Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 54,3 mln euro z wydatków na WPR

Bruksela, 16 lutego 2012 r. – Komisja Europejska wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 115,2 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 54,3 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

 • 29,8 mln euro (efekt finansowy*: 29,5 mln euro) do zwrotu przez Wlk. Brytanię ze względu na braki w jej systemie sankcji i niewłaściwie wdrożenie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności;

 • 27,3 mln euro (efekt finansowy*: 0) do zwrotu przez Włochy ze względu na opóźnienia w płatnościach na rzecz rolników;

 • 21,5 mln euro do zwrotu przez Włochy ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności plonów oliwy z oliwek;

 • 14,6 mln euro (efekt finansowy**: 14,5 mln euro) do zwrotu przez Holandię ze względu na niesprawny system sankcji i brak kontroli niektórych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności.

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w nocie MEMO/12/109 oraz w zestawieniu dotyczącym rozsądnego zarządzania budżetem rolnym „Managing the agriculture budget wisely”, dostępnym pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonej tabeli (załączniki I i II).

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 37: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Wielkość korekty

Wielkość efektu finansowego korekty*

Belgia

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2008-2010 ze względu na niedociągnięcia w kontroli środków rolnośrodowiskowych oraz środków przyznanych z tytułu naturalnych utrudnień

2,762

2,762

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności oraz wydatki niekwalifikowalne

0,370

0

Cypr

 

Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006-2009 ze względu na nieokreślenie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu

0,118

0,103

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych w 2010 r.

0,024

0

Czechy

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych w 2010 r.

0,011

0

Dania

 

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych w 2010 r.

0,001

0

Estonia

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności

0,010

0

Finlandia

 

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze względu na wydatki niekwalifikowalne

0,045

0,045

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności

0,011

0

Francja

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2009 ze względu na niedociągnięcia w kontroli następujących środków: modernizacja gospodarstw rolnych, zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa obszarów wiejskich

0,764

0,764

Korekta proponowana w odniesieniu do najbardziej prawdopodobnego błędu i znanego błędu w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 2008 r.

0,046

0,046

Niemcy

 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na redukcję zgodnie z decyzją w sprawie finansowego rozliczenia rachunków

7,108

0

Inne korekty - korekta proponowana ze względu na całkowity błąd przekraczający próg istotności (populacja EFRG załącznik III) w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 2008 r.

0,036

0,036

Grecja

 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapów finansowych

8,672

zwrot 0,142

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych w 2009 r.

0,190

0,190

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-344/05 – Trybunał unieważnił częściowo decyzję 2055/555/WE wyrokiem z dnia 9 września 2011 r.

zwrot 34,531

zwrot 34,531

Węgry

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w LPIS-GIS w odniesieniu do lat 2007-2008 oraz niedociągnięcia w administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscu

5,243

5,243

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności

0,022

0

Irlandia

Składowanie interwencyjne - korekta proponowana za lata 2005-2006 ze względu na niespełnienie minimalnego wymaganego poziomu kontroli w zakresie przechowywania publicznego cukru i zbóż

0,004

0,004

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2002-2005 ze względu na niewłaściwe wykorzystanie funduszy rolnych

0,137

0,137

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności

0,095

0

Włochy

 

  Oliwa z oliwek oraz inne oleje i tłuszcze – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności plonów w odniesieniu do lat 2005-2006

21,456

21,456

  Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2007 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności

27,293

0

  Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności, przekroczenie pułapów finansowych oraz tymczasową restrukturyzację sektora cukrowego

8,483

0

Litwa

Pomoc obszarowa - korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu na niedociągnięcia w zakresie LPIS-GIS, nieskuteczność analizy ryzyka oraz niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem

8,563

8,563

Malta

  Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006 i 2007 w odniesieniu do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania 7-8 ze względu na nieosiągnięcie minimalnego poziomu kontroli oraz brak skutecznej kontroli w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

0,001

0,001

Holandia

  Premie zwierzęce - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze względu na niezastosowanie sankcji w przypadku potencjalnie kwalifikujących się zwierząt

1,548

1,548

  Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006-2009 ze względu na wadliwy system sankcji, brak kontroli w odniesieniu do niektórych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

14,598

14,485

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2009 ze względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli administracyjnych obsady zwierząt gospodarskich w odniesieniu do zobowiązań rolnośrodowiskowych, weryfikacji zobowiązań rolnośrodowiskowych oraz ilości nawozów, wcześniejszego zgłaszania kontroli na miejscu, identyfikowalności wyników kontroli na miejscu i kontroli obsady zwierząt gospodarskich oraz niedociągnięcia w zakresie systemu sankcji

2,040

2,018

Polska

Finansowe rozliczenie rachunków za 2008 r.: korekta proponowana ze względu na zwroty niepodlegające refundacji (populacja EFRG)

0,281

0,281

Portugalia

 

  Owoce i warzywa - korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu na niedociągnięcia w zakresie ekologicznego gospodarowania opakowaniami oraz nieprawidłowe obliczenie wartości produkcji wprowadzonej do obrotu

0,038

0,038

Hiszpania

  Owoce i warzywa - korekta proponowana za lata 2006-2007 ze względu na niewłaściwe naliczenie odsetek na rzecz budżetu UE w związku z nieprzestrzeganiem terminów płatności

0,378

0,378

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na przekroczenie pułapów finansowych, płatności po terminie oraz odzyskanie opłat za przekroczenie kwot krajowych w sektorze mleka

6,576

0

  Proponowana korekta finansowa ze względu na wykrycie błędów systematycznych w populacji EFRG nieobjętej zintegrowanym systemem zarządzania w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 2007 r.

0,126

0,126

  Korekta proponowana ze względu na błędy istotne i znane w odniesieniu do rachunków lub dłużników w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 2008 r.

0,028

0,028

  Korekta proponowana za 2008 r. ze względu na przekroczenie pułapów finansowych oraz wydatki niekwalifikowalne

0,933

0,933

Szwecja

Premie zwierzęce - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze względu na niezastosowanie sankcji w przypadku potencjalnie kwalifikujących się zwierząt (bydło)

0,108

0,108

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapu finansowego

0,044

0

Wlk. Brytania

  Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2007-2010 ze względu na wadliwy system sankcji oraz nieprawidłowe wdrożenie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

29,846

29,547

  Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2008-2010 ze względu na niedociągnięcia w zakresie weryfikacji racjonalności kosztów:

0,250

0,157

  Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapu finansowego

1,466

0

   OGÓŁEM

  115,222

  54,324

  Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

  Decyzja 37: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)

  Sektor

  Wielkość korekty

  Wielkość efektu finansowego korekty*

  Owoce i warzywa

  0,416

  0,416

   

   

  Składowanie interwencyjne

  0,004

  0,004

  Premie zwierzęce

  (w tym zwrot wynikający z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-344/05)

  -32,875

  -32,875

  Pomoc obszarowa

  13,807

  13,807

  Zasada wzajemnej zgodności

  44,563

  44,136

  Oliwa z oliwek oraz inne oleje i tłuszcze

  21,456

  21,456

  Rozwój obszarów wiejskich

  5,997

  5,883

  Płatności po terminie

  60,151

  -0,142

  Inne korekty

  1,676

  1,639

  OGÓŁEM

  115,222

  54,324

   

  Kontakt:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  * :

  Efekt finansowy jest mniejszy z uwagi na to, że wstrzymano już wypłatę części kwot;

  * :

  Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już przez Komisję Europejską.

  * :

  Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już przez Komisję Europejską.


  Side Bar