Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Bryssel, den 16 februari 2012 – EU-kommissionen kräver tillbaka 115,2 miljoner euro i jordbruksutgifter som EU-länderna betalat ut felaktigt. Återkravet sker inom det så kallade förfarandet för avslutning av räkenskaperna. Eftersom vissa av dessa belopp redan har krävts tillbaka är följderna för budgeten något mindre och uppgår till 54,3 miljoner euro. Pengarna återförs till EU-budgeten på grund av att EU-reglerna inte har följts eller för att jordbruksutgifterna inte har kontrollerats på rätt sätt. Medlemsländerna ansvarar för att betala ut och kontrollera utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och EU-kommissionen ska sedan kontrollera att länderna har använt pengarna korrekt.

De viktigaste korrigeringarna

Det senaste beslutet innebär att man kräver tillbaka pengar från Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Litauen, Ungern, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Finland, Sverige och Storbritannien. De största enskilda korrigeringarna är följande:

 • 29,8 miljoner euro (budgetkonsekvenser*: 29,5 miljoner euro) återkrävs av Storbritannien för brister i påföljdssystemet och för att landet otillräckligt har genomfört föreskrivna verksamhetskrav och god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden vad gäller tvärvillkor.

 • 27,3 miljoner euro (budgetkonsekvenser*: 0) återkrävs från Italien för försenade betalningar till jordbrukare,

 • 21,5 miljoner euro återkrävs från Italien för brister i kontrollerna av kvarnar och avkastningsnivåerna för olivolja.

 • 14,6 miljoner euro (budgetkonsekvenser**: 14,5 miljoner euro) återkrävs från Nederländerna för ett brisfälligt påföljdssystem och bristande kontroll av vissa föreskrivna verksamhetskrav och god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden vad gäller tvärvillkor.

Det är EU-länderna som ansvarar för förvaltningen av de flesta utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, främst genom sina utbetalande organ. De ansvarar även för kontroller, till exempel verifiering av jordbrukares ansökningar om direktstöd. EU-kommissionen genomför fler än 100 revisioner per år, då man undersöker om medlemsländernas kontroller och åtgärder vid brister är tillräckliga. Kommissionen har befogenhet att kräva tillbaka medel i efterhand om revisionerna visar att medlemsländernas åtgärder inte varit tillräckligt kraftfulla för att garantera att EU:s medel använts korrekt.

För mer information om hur systemet med avslutande av räkenskaperna fungerar, se MEMO/12/109 och faktabladet ”Managing the agriculture budget wisely”, som finns tillgängligt på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

I bilaga I och II ges mer utförliga uppgifter i tabellform om återkraven, fördelade per medlemsland och sektor.

Bilaga I: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 37: Korrigeringar per medlemsland (i miljoner euro)

Sektor och korrigeringsskäl

Korrigerings- belopp

Korrigeringens budgetkonsekvensen

Belgien

Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2008–2010 när det gäller brister i kontroller av miljöåtgärder inom jordbruket och av åtgärder avseende naturbetingade svårigheter

2,762

2,762

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2009 när det gäller överskridande av betalningsfrister och för ej stödberättigande utgifter

0,370

0

Cypern

 

Tvärvillkoren - korrigering som föreslagits för budgetåren 2006–2009 för odefinierade villkor för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden och för brister i kontrollerna på plats

0,118

0,103

Korrigering som föreslagits för överskridande av ekonomiska takbelopp för budgetåret 2010

0,024

0

Tjeckien

Korrigering som föreslagits för överskridande av ekonomiska takbelopp för budgetåret 2010

0,011

0

Danmark

 

Korrigering som föreslagits för överskridande av ekonomiska takbelopp för budgetåret 2010

0,001

0

Estland

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister

0,010

0

Finland

 

Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007– 2008 när det gäller ej stödberättigande utgifter

0,045

0,045

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister

0,011

0

Frankrike

Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007–2009 när det gäller brister i kontrollerna av följande åtgärder: Modernisering av jordbruksföretag, bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

0,764

0,764

Korrigeringen föreslås med avseende på mest troligt fel och känt fel inom ramen för avslutandet av räkenskaperna för 2008

0,046

0,046

Tyskland

 

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 på grund av minskningen i enlighet med beslutet om avslutandet av räkenskaperna.

7,108

0

Övriga korrigeringar - korrigering som föreslagits för totala fel som överskridit väsentlighetsnivån (EGFJ -population enligt bilaga III) inom ramen för avslutandet av räkenskaperna 2008

0,036

0,036

Grekland

 

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2009 när det gäller överskridande av betalningsfrister och ekonomiska takbelopp

8,672

Återbetalning av 0,142

Korrigering som föreslagits för överskridande av ekonomiska takbelopp för budgetåret 2009

0,190

0,190

Domstolens dom i mål T-344/05 - domstolen upphävde delvis beslut 2055/555/EG genom sin dom av den 9 september 2011

Återbetalning av 34,531

Återbetalning av 34,531

Ungern

Arealstöd – korrigering som föreslagits för brister i systemet för identifiering av skiften (LPIS-GIS) för budgetåren 2007 – 2008 och bristande administrativa dubbelkontroller och kontroller på plats

5,243

5,243

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister

0,022

0

Irland

Interventionslager – korrigering som föreslagits för budgetåren 2005 – 2006 för att inte ha iakttagit den föreskrivna minimikontrollnivån för offentlig lagring av socker och spannmål

0,004

0,004

Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2002–2005 när det gäller påstådd felanvändning av jordbruksfonderna

0,137

0,137

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister

0,095

0

Italien

 

  Olivolja och andra oljor och fetter - korrigering som föreslagits för brister i kontrollerna av kvarnar och vad gäller avkastningsnivåerna för budgetåren 2005-2006

21,456

21,456

  Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2007 när det gäller överskridande av betalningsfrister

27,293

0

  Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2009 när det gäller överskridande av betalningsfrister och ekonomiska takbelopp och när det gäller tillfällig omstrukturering för socker

8,483

0

Litauen

Arealstöd - korrigering som föreslagits för budgetåren 2006 – 2008 när det gäller brister i systemet för identifiering av skiften (LPIS-GIS), ineffektiv riskanalys, dålig tidsplanering av kontroller på plats, bl.a. arealbaserade åtgärder för landsbygdsutveckling

8,563

8,563

Malta

  Tvärvillkoren - korrigering som föreslagits för budgetåren 2006 och 2007 med beaktande av de föreskrivna verksamhetskraven 7-8 om ej uppnådd minimikontrollnivå och om otillräckliga kontroller avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

0,001

0,001

Nederländerna

  Djurbidrag - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007 – 2008 med beaktande av ej utmätta påföljder avseende potentiellt stödberättigande djur

1,548

1,548

  Tvärvillkoren - korrigering som föreslagits för budgetåren 2006 – 2009 när det gäller brister i påföljdssystemet, bristande kontroller av vissa föreskrivna verksamhetskrav och av god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

14,598

14,485

Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007–2009 när det gäller brister i de administrativa kontrollerna av djurtätheten i förhållande till miljöåtgärderna inom jordbruket, brister beträffande kontrollerna av huruvida miljöåtagandena iakttas och i kontrollerna avseende gödningsmedel, brister i förhandskontrollerna av kontroller på plats, brister avseende spårbarheten för kontroller på plats och avseende kontroller av djurtätheten och brister i påföljdssystemet

2,040

2,018

Polen

Avslutandet av räkenskaperna för 2008: korrigering som föreslagits vad gäller ej återbetalda återkrav i EGFJ-populationen

0,281

0,281

Portugal

 

  Frukt och grönsaker - korrigering som föreslagits för budgetåret 2006–2008 för brister i miljöåtgärderna inom förpackning och felberäkning av värdet av den saluförda produktionen

0,038

0,038

Spanien

  Frukt och grönsaker - korrigering som föreslagits för budgetåren 2006–2007 när det gäller räntor som felaktigt täckts av EU-budgeten på grund av försenade utbetalningar

0,378

0,378

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 på grund av överskridande av ekonomiska takbelopp, försenade betalningar och uttag av tilläggsavgiften för mjölk

6,576

0

  Korrigering som föreslagits för systematiska fel i EGFJ icke-IACS-population inom ramen för avslutandet av räkenskaperna 2007

0,126

0,126

  Korrigering som föreslagits för väsentliga fel och kända fel i räkenskaperna och/eller i fordringarna inom ramen för avslutandet av räkenskaperna 2008

0,028

0,028

  Korrigering som föreslagits för överskridande av ekonomiska takbelopp och för ej stödberättigande utgifter för budgetåret 2008

0,933

0,933

Sverige

Djurbidrag - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007 – 2008 när det gäller ej utmätta påföljder avseende potentiellt stödberättigande nötkreatur

0,108

0,108

Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister och ekonomiska takbelopp

0,044

0

Förenade kungariket

  Tvärvillkoren - korrigering som föreslagits för budgetåren 2007–2010 när det gäller brister i påföljdssystemet och för att landet otillräckligt har genomfört de föreskrivna verksamhetskraven och god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

29,846

29,547

  Landsbygdsutveckling - korrigering som föreslagits för budgetåren 2008–2010 när det gäller brister i kontrollen av kostnadernas rimlighet

0,250

0,157

  Försenade betalningar - korrigering som föreslagits för budgetåret 2010 när det gäller överskridande av betalningsfrister och ekonomiska takbelopp

1,466

0

   TOTALT

  115,222

  54,324

  Bilaga II: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

  Beslut 37: Korrigeringar per sektor (i miljoner euro)

  Sektor

  Korrigerings- belopp

  Korrigeringens budgetkonsekvensen*

  Frukt och grönsaker

  0,416

  0,416

   

   

  Interventionslager

  0,004

  0,004

  Djurbidrag

  (inbegripet ersättning till följd av domstolens dom i mål T-344/05)

  -32,875

  -32,875

  Arealstöd

  13,807

  13,807

  Tvärvillkor

  44,563

  44,136

  Olivolja och andra oljor och fetter

  21,456

  21,456

  Landsbygdsutveckling

  5,997

  5,883

  Försenade betalningar

  60,151

  -0,142

  Andra korrigeringar

  1,676

  1,639

  TOTALT

  115,222

  54,324

   

  Kontaktperson :

  Roger Waite (+32 22961404)

  * :

  Budgetkonsekvenserna är lägre på grund av att belopp redan hållits inne.

  * :

  Vad gäller korrigeringens finansiella följder beaktas föregående överlappande korrigeringar och belopp som EU-kommissionen redan har krävt tillbaka


  Side Bar