Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. detsember 2012

Kehtima hakkavad ELi eeskirjad kindlustussektori ühtse hinnakujunduse kohta

Brüssel, 20. detsember 2012. Homsest kehtima hakkavate uute eeskirjade kohaselt peavad Euroopa kindlustusseltsid küsima naistelt ja meestelt sama kindlustustoote eest sama hinda, eelistamata üht teisele. See tähendab, et kindlustushinnad võivad teatud kliendirühmade jaoks lähiajal kas tõusta või langeda, kuid aja jooksul need tõenäoliselt ühtlustuvad. See muudatus tuleneb Euroopa Liidu Kohtu otsusest, mille kohaselt üksnes soo alusel meestele ja naistele kehtestatud erinevad kindlustusmaksed on vastuolus ELi soolise võrdõiguslikkuse alastes õigusaktides sätestatud ühtsete hinnakujunduspõhimõtetega ning ELi põhiõiguste hartaga.

„Sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidus põhiõigus ning kohus tegi selgeks, et see kehtib ka kindlustuse hinnakujunduse suhtes,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Kindlustussektoril on olnud üle aasta aega teha ettevalmistusi ühtse hinnakujunduse kasutamiseks ning Euroopa Komisjon on aidanud kindlustussektoril kohaneda. Komisjon jälgib, kuidas seal hakatakse uusi eeskirju ellu viima.”

Oma 1. märtsil 2011 kohtuasjas Test-Achats tehtud otsuses (C‑236/09) andis Euroopa Kohus kindlustusandjatele kindlustusmaksete ja -hüvitiste osas mees- ja naisklientide võrdse kohtemise tagamiseks aega kuni 21. detsembrini 2012 (MEMO/11/123).

Asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding kohtus 2011. aasta septembris juhtivate ELi kindlustusandjatega, et arutada, milliseid meetmeid peaks kindlustussektor kohtuotsusega vastavusse viimiseks võtma (MEMO/11/624). Selle tulemusel andis komisjon 22. detsembril 2011. aastal kindlustussektorile konkreetsed suunised kohtuotsuse rakendamiseks (IP/11/1581).

Taust

Belgia Konstitutsioonikohtu poolt Euroopa Kohtule edasi suunatud kohtuasjas Test-Achats (C-236/09) käsitletakse soolist diskrimineerimist hinnakujundamisel kindlustussektoris. 1. märtsil 2011 kuulutas Euroopa Kohus alates 21. detsembrist 2012 kehtetuks ELi õigusega ette nähtud erandi, mis annab liikmesriikidele õiguse säilitada meeste ja naiste erinev kohtlemine üksikisiku kindlustusmaksete ja hüvitiste puhul.

Nõukogu direktiiviga 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega keelatakse sooline diskrimineerimine väljaspool tööturgu. Euroopa Liidu Nõukogu on direktiivi ühehäälselt vastu võtnud.

Enne kohtuotsust oli direktiivi artikli 5 lõike 2 kohaselt liikmesriikidel õigus kindlustuslepingute puhul teha meeste ja naiste ühtse kohtlemise reeglist erandeid. Kõik liikmesriigid kasutasid seda erandit teatavate või kõikide kindlustuslepingute puhul. Näiteks on Belgia õiguses nähtud elukindlustuslepingute jaoks ette erand. Vaidlus Belgia õigusega lubatud erandi üle viiski otsuseni kohtuasjas Test-Achats.

Kohus leidis, et artikli 5 lõikes 2 sätestatud meeste ja naiste ühtse kohtlemise reegli erand on vastuolus direktiivi eesmärgiga ja seeläbi ka ELi põhiõiguste hartaga. Kohus otsustas, et erand on kehtetu alates 21. detsembrist 2012.

Test-Achats’ kohtuotsus ei tähenda, et naiste ja meeste autokindlustusmakse on alati sama suur.

Praegu on liikluseeskirju järgiva noore meesautojuhi kindlustusmakse suurem just seepärast, et ta on mees. Kohtuotsuse kohaselt ei saa kindlustusandjad enam riskiteguri hindamisel tugineda soole ja õigustada sellega erinevust üksikisiku kindlustusmakses. Samas väheneb konkreetse isiku – olgu siis tegemist mehe või naisega – kindlustusmakse sõltuvalt tema liikluskäitumisest. Kohtuotsus ei mõjuta muude legitiimsete riskihindamistegurite kasutamist (näiteks vanus ja tervislik olukord) ja hind kujundatakse jätkuvalt riskipõhiselt.

Sugu on määrav riskitegur vähemalt kolme põhitoote kategoorias: liikluskindlustus, elu-/pensionikindlustus ja eratervisekindlustus. Üleminek ühtsele hinnakujundamisele muudab tõenäoliselt kindlustusmakseid ja/või hüvitisi isiku tasandil kõigis kolmes kategoorias. Sõltuvalt tootest võib kindlustusmakse teatava kategooria kindlustusvõtjate jaoks suureneda või väheneda.

Kindlustussektor on konkurentsivõimeline ja innovatiivne. Sellised kohandused peaksid talle olema jõukohased ja pakkuma nii mees- kui ka naissoost kindlustusvõtjatele atraktiivsete hindadega tooteid, ilma et see mõjutaks põhjendamatult hinna üldtaset. Ühtse hinnakujunduse tulemusel tekkiv hindade alanemine tuleks tarbijatele üle kanda sama loogika alusel kui hinnatõusudki.

Kohtuotsuse tagajärgi arutati 20. juunil 2011. aastal liikmesriikide ja sidusrühmadega foorumil, mille komisjon lõi 2009. aastal, et analüüsida sooaspekti mõju kindlustuses. Euroopa õigusküsimuste volinik Viviane Reding kohtus 21. septembril 2011. aastal ka Euroopa kindlustusseltside juhtidega (MEMO/11/624).

22. detsembril 2011 võttis komisjon vastu suunised, et aidata kindlustussektoril rakendada ühtset hinnakujundust (IP/11/1581). Suunistes anti nii tarbijatele kui ka kindlustusseltsidele praktilist nõu kohtu otsusest tulenevate tagajärgede kohta.

Lisateave:

MEMO/12/1012

Euroopa Komisjon – sooline võrdõiguslikkus:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar