Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Commissie vordert 54,3 miljoen euro aan landbouwuitgaven terug van de lidstaten

Brussel, 16 februari 2012 – Vandaag vordert de Europese Commissie in het kader van de zogeheten procedure voor de goedkeuring van de rekeningen officieel in totaal 115,2 miljoen euro terug van de lidstaten. Dit geld is afkomstig uit de GLB-begroting van de Europese Unie (GLB = gemeenschappelijk landbouwbeleid) en is ten onrechte door de lidstaten uitgegeven. Aangezien de desbetreffende bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 54,3 miljoen euro. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de GLB-middelen als de controle ervan behoren tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed.

Voornaamste financiële correcties

In het kader van het meest recente besluit worden definitief middelen teruggevorderd van België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Litouwen, Hongarije, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste correcties zijn:

 • VK: 29,8 miljoen euro (effectief* 29,5 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in de sanctieregeling en vanwege een inadequate implementatie van bepaalde RBE's (uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen) en NGLM's (normen om de landbouwgrond in een goede landbouw- en milieuconditie te houden). Dergelijke eisen en normen worden randvoorwaarden genoemd;

 • Italië: 27,3 miljoen euro (effectief* 0 euro) in verband met te late betalingen aan landbouwers, en 21,5 miljoen euro in verband met de tekortkomingen in de controles van olijfoliefabrieken en op de juistheid van de productiecijfers voor olijfolie;

 • Nederland: 14,6 miljoen euro (effectief** 14,5 miljoen euro) in verband met een tekortschietende sanctieregeling en een gebrek aan controles op de naleving van bepaalde RBE's en NGLM's.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien moeten de lidstaten controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de lidstaat niet voldoende kan aantonen dat het EU-geld volgens de regels is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109, en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely", dat te vinden is op:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector): zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Bijlage I: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 37: Correcties per lidstaat (in miljoen euro)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag*

België

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2008, 2009 en 2010 vanwege tekortkomingen in de controles van maatregelen inzake natuurlijke handicaps en van milieumaatregelen in de landbouw

2,762

2,762

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2009 vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen en vanwege niet-subsidiabele uitgaven

0,370

0

Cyprus

 

Randvoorwaarden – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006-2009 vanwege het niet-vaststellen van NGLM's en vanwege tekortschietende controles ter plaatse

0,118

0,103

Correctie voorgesteld vanwege de overschrijding van het financiële maximum voor begrotingsjaar 2010

0,024

0

Tsjechië

Correctie voorgesteld vanwege de overschrijding van het financiële maximum voor begrotingsjaar 2010

0,011

0

Denemarken

 

Correctie voorgesteld vanwege de overschrijding van het financiële maximum voor begrotingsjaar 2010

0,001

0

Estland

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 in verband met de niet-inachtneming van betalingstermijnen

0,010

0

Finland

 

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007 en 2008 in verband met niet-subsidiabele uitgaven

0,045

0,045

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 in verband met de niet-inachtneming van betalingstermijnen

0,011

0

Frankrijk

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007, 2008 en 2009 vanwege tekortkomingen in de controles van de volgende maatregelen: modernisering van landbouwbedrijven en instandhouding en valorisatie van het landelijke erfgoed

0,764

0,764

Correctie voorgesteld in verband met de meest waarschijnlijke fout en de bekende fout in het kader van de financiële goedkeuring 2008

0,046

0,046

Duitsland

 

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 vanwege de verlaging overeenkomstig het financiële goedkeuringsbesluit

7,108

0

Overige correcties – correctie voorgesteld in het kader van de financiële goedkeuring voor 2008 vanwege een totale fout die hoger was dan het materialiteitsniveau in de ELGF-populatie van bijlage III

0,036

0,036

Griekenland

 

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2009 vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen en vanwege de overschrijding van financiële maxima

8,672

Terugbetaling aan Griekenland 0,142

Correctie voorgesteld vanwege de overschrijding van het financiële maximum voor begrotingsjaar 2009

0,190

0,190

Arrest van het Hof van Justitie in zaak T-344/05 – het Hof heeft in zijn arrest van 9 september 2011 Beschikking 2005/555/EG deels nietig verklaard

Terugbetaling aan Griekenland 34,531

Terugbetaling aan Griekenland 34,531

Hongarije

Areaalsteun – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007 en 2008 in verband met tekortkomingen in het LPIS-GIS en in de administratieve kruiscontroles en de controles ter plaatse

5,243

5,243

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 in verband met de niet-inachtneming van betalingstermijnen

0,022

0

Ierland

Interventieopslag – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2005 en 2006 vanwege de niet-inachtneming van het in de regelgeving vastgestelde minimumcontroleniveau voor de openbare opslag van suiker en granen

0,004

0,004

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2002-2005 vanwege het foutief gebruik van landbouwfondsen

0,137

0,137

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 in verband met de niet-inachtneming van betalingstermijnen

0,095

0

Italië

 

  Oliën en vetten inclusief olijfolie – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2005 en 2006 vanwege tekortkomingen in de controles van fabrieken en op de juistheid van de productiecijfers

21,456

21,456

  Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2007 in verband met de niet-inachtneming van betalingstermijnen

27,293

0

  Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2009 vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen, vanwege de overschrijding van financiële maxima en in verband met de tijdelijke herstructureringsheffing suiker

8,483

0

Litouwen

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006, 2007 en 2008 vanwege tekortkomingen in het LPIS-GIS, een niet-doeltreffende risicoanalyse en een niet-doeltreffende timing van controles ter plaatse, ook wat bepaalde oppervlaktegebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft

8,563

8,563

Malta

  Randvoorwaarden – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 vanwege de niet-inachtneming van het minimumcontrolepercentage voor RBE 7 en RBE 8 en vanwege een niet-effectieve controle op de naleving van NGLM's

0,001

0,001

Nederland

  Dierpremies – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007 en 2008 vanwege de niet-toepassing van sancties in het geval van potentieel premiabele dieren

1,548

1,548

  Randvoorwaarden - correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006-2009 vanwege de tekortschietende sanctieregeling en een gebrek aan controles op de naleving van bepaalde RBE's en NGLM's

14,598

14,485

Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007, 2008 en 2009 in verband met tekortkomingen in administratieve controles van de veedichtheid bij agromilieuverbintenissen, met de verificatie van agromilieuverbintenissen en de hoeveelheid meststoffen, met de aankondiging van controles ter plaatse, met de traceerbaarheid van ter plaatse door controleurs uitgevoerde opmetingen en controles van de veedichtheid, en met tekortkomingen in de sanctieregeling

2,040

2,018

Polen

Financiële goedkeuring 2008: correctie voorgesteld vanwege niet-teruggestorte inningen in de ELGF-populatie

0,281

0,281

Portugal

 

  Groenten en fruit – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006, 2007 en 2008 vanwege tekortkomingen in het milieubeheer van de verpakkingen en vanwege een onjuiste berekening van de waarde van de marktproductie

0,038

0,038

Spanje

  Groenten en fruit – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 omdat rente vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen ten onrechte ten laste is gebracht van de EU-begroting

0,378

0,378

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 vanwege de overschrijding van het financiële maximum, vanwege te late betalingen en in verband met de inning van de melkheffing

6,576

0

  Financiële correctie voorgesteld voor systematische fouten in de niet-GBCS-populatie van het ELGF in het kader van de financiële goedkeuring 2007

0,126

0,126

  Correctie voorgesteld vanwege materiële en bekende fouten in de rekeningen en in het debiteurenboek in het kader van de financiële goedkeuring 2008

0,028

0,028

  Correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2008 vanwege de overschrijding van het financiële maximum en vanwege niet-subsidiabele uitgaven

0,933

0,933

Zweden

Dierpremies – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007 en 2008 vanwege de niet-toepassing van sancties in het geval van potentieel premiabele dieren

0,108

0,108

Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen en vanwege een overschrijding van het financiële maximum

0,044

0

Verenigd Koninkrijk

  Randvoorwaarden - correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2007-2010 vanwege tekortkomingen in de sanctieregeling en vanwege een inadequate implementatie van RBE's en NGLM's

29,846

29,547

  Plattelandsontwikkeling – correctie voorgesteld voor de begrotingsjaren 2008, 2009 en 2010 in verband met een gebrekkige verificatie van de redelijkheid van de kosten

0,250

0,157

  Te late betalingen – correctie voorgesteld voor begrotingsjaar 2010 vanwege de niet-inachtneming van betalingstermijnen en vanwege een overschrijding van het financiële maximum

1,466

0

   TOTAAL

  115,222

  54,324

  Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

  Besluit 37: Correcties per sector (in miljoen euro)

  Sector

  Correctie­bedrag

  Nog te innen bedrag*

  Groenten en fruit

  0,416

  0,416

   

   

  Interventieopslag

  0,004

  0,004

  Dierpremies

  (inclusief een terugbetaling aan een lidstaat naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in zaak T‑344/05)

  -32,875

  -32,875

  Areaalsteun

  13,807

  13,807

  Randvoorwaarden

  44,563

  44,136

  Oliën en vetten inclusief olijfolie

  21,456

  21,456

  Plattelandsontwikkeling

  5,997

  5,883

  Te late betalingen

  60,151

  -0,142

  Overige correcties

  1,676

  1,639

  TOTAAL

  115,222

  54,324

   

  Contact:

  Roger Waite (+32 22961404)

  * :

  Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn ingehouden.

  * :

  In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.

  * :

  In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.


  Side Bar