Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Stājas spēkā ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

Briselē 2012. gada 20. decembrī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā rītdien, apdrošinātājiem Eiropā būs jāpiemēro vienādas cenas vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek sniegti vīriešiem vai sievietēm. Tas nozīmē, ka īstermiņā apdrošināšanas cenas dažu klientu kategorijām varētu paaugstināties vai samazināties, taču paredzams, ka ilgtermiņā tās līdzsvarosies. Šīs izmaiņas ir ieviestas pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa lēma, ka atšķirīgu apdrošināšanas prēmiju piemērošana vīriešiem un sievietēm, balstoties tikai uz dzimumu, nav savietojama ar dzimumneitralitātes principu cenu aprēķināšanā, kas paredzēts ES tiesību aktos dzimumu līdztiesības jomā, un ar ES Pamattiesību hartu.

"Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā ir pamattiesība, un Eiropas Savienības Tiesa ir paskaidrojusi, ka tā attiecas arī uz cenu aprēķināšanu apdrošināšanas jomā," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Redinga. "Apdrošināšanas nozarei ir bijis vairāk nekā gadu ilgs laiks, lai pārietu uz cenu aprēķināšanu dzimumneitrālā veidā, un Eiropas Komisija šajā laikposmā ir palīdzējusi nozarei pielāgoties. Komisija uzraudzīs, kā nozares uzņēmumi piemēros šos jaunos noteikumus praksē."

Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 1. marta nolēmumā Test-Achats lietā (C‑236/09) noteica, ka apdrošinātājiem līdz 2012. gada 21. decembrim ir jāmaina sava cenu noteikšanas politika, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret atsevišķiem vīriešiem un sievietēm attiecībā uz apdrošināšanas prēmijām un atlīdzībām (MEMO/11/123).

Pēc Tiesas sprieduma pasludināšanas ES Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga 2011. gada septembrī tikās ar ES vadošajiem apdrošinātājiem, lai apspriestu, kā Komisija var palīdzēt nozares uzņēmumiem pielāgoties Tiesas nolēmumam (MEMO/11/624). Rezultātā Komisija 2011. gada 22. decembrī nozarei sniedza konkrētus norādījumus par nolēmuma īstenošanu (IP/11/1581).

Vispārīga informācija

Test-Achats lietā (C-236/09), kurā lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu iesniedza Beļģijas Konstitucionālā tiesa, ir skatīta dzimumu diskriminācija apdrošināšanas cenu aprēķināšanā. Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 1. martā pasludināja, ka ES vienlīdzīgas attieksmes tiesību aktos paredzētais izņēmums, ar kuru dalībvalstīm ir atļauts saglabāt prēmiju un atlīdzību atšķirības individuālā līmenī starp vīriešiem un sievietēm, ir spēkā neesošs no 2012. gada 21. decembra.

Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (vienprātīgi pieņemta ES Ministru padomē), aizliedz tiešu un netiešu dzimumu diskrimināciju jomās, kas neskar darba tirgu.

Pirms šā nolēmuma pieņemšanas direktīvas 5. panta 2. punkts deva dalībvalstīm tiesības attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem atkāpties no dzimumu vienlīdzības noteikuma. Šo atkāpi dažu veidu vai visos apdrošināšanas līgumos ir izmantojušas visas dalībvalstis. Piemēram, Beļģijas tiesību aktos ir iekļauta atkāpe attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu. Eiropas Savienības Tiesas nolēmums Test-Achats lietā tika pieņemts strīdā par šīs Beļģijas tiesību aktos noteiktās atkāpes likumību.

Tiesa konstatēja, ka direktīvas 5. panta 2. punktā paredzētā atkāpe no vienlīdzīgas attieksmes noteikuma nebija saderīga ar direktīvas mērķi, un tādējādi nebija saderīga ar ES Pamattiesību hartu. Tiesa lēma, ka atkāpe zaudē spēku, sākot no 2012. gada 21. decembra.

Test-Achats nolēmums nenozīmē, ka sievietes par automašīnas apdrošināšanu vienmēr maksās to pašu prēmiju, ko vīrieši.

Pašlaik uzmanīgs jauns autovadītājs par automašīnas apdrošināšanu maksā vairāk, tikai tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Saskaņā ar šo nolēmumu apdrošinātāji vairs nevar atsaukties uz dzimumu, kā vienīgo noteicošo riska faktoru, lai attaisnotu atšķirības personu apdrošināšanas prēmijās. Piesardzīgu braucēju – vīriešu un sieviešu – prēmijas turpinās samazināties, pamatojoties uz viņu kā autobraucēju uzvedību. Nolēmums neietekmē arī citu leģitīmu riska novērtēšanas faktoru izmantošanu (piemēram, vecumu vai veselības stāvokli), un cena arī turpmāk turpinās atspoguļot risku.

Dzimums ir noteicošais riska novērtēšanas faktors vismaz trijās galvenajās kategorijās: transportlīdzekļu apdrošināšanā, dzīvības apdrošināšanā/pensijās un privātā veselības apdrošināšanā. Paredzams, ka visās trijās kategorijās pāreja uz vienādu cenu aprēķināšanas kārtību abiem dzimumiem ietekmēs prēmijas un/vai atlīdzības individuālā līmenī vīriešiem un sievietēm. Atkarībā no konkrētā produkta apdrošināšanas prēmijas atsevišķām klientu kategorijām varētu palielināties vai samazināties.

Apdrošināšanas nozarei ir raksturīgs augsts konkurences un inovāciju līmenis. Tai vajadzētu spēt pielāgoties un piedāvāt pievilcīgākus produktus, kas ir vienādi abiem dzimumiem, bez nepamatotas ietekmes uz vispārējo cenu līmeni. Cenu samazinājumi, kas izriet no vienādotajiem cenu aprēķiniem, būtu jāattiecina uz klientiem tikpat godīgi kā cenu palielinājumi.

Dalībvalstis un ieinteresētās personas 2011. gada 20. jūnijā apsprieda nolēmuma ietekmi Dzimumu un apdrošināšanas forumā, ko Komisija izveidoja 2009. gadā. Eiropas tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga tikās arī ar Eiropas apdrošināšanas sabiedrību vadītājiem 2011. gada 21. septembrī (MEMO/11/624).

Komisija 2011. gada 22. decembrī pieņēma vadlīnijas, lai palīdzētu apdrošināšanas nozarei īstenot dzimumneitrālu cenu noteikšanas kārtību (IP/11/1581). Šajās vadlīnijās sniegti praktiski norādījumi par nolēmuma sekām, kas noderīgi gan patērētājiem, gan apdrošināšanas sabiedrībām.

Papildu informācija

MEMO/12/1012

Eiropas Komisija – dzimumu līdztiesība:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar