Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija iš valstybių narių susigrąžins 54,3 mln. EUR BŽŪP išlaidų

Briuselis, 2012 m. vasario 16 d. Šiandien Europos Komisija, vykdydama sąskaitų patvirtinimo procedūrą, reikalauja, kad valstybės narės grąžintų neteisėtai panaudotas ES žemės ūkio politikos lėšas – iš viso 115,2 mln. eurų. Dalį šios sumos valstybės narės jau grąžino, todėl finansinis poveikis bus mažesnis – 54,3 mln. eurų. Šie pinigai turi būti grąžinti į ES biudžetą todėl, kad buvo panaudoti nesilaikant žemės ūkio išlaidoms taikomų ES taisyklių arba neužtikrinant reikiamos kontrolės. Valstybės narės yra atsakingos už bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) lėšų mokėjimą ir išlaidų tikrinimą, o Komisija turi įvertinti, ar valstybės narės lėšas naudoja tinkamai.

Pagrindinės finansinės pataisos

Pagal naujausią sprendimą lėšas turės grąžinti Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Kipras, Lietuva, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. Didžiausios taikomos pataisos:

 • Jungtinė Karalystė turi grąžinti 29,8 mln. eurų (finansinis poveikis* – 29,5 mln. eurų) dėl sankcijų sistemos trūkumų ir dėl netinkamai įgyvendintų teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų, susijusių su kompleksine parama;

 • Italija turi grąžinti 27,3 mln. eurų (finansinis poveikis* – 0) dėl pavėluotų išmokų ūkininkams;

 • be to, Italija turi grąžinti 21,5 mln. eurų dėl aliejaus spaudyklų kontrolės trūkumų ir alyvuogių aliejaus kiekio normų nesilaikymo;

 • Nyderlandai turi grąžinti 14,6 mln. eurų (finansinis poveikis** – 14,5 mln. eurų) dėl sankcijų sistemos trūkumų ir tam tikrų teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų, susijusių su kompleksine parama, kontrolės stokos.

Valstybės narės, daugiausia per savo mokėjimo agentūras, atsako už daugumos BŽŪP išmokų administravimą. Dar jos atsako už kontrolę, pavyzdžiui, už ūkininkų teikiamų tiesioginių išmokų prašymų tikrinimą. Kad išsiaiškintų, ar valstybės narės užtikrina tinkamą kontrolę ir deramai šalina trūkumus, Komisija kasmet atlieka per 100 auditų ir, jei atlikus auditą paaiškėja, kad valstybės narės neužtikrino, kad ES lėšos būtų naudojamos tinkamai, turi teisę numatytas skirti lėšas panaudoti kitaip.

Išsamiau apie tai, kaip veikia metinių sąskaitų patvirtinimo sistema, skaitykite MEMO/12/109 ir informaciniame leidinyje „Išmintingas žemės ūkio biudžeto valdymas“, kurį rasite http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Daugiau informacijos apie finansines pataisas pagal valstybes nares ir sektorius pateikiama pridedamose lentelėse (I ir II prieduose).

I priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patvirtinimas

Sprendimas Nr. 37. Pataisos pagal valstybes nares (mln. EUR)

Sektorius ir pataisos priežastis

Pataisos suma

Pataisos finansinis poveikis*

Belgija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl agrarinės aplinkosaugos kontrolės priemonių ir dėl priemonių, skirtų veiklai nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis, trūkumų 2008–2010 finansiniais metais

2,762

2,762

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo ir dėl netinkamų finansuoti išlaidų 2009 finansiniais metais

0,370

0

Kipras

 

Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl neapibrėžtų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų ir dėl patikrų vietoje trūkumų 2006–2009 finansiniais metais

0,118

0,103

Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo 2010 finansiniais metais

0,024

0

Čekija

Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo 2010 finansiniais metais

0,011

0

Danija

 

Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo 2010 finansiniais metais

0,001

0

Estija

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo 2010 finansiniais metais

0,010

0

Suomija

 

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl netinkamų finansuoti išlaidų 2007–2008 finansiniais metais

0,045

0,045

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo 2010 finansiniais metais

0,011

0

Prancūzija

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl šių priemonių kontrolės trūkumų 2007–2009 finansiniais metais: žemės ūkio valdų modernizavimo, kaimo paveldo išsaugojimo ir atnaujinimo

0,764

0,764

Pataisa taikytina vykdant 2008 m. finansinio patvirtinimo procedūrą nustatytoms klaidoms, kurios įvardytos kaip labiausiai tikėtinos ir žinomos

0,046

0,046

Vokietija

 

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl sumažinimo pagal finansinio patvirtinimo sprendimą 2010 finansiniais metais

7,108

0

Kitos pataisos. Pataisa taikytina visoms vykdant 2008 m. finansinio patvirtinimo procedūrą nustatytoms klaidoms, kurios viršija reikšmingumo lygį (EŽŪGF III priedo generalinė aibė)

0,036

0,036

Graikija

 

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo ir dėl finansinių ribų viršijimo 2009 finansiniais metais

8,672

kompensacija – 0,142

Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo 2009 finansiniais metais

0,190

0,190

Teisingumo Teismo sprendimas byloje T-344/05: 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Teismas iš dalies panaikino sprendimą 2055/555/EB

kompensacija – 34,531

kompensacija – 34,531

Vengrija

Parama už plotą. Pataisa taikytina dėl ŽSIS-GIS sistemų trūkumų 2007–2008 finansiniais metais ir trūkumų, susijusių su administracinėmis kryžminėmis patikromis ir patikromis vietoje

5,243

5,243

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo 2010 finansiniais metais

0,022

0

Airija

Intervencinis sandėliavimas. Pataisa taikytina dėl negebėjimo 2005–2006 finansiniais metais užtikrinti cukraus ir grūdų privalomo minimalaus viešojo sandėliavimo kontrolės lygio

0,004

0,004

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl netinkamo žemės ūkio lėšų naudojimo 2002–2005 finansiniais metais

0,137

0,137

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo 2010 finansiniais metais

0,095

0

Italija

 

  Alyvuogių aliejus ir kitoks aliejus ir riebalai. Pataisa taikytina dėl aliejaus spaudyklų kontrolės trūkumų ir kiekio normų nesilaikymo 2005–2006 finansiniais metais

21,456

21,456

  Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo 2007 finansiniais metais

27,293

0

  Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo, finansinių ribų viršijimo ir laikino cukraus rinkos restruktūrizavimo 2009 finansiniais metais

8,483

0

Lietuva

Parama už plotą. Pataisa taikytina dėl ŽSIS-GIS sistemų trūkumų, neveiksmingos rizikos analizės ir patikrų vietoje planavimo, įskaitant su plotu susijusias kaimo plėtros priemones, 2006–2008 finansiniais metais

8,563

8,563

Malta

  Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų (7 ir 8) nesilaikymo 2006–2007 finansiniais metais: negebėjimo užtikrinti minimalų kontrolės lygį ir neveiksmingos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų kontrolės

0,001

0,001

Nyderlandai

  Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl sankcijų, susijusių su potencialiai paramos reikalavimus atitinkančiais gyvuliais, netaikymo 2007–2008 finansiniais metais

1,548

1,548

  Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl sankcijų sistemos trūkumų, tam tikrų teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų kontrolės stokos 2006–2009 finansiniais metais

14,598

14,485

Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl gyvulių tankumo administracinių patikrų pagal agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus trūkumų, trąšų kiekio atitikties agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimams tikrinimo trūkumų, patikrų vietoje ir gyvulių tankumo patikrų duomenų atsekamumo spragų ir sankcijų sistemos trūkumų 2007–2009 finansiniais metais

2,040

2,018

Lenkija

2008 m. finansinis patvirtinimas. Pataisa taikytina dėl negrąžintų grąžintinų sumų EŽŪGF generalinėje aibėje

0,281

0,281

Portugalija

 

  Vaisiai ir daržovės. Pataisa taikytina dėl tam tikrų su pakavimu susijusių aplinkosaugos aspektų ir neteisingo rinkos produkcijos vertės apskaičiavimo 2006–2008 finansiniais metais

0,038

0,038

Ispanija

  Vaisiai ir daržovės. Pataisa taikytina dėl to, kad nesilaikant mokėjimo terminų 2006–2007 finansiniais metais buvo neteisingai iš ES biudžeto finansuotos palūkanos

0,378

0,378

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo, pavėluotų išmokų ir pieno mokesčio susigrąžinimo 2010 finansiniais metais

6,576

0

  Finansinė pataisa taikytina vykdant 2007 m. finansinio patvirtinimo procedūrą nustatytoms sisteminėms klaidoms EŽŪGF generalinėje aibėje, kuriai IAKS netaikoma

0,126

0,126

  Pataisa taikytina vykdant 2008 m. finansinio patvirtinimo procedūrą nustatytoms klaidoms (sąskaitose ir (arba) toms, kurios susijusios su skolininkais), kurios įvardytos kaip reikšmingos ir žinomos

0,028

0,028

  Pataisa taikytina dėl finansinių ribų viršijimo ir netinkamų finansuoti išlaidų 2008 finansiniais metais

0,933

0,933

Švedija

Priemokos už gyvulius. Pataisa taikytina dėl sankcijų, susijusių su potencialiai paramos reikalavimus atitinkančiais galvijais, netaikymo 2007–2008 finansiniais metais

0,108

0,108

Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo ir finansinių ribų viršijimo 2010 finansiniais metais

0,044

0

Jungtinė Karalystė

  Kompleksinė parama. Pataisa taikytina dėl sankcijų sistemos trūkumų ir dėl netinkamai įgyvendintų teisės aktuose nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės sąlygų 2007–2010 finansiniais metais

29,846

29,547

  Kaimo plėtra. Pataisa taikytina dėl sąnaudų pagrįstumo tikrinimo trūkumų 2008–2010 finansiniais metais

0,250

0,157

  Pavėluotos išmokos. Pataisa taikytina dėl mokėjimo terminų nesilaikymo ir finansinių ribų viršijimo 2010 finansiniais metais

1,466

0

  IŠ VISO

115,222

54,324

II priedas. EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patvirtinimas

Sprendimas Nr. 37. Pataisos pagal sektorius (mln. EUR)

Sektorius

Pataisos suma

Pataisos finansinis poveikis*

Vaisiai ir daržovės

0,416

0,416

 

 

Intervencinis sandėliavimas

0,004

0,004

Priemokos už gyvulius

(įskaitant kompensacijas po Teisingumo Teismo sprendimo byloje T-344/05)

-32,875

-32,875

Parama už plotą

13,807

13,807

Kompleksinė parama

44,563

44,136

Alyvuogių aliejus ir kitoks aliejus ir riebalai

21,456

21,456

Kaimo plėtra

5,997

5,883

Pavėluotos išmokos

60,151

-0,142

Kitos pataisos

1,676

1,639

IŠ VISO

115,222

54,324

 

Asmuo ryšiams:

Roger Waite (tel. +32 2 296 14 04)

* :

Finansinis poveikis mažesnis todėl, kad dalis lėšų jau susigrąžinta.

* :

Pataisos finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes tokias pačias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.

* :

Pataisos finansinis poveikis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ankstesnes tokias pačias pataisas ir sumas, kurias Europos Komisija jau susigrąžino.


Side Bar