Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUropa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. december 2012

EU-regler om kønsneutral prisfastsættelse i forsikringsbranchen træder i kraft

Bruxelles, den 20. december 2012. Under de nye regler, som træder i kraft i morgen, skal forsikringsselskaber i Europa kræve samme pris for mænd og kvinder for samme forsikringsprodukter uden at gøre forskel på mænd og kvinder. Det indebærer, at forsikringspræmier kan stige eller falde på kort sigt for visse kategorier af kunder, men de udlignes givetvis på længere sigt. Ændringen kommer, efter at EU-Domstolen fastslog, at forskellige præmier for mænd og kvinder udelukkende baseret på køn var uforeneligt med princippet om kønsneutral prisfastsættelse i EU's ligestillingslovgivning og med charteret om grundlæggende rettigheder.

"Ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende rettighed i Den Europæiske Union, og EU-Domstolen gjorde det klart, at dette også gælder fastsættelse af præmier på forsikringer", sagde næstformand Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Forsikringsbranchen har haft mere end et år til at forberede sig på skiftet til kønsneutral prisfastsættelse, og EU-Kommissionen har hjulpet branchen med at tilpasse sig igennem denne periode. Kommissionen vil holde øje med, hvordan branchen gennemfører disse nye regler i praksis."

EU-Domstolen gav i sin afgørelse den 1. marts 2011 i Test-Achats-sagen (C‑236/09) gav EU-Domstolen forsikringsselskaberne en frist indtil den 21. december til at ændre deres prispolitik, så mandlige og kvindelige kunder bliver behandlet ens hvad angår forsikringspræmier og fordele (MEMO/11/123).

Som en opfølgning på Domstolens afgørelse mødtes Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, med ledende europæiske forsikringsselskaber i september 2011 for at drøfte, hvordan Kommissionen kan hjælpe branchen med at tilpasse sig Domstolens afgørelse (MEMO/11/624). Som en følge heraf, gav Kommissionen den 22. december 2011 branchen konkret vejledning i at gennemføre afgørelsen (IP/11/1581).

Baggrund

Test-Achats-sagen (C-236/09), som blev forelagt af den belgiske forfatningsdomstol, vedrørte forskelsbehandling i forbindelse med prissætning af forsikringspræmier. Den 1. marts 2011 fastslog EU-Domstolen, at en undtagelse fra EU's lovgivning om ligebehandling, som gør det muligt for medlemsstaterne at opretholde en sondring mellem mænd og kvinder i forbindelse med enkeltpersoners præmier og ydelser, er ugyldig.

Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (som blev vedtaget med enstemmighed af EU's ministerråd) forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet.

Inden Domstolens afgørelse gav artikel 5, stk. 2, i direktivet medlemsstaterne ret til at fravige regelen om kønsneutral prisfastsættelse med hensyn til forsikringsaftaler. Alle medlemsstaterne benyttede sig af denne undtagelse i forbindelse med visse eller alle forsikringsaftaler. Den belgiske lovgivning indeholder eksempelvis en undtagelse for livsforsikring. Det var faktisk en tvist om lovligheden af Belgiens undtagelse, der førte til Domstolens afgørelse i Test-Achats-sagen.

Domstolen fastslog, at reglen om kønsneutral prisfastsættelse i artikel 5, stk. 2, var uforenelig med formålet med direktivet og derfor med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Domstolen fastslog, at undtagelsen var ugyldig med virkning den 21. december 2012.

Test-Achats-afgørelsen betyder ikke, at kvinder altid vil komme til at betale de samme bilforsikringspræmier som mænd.

På nuværende tidspunkt betaler en forsigtig ung mandlig bilist mere for sin bilforsikring, bare fordi han er en mand. Ifølge afgørelsen må forsikringsselskaberne ikke længere bruge køn som en afgørende faktor ved risikovurderingen til at retfærdiggøre forskelle i enkeltpersoners præmier. Men de præmier, som forsigtige bilister – såvel mænd som kvinder – betaler, vil fortsat blive nedsat på grundlag af deres individuelle kørestil. Afgørelsen påvirker ikke anvendelsen af andre legitime faktorer ved risikovurderingen (såsom alder og helbredstilstand), og prisen vil fortsat afspejle risikoen.

Køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen for mindst tre vigtige produktkategorier, nemlig motorkøretøjsforsikring, livsforsikring/livrente og privat sygeforsikring. I alle tre kategorier er det sandsynligt, at overgangen til en kønsneutral prisfastsættelse af præmier vil få indvirkning på præmierne og/eller ydelserne på individuelt plan for mænd og kvinder. Alt efter hvilket produkt der er tale om, vil præmierne kunne stige eller falde for visse kategorier af forbrugere.

Forsikringsbranchen er konkurrencepræget og innovativ. Den burde være i stand til at foretage disse justeringer og tilbyde kunderne attraktive kønsneutrale produkter, uden at det har en uberettiget indvirkning på det samlede prisniveau. Prisnedsættelser som følge af kønsneutral prisfastsættelse af præmier bør komme forbrugerne til gode på en lige så retfærdig måde som prisforhøjelser.

Konsekvenserne af afgørelsen blev drøftet den 22. december med medlemsstater og interessenter i det forum for køn og forsikring, som Kommissionen oprettede i 2009. EU-kommissær for retlige anliggender Viviane Reding mødtes ligeledes med lederne for europæiske forsikringsselskaber den 21. september 2011 (MEMO/11/624).

Den 22. december 2011 vedtog Kommissionen et sæt retningslinjer for at hjælpe forsikringsbranchen med at gennemføre kønsneutral prisfastsættelse af præmier (IP/11/1581). Retningslinjerne giver praktisk vejledning om, hvad afgørelsen indebærer til gavn for såvel forbrugerne som forsikringsselskaberne.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/1012

Europa-Kommissionen – ligestilling mellem mænd og kvinder:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality

Websted for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar