetno vplival na premije in/ali dajatve na individualni ravni za moške in ženske. Premije bi se za nekatere kategorije potrošnikov lahko zvišale ali pa znižale, odvisno od zadevnega produkta.

Zavarovalniška industrija je konkurenčna in inovativna. Sposobna bi morala biti izpeljati te prilagoditve in potrošnikom ponuditi privlačne produkte ne glede na spol in brez neupravičenega vpliva na splošno raven cen. Znižanja cen, ki bi bila posledica enakih cen za oba spola, bi se morala prenesti na potrošnike v enako „pošteni“ meri kot zvišanja cen.

Z državami članicami in zainteresiranimi stranmi se je o posledicah sodbe razpravljalo 20. junija 2011 v okviru foruma o vprašanjih spola in zavarovalništvu, ki ga je Komisija vzpostavila leta 2009. Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding se je 21. septembra 2011 srečala tudi z vodilnimi predstavniki evropskih zavarovalnic (MEMO/11/624).

Komisija je 22. decembra 2011 sprejela smernice za pomoč zavarovalniški industriji pri izvajanju načela oblikovanja enakih cen za oba spola (IP/11/1581). Te smernice vsebujejo razlago o tem, kaj sodba sodišča za potrošnike in zavarovalnice pomeni v praksi.

Več informacij

MEMO/12/1012

Evropska komisija – enakost med spoloma:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sl.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakta :

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar