Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel [20. decembra 2012]

Pravidlá EÚ o rodovo neutrálnej tvorbe cien v odvetví poisťovníctva nadobúdajú účinnosť

Brusel, 20. decembra 2012 – Podľa nových pravidiel, ktoré zajtra nadobúdajú účinnosť, budú musieť poisťovatelia v Európe predávať tie isté poistné produkty mužom a ženám za tú istú cenu bez toho, aby medzi pohlaviami robili rozdiely. Znamená to, že z krátkodobého hľadiska môže pre niektoré kategórie zákazníkov dôjsť k nárastu alebo poklesu cien, hoci po určitom čase pravdepodobne dôjde k ich vyrovnaniu. K zmene dochádza v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého rozdielne poistné pre mužov a ženy len na základe pohlavia nie je zlučiteľné so zásadou jednotnej tvorby cien pre obe pohlavia, ktorá je súčasťou právnych predpisov EÚ v oblasti rodovej rovnosti, ani s Chartou základných práv Európskej únie.

Rovnosť medzi ženami a mužmi je v Európskej únii základným právom a Súdny dvor dal jasne najavo, že platí aj pri stanovovaní cien poistného,” povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová. „Odvetvie poisťovníctva malo viac než rok na to, aby sa pripravilo na prechod k jednotnej tvorbe cien pre obe pohlavia a Európska komisia mu počas tohto obdobia pomáhala, aby túto zmenu úspešne zvládlo. Komisia bude sledovať, ako sa budú tieto nové pravidlá v poisťovníctve prakticky uplatňovať.“

Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z 1. marca 2011 vo veci Test-Achats (C‑236/09) rozhodol, že poisťovatelia musia do 21. decembra 2012 zmeniť svoju politiku tvorby cien tak, aby zaistili rovnaké zaobchádzane s mužskými a ženskými zákazníkmi, pokiaľ ide o výšku poistného a plnenia (MEMO/11/123).

Po vynesení rozsudku Súdneho dvora sa podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová v septembri 2011 stretla s poprednými zástupcami poisťovníctva v EÚ, aby s nimi diskutovala o spôsoboch, ako by Komisia mohla odvetviu pomôcť dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím (MEMO/11/624). V nadväznosti na to Komisia 22. decembra 2011 poskytla odvetviu poisťovníctva konkrétne usmernenia pre vykonanie rozsudku (IP/11/1581).

Súvislosti

Vec Test-Achats (C-236/09), ktorá bola postúpená belgickým ústavným súdom, sa týkala diskriminácie na základe pohlavia pri tvorbe cien poistenia. Dňa 1. marca 2011 Súdny dvor Európskej únie vyhlásil s účinnosťou od 21. decembra 2012 za neplatnú výnimku obsiahnutú v právnych predpisoch EÚ o rovnakom zaobchádzaní, ktorá členským štátom povoľovala zachovať rozlišovanie medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o individuálnu výšku poistného a poistného plnenia.

Smernica Rady 2004/113/ES o rovnakom zaobchádzaní medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (jednomyseľne prijatá Radou ministrov EÚ) zakazuje akúkoľvek priamu alebo nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia v oblastiach mimo trhu práce.

Pred vynesením rozsudku vo veci Test-Achats umožňoval článok 5 ods. 2 smernice členským štátom odchýliť sa od pravidla jednotných podmienok pre obe pohlavia v oblasti poistných zmlúv. Všetky členské štáty využívali túto výnimku pre niektoré alebo pre všetky poistné zmluvy. Napríklad belgické vnútroštátne právne predpisy obsahujú výnimku pre oblasť životného poistenia. Práve spor týkajúci sa zákonnosti tejto belgickej výnimky viedol k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Test-Achats.

Súdny dvor rozhodol, že výnimka z pravidla o jednotnom poistnom a plneniach pre obe pohlavia stanovená v článku 5 ods. 2 je nezlučiteľná s účelom smernice, a teda aj s Chartou základných práv EÚ. Rozhodol, že výnimka je neplatná s účinnosťou od 21. decembra 2012.

Rozsudok vo veci Test-Achats neznamená, že ženy budú vždy platiť rovnako vysoké poistné pri poistení motorových vozidiel ako muži.

V súčasnosti platí opatrný mladý vodič mužského pohlavia vyššie poistné za auto len preto, lebo je muž. Podľa rozsudku už poisťovatelia nemôžu používať pohlavie ako jediný rozhodujúci rizikový faktor na odôvodnenie rozdielov v poistnom pri jednotlivých poistencoch. Poistné pre opatrných vodičov – mužov a ženy – sa však bude naďalej znižovať na základe ich individuálneho spôsobu jazdenia. Rozsudok sa nevzťahuje na používanie iných legitímnych faktorov rizikovosti (ako sú napríklad vek alebo zdravotný stav) a v cenách poistného sa bude naďalej odrážať príslušné riziko.

Pohlavie je rozhodujúcim faktorom rizikovosti pri minimálne troch produktových kategóriách: pri poistení motorových vozidiel, životnom poistení a doživotnej rente a súkromnom zdravotnom poistení. Vo všetkých troch kategóriách je pravdepodobné, že prechod na jednotnú tvorbu cien pre obe pohlavia bude mať vplyv na výšku poistného a/alebo poistného plnenia pre mužov a ženy na individuálnej úrovni. V závislosti od daného produktu môže pri určitých kategóriách spotrebiteľov dôjsť k zvýšeniu alebo zníženiu poistného.

Poisťovníctvo je konkurencieschopný a inovatívny sektor, ktorý by mal byť schopný vykonať tieto úpravy a ponúknuť spotrebiteľom atraktívne produkty jednotné pre obe pohlavia bez toho, aby to malo neopodstatnený dosah na celkovú cenovú úroveň. V záujme spravodlivosti by mali spotrebitelia pocítiť nielen zvýšenie, ale v rovnakej miere aj zníženie cien, ku ktorému dôjde v dôsledku jednotnej tvorby cien pre obe pohlavia.

Členské štáty a zainteresované strany diskutovali o vplyvoch rozsudku 20. júna 2011 na fóre pre otázky pohlavia a poistenia (Forum on Gender and Insurance), ktoré Komisia zriadila v roku 2009. Dňa 21. septembra sa európska komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová stretla s vedúcimi predstaviteľmi európskych poisťovní (MEMO/11/624).

Komisia 22. decembra 2011 prijala usmernenia, ktoré mali sektoru poisťovníctva pomôcť pri uplatňovaní jednotnej tvorby cien (IP/11/1581). Usmernenia poskytli praktické vysvetlenie dôsledkov rozsudku v prospech zákazníkov aj poisťovacích spoločností.

Ďalšie informácie

MEMO/12/1012

Európska komisia – Rodová rovnosť:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar