Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. joulukuuta 2012

EU:n säännöt vakuutusten sukupuolineutraalista hinnoittelusta astuvat voimaan

Bryssel 20. joulukuuta 2012 – Huomenna voimaan astuvien uusien sääntöjen mukaan Euroopassa toimivien vakuutusyhtiöiden on veloitettava naisilta ja miehiltä sama hinta samasta vakuutustuotteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä tiettyjen asiakasryhmien vakuutusmaksut voivat nousta tai laskea, mutta ajan myötä maksut todennäköisesti tasaantuvat. Muutos on seurausta unionin tuomioistuimen tuomiosta, jonka mukaan pelkästään sukupuoleen perustuvat erot vakuutusmaksuissa ovat ristiriidassa sukupuolten tasa-arvosta annettuun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän sukupuolineutraalin hinnoittelun periaatteen ja EU:n perusoikeuskirjan kanssa.

Oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n tunnustamista perusoikeuksista. Tuomioistuin on nyt tehnyt selväksi, että kyseinen oikeus ulottuu myös vakuutusten hinnoitteluun. Vakuutusyhtiöillä on ollut yli vuosi aikaa valmistella sukupuolineutraaliin hinnoitteluun siirtymistä. Redingin mukaan Euroopan komissio on tukenut alaa muutokseen sopeutumisessa ja aikoo seurata, miten vakuutusyhtiöt soveltavat uusia sääntöjä käytännössä.

Unionin tuomioistuin myönsi Test-Achats-asiassa 1. päivänä maaliskuuta 2011 antamassaan tuomiossa (C‑236/09) vakuutusyhtiöille 21. päivään joulukuuta 2012 ulottuvan siirtymäajan, jonka kuluessa niiden on muutettava hinnoitteluaan mies- ja naisasiakkaiden kohtelemiseksi tasa-arvoisesti vakuutusmaksujen ja -etuuksien osalta (MEMO/11/123).

Tuomion johdosta oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Reding tapasi EU:n johtavia vakuutusyhtiöitä syyskuussa 2011 keskustellakseen siitä, miten komissio voi auttaa niitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen (MEMO/11/624). Tapaamisen johdosta komissio antoi alalle 22. joulukuuta 2011 käytännön ohjeita sääntöjen soveltamisesta (IP/11/1581).

Tausta

Belgian perustuslakituomioistuimen unionin tuomioistuimeen viemässä Test-Achats-asiassa (C-236/09) oli kyse sukupuolisyrjinnästä vakuutusten hinnoittelussa. Unionin tuomioistuin totesi 1. maaliskuuta 2011, että tasa-arvoisesta kohtelusta annettuun EU:n lainsäädäntöön myönnetty poikkeus, joka on mahdollistanut erot miesten ja naisten vakuutusmaksuissa ja -etuuksissa, on 21. joulukuuta 2012 alkaen pätemätön.

Miesten ja naisten yhdenvertaisesta kohtelusta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annettu neuvoston direktiivi 2004/113/EY (jonka EU:n ministerineuvosto hyväksyi yksimielisesti) kieltää välittömän ja välillisen sukupuolisyrjinnän työmarkkinoiden ulkopuolella.

Ennen tuomion antamista jäsenvaltioilla oli direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla oikeus poiketa sukupuolineutraaliuden säännöstä vakuutusten osalta. Kaikki jäsenvaltiot hyödynsivät tätä poikkeusta joko kaikissa tai joissain vakuutuksissa. Esimerkiksi Belgian kansalliseen lainsäädäntöön sisältyy henkivakuutuksia koskeva poikkeus, jonka laillisuudesta syntynyt riita johti lopulta unionin tuomioistuimen tuomioon Test-Achats-asiassa.

Tuomioistuin totesi, että 5 artiklan 2 kohdan poikkeus sukupuolineutraaliuden säännöstä oli ristiriidassa direktiivin tarkoituksen ja näin ollen myös EU:n perusoikeuskirjan kanssa. Tuomioistuin päätti, että poikkeus on 21. joulukuuta 2012 lähtien pätemätön.

Test-Achats-tuomio ei tarkoita sitä, että naisten liikennevakuutusmaksu on aina samansuuruinen kuin miesten.

Tällä hetkellä varovainen nuori mieskuljettaja maksaa liikennevakuutuksestaan enemmän vain siksi, että on mies. Uusien sääntöjen mukaan vakuutusyhtiöt eivät voi enää käyttää sukupuolta ainoana määräävänä riskitekijänä, jolla ne perustelevat erot henkilöiden vakuutusmaksuissa. Mutta varovaisten kuljettajien – olivatpa he miehiä tai naisia – vakuutusmaksut laskevat edelleen heidän yksilöllisen ajokäyttäytymisensä perusteella. Tuomio ei rajoita muiden laillisten riskiluokitustekijöiden (esim. ikä tai terveydentila) käyttöä, ja hinnat määräytyvät edelleen riskien perusteella.

Sukupuoli on määräävä riskiluokitustekijä ainakin kolmessa vakuutustuoteluokassa: moottoriajoneuvovakuutus, henki-/elinkorkovakuutus ja yksityinen sairausvakuutus. Kaikissa kolmessa luokassa on todennäköistä, että siirtyminen sukupuolineutraaliin hinnoitteluun vaikuttaa vakuutusmaksuihin ja/tai -etuuksiin yksilötasolla. Tuotteesta riippuen vakuutusmaksut voivat nousta tai laskea tiettyjen kuluttajaryhmien osalta.

Vakuutusala on kilpailukykyinen ja innovatiivinen. Sen pitäisi voida sopeutua näihin muutoksiin ja tarjota hinnoiltaan sukupuolineutraaleja tuotteita kuluttajille ilman kohtuutonta vaikutusta kokonaishintatasoon. Sukupuolineutraalista hinnoittelusta johtuvat alennukset olisi siirrettävä kuluttajille siinä missä korotuksetkin.

Tuomion seurauksista keskusteltiin 20. kesäkuuta 2011 jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa sukupuolta ja vakuutuksia käsittelevässä foorumissa, jonka komissio perusti vuonna 2009. Oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding tapasi myös eurooppalaisia vakuutusyhtiöitä 21. syyskuuta 2011 (MEMO/11/624).

Komissio antoi 22. joulukuuta 2011 ohjeita, joilla vakuutusalaa autetaan sukupuolineutraalin hinnoittelun soveltamisessa (IP/11/1581). Ohjeissa käsitellään tuomion käytännön seurauksia sekä kuluttajien että vakuutusyhtiöiden näkökulmasta.

Lisätietoja

MEMO/12/1012

Euroopan komissio – Sukupuolten tasa-arvo:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar