Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 54,3 miljoonaa euroa maataloustukia

Bryssel 16. helmikuuta 2012 – Euroopan komissio on tehnyt tänään tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen, jonka mukaan se perii takaisin yhteensä 115,2 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden aiheettomasti maksamia maataloustukia. Koska osa näistä tuista on jo saatu takaisin jäsenvaltioilta, päätöksen rahoitusvaikutus on kokonaissummaa pienempi eli 54,3 miljoonaa euroa. Varat palautetaan EU:n talousarvioon maatalousmenoja koskevien EU:n sääntöjen laiminlyönnin tai tarkastusmenetelmien riittämättömyyden vuoksi. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaisten menojen maksatuksesta ja tarkastamisesta. Komissio puolestaan varmistaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varat moitteettomasti.

Merkittävimmät rahoitusoikaisut

Kyseisen viimeisimmän päätöksen mukaan varoja peritään takaisin Belgialta, Tšekiltä, Tanskalta, Saksalta, Virolta, Irlannilta, Kreikalta, Espanjalta, Ranskalta, Italialta, Kyprokselta, Liettualta, Unkarilta, Maltalta, Alankomailta, Puolalta, Portugalilta, Suomelta, Ruotsilta ja Yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Merkittävimmät yksittäiset oikaisut ovat seuraavat:

 • 29,8 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus* 29,5 miljoonaa euroa) Yhdistyneeltä kuningaskunnalta seuraamusjärjestelmän heikkouksien vuoksi ja siksi, että lakisääteisissä hoitovaatimuksissa ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisessa on ollut puutteita täydentävien ehtojen osalta;

 • 27,3 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus* 0) Italialta viljelijöille suoritettavien maksujen viivästymisen vuoksi;

 • 21,5 miljoonaa euroa Italialta oliiviöljypuristamojen tarkastuksiin ja tuotosten sääntöjenmukaisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi;

 • 14,6 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1 14,5 miljoonaa euroa) Alankomailta seuraamusjärjestelmän puutteiden vuoksi ja siksi, että eräiden lakisääteisten hoitovaatimusten ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamista ei ole valvottu täydentävien ehtojen osalta.

Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan useimpien maksujen hallinnoinnista pääasiassa maksajavirastojensa kautta. Ne huolehtivat myös valvonnasta, kuten esimerkiksi viljelijöiden esittämien suoria tukia koskevien hakemusten todentamisesta. Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta varmistuakseen, että jäsenvaltioiden valvonta ja reaktiot puutteisiin ovat riittäviä, ja sillä on toimivalta periä takaisin varoja jälkikäteen, mikäli tarkastuksissa todetaan, että jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin varmistaakseen EU:n varojen asianmukaisen käytön.

Lisätietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelystä saa asiakirjasta MEMO/12/109 sekä maatalousbudjetin järkevää hallinnointia käsittelevästä yleisesitteestä, joka on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

Oikaisut esitetään jäsenvaltioittain ja aloittain yksityiskohtaisemmin liitteenä olevissa taulukoissa (liitteet I ja II).

Liite I: Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 37: Jäsenvaltiokohtaiset oikaisut (miljoonina euroina)

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitus­vaikutuksen määrä1

Belgia

Maaseudun kehittäminen – maatalouden ympäristötoimenpiteiden ja luonnonhaittoja koskevien toimenpiteiden valvonnassa havaittujen puutteiden perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2008–2010 koskeva oikaisu

2,762

2,762

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen ja tukeen oikeuttamattomien menojen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2009 koskeva oikaisu

0,370

0

Kypros

 

Täydentävät ehdot – hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten määrittelemättä jättämisen ja paikalla tehtävien tarkastusten heikkouksien perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2006–2009 koskeva oikaisu

0,118

0,103

Varanhoitovuoden 2010 enimmäismäärän ylittämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,024

0

Tšekki

Varanhoitovuoden 2010 enimmäismäärän ylittämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,011

0

Tanska

 

Varanhoitovuoden 2010 enimmäismäärän ylittämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,001

0

Viro

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

0,010

0

Suomi

 

Maaseudun kehittäminen – tukeen oikeuttamattomien menojen perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007–2008 koskeva oikaisu

0,045

0,045

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

0,011

0

Ranska

Maaseudun kehittäminen – seuraavien toimenpiteiden valvonnassa havaittujen heikkouksien perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007-2009 koskeva oikaisu: maatilojen nykyaikaistaminen; maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

0,764

0,764

Varainhoitovuoden 2008 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä havaitun todennäköisimmän virheen ja tunnetun virheen perusteella ehdotettu oikaisu

0,046

0,046

Saksa

 

Maksujen viivästyminen – tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehdyn päätöksen mukaisen vähennyksen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

7,108

0

Muut oikaisut – varainhoitovuoden 2008 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todetun olennaisuustason (maataloustukirahasto, liitteen III populaatio) ylittävän kokonaisvirheen perusteella ehdotettu oikaisu

0,036

0,036

Kreikka

 

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen ja enimmäismäärien ylittämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2009 koskeva oikaisu

8,672

takaisinmaksu 0,142

Varanhoitovuoden 2009 enimmäismäärien ylittämisen perusteella ehdotettu oikaisu

0,190

0,190

Tuomioistuimen tuomio asiassa T-344/05 – tuomioistuin kumosi 9. syyskuuta 2011 annetulla tuomiolla osittain päätöksen 2055/555/EY

takaisinmaksu 34,531

takaisinmaksu 34,531

Unkari

Pinta-alatuki – LPIS-GIS-järjestelmään, hallinnollisiin ristiintarkastuksiin sekä paikalla tehtäviin tarkastuksiin liittyvien heikkouksien perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007–2008 koskeva oikaisu

5,243

5,243

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

0,022

0

Irlanti

Interventiovarastointi – sokerin ja viljan lakisääteisten tarkastusten vähimmäismäärän noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2005–2006 koskeva oikaisu

0,004

0,004

Maaseudun kehittäminen – maatalousrahastojen virheellisen soveltamisen perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2002–2005 koskeva oikaisu

0,137

0,137

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

0,095

0

Italia

 

  Oliiviöljy ja muut öljyt ja rasvat – puristamojen tarkastusten ja tuotosten sääntöjenmukaisuuden heikkouksien perusteella ehdotettu varanhoitovuosia 2005-2006 koskeva oikaisu

21,456

21,456

  Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2007 koskeva oikaisu

27,293

0

  Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen, enimmäismäärien ylittämisen ja sokerialan väliaikaisen rakenneuudistuksen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2009 koskeva oikaisu

8,483

0

Liettua

Pinta-alatuki – LPIS-GIS-järjestelmän heikkouksien, riskianalyysin tehottomuuden ja paikalla tehtävien – myös pinta-alaperusteisiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin liittyvien – tarkastusten ajoituksen puutteiden perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2006–2008 koskeva oikaisu

8,563

8,563

Malta

  Täydentävät ehdot – tarkastusten vähimmäismäärän noudattamatta jättämisen ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia koskevien tarkastusten tehottomuuden perusteella ehdotettu varanhoitovuosia 2006 ja 2007 koskeva oikaisu lakisääteisten hoitovaatimusten 7–8 osalta

0,001

0,001

Alankomaat

  Eläinpalkkiot – mahdollisesti tukikelpoisten eläinten tapauksessa soveltamatta jätettyjen seuraamusten perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007–2008 koskeva oikaisu

1,548

1,548

  Täydentävät ehdot—seuraamusjärjestelmän puutteiden sekä eräiden lakisääteisten hoitovaatimusten ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnan puuttumisen perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2006–2009 koskeva oikaisu

14,598

14,485

Maaseudun kehittäminen –maatalouden ympäristösitoumusten eläintiheyttä koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa, maatalouden ympäristösitoumusten ja lannoitteiden määrän varmistuksessa, paikalla tehtävien tarkastusten ennalta ilmoittamisessa, paikalla tehtävien tarkastusten mittausten jäljitettävyydessä ja eläintiheyden tarkastuksissa sekä seuraamusjärjestelmässä esiintyneiden heikkouksien perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007–2009 koskeva oikaisu

2,040

2,018

Puola

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 2008: Takaisin perittyjen määrien korvaamatta jättämisen (maataloustukirahaston populaatio) perusteella ehdotettu oikaisu

0,281

0,281

Portugali

 

  Hedelmät ja vihannekset – pakkausten ympäristönhoidollisen käsittelyn puutteiden ja markkinatuotannon väärin lasketun arvon perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2006–2008 koskeva oikaisu

0,038

0,038

Espanja

  Hedelmät ja vihannekset – Maksuaikojen noudattamatta jättämisen vuoksi EU:n talousarvioon virheellisesti kirjattujen korkojen perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2006-2007 koskeva oikaisu

0,378

0,378

Maksujen viivästyminen – enimmäismäärän ylittämisen, maksujen viivästymisen ja maidon lisämaksun takaisinperinnän perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

6,576

0

  Varanhoitovuoden 2007 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä havaittujen järjestelmällisten virheiden (maataloustukirahaston yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään kuulumaton populaatio) perusteella ehdotettu oikaisu

0,126

0,126

  Tileissä ja/tai velallisluettelossa varanhoitovuoden 2008 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä havaittujen olennaisten ja tunnettujen virheiden perusteella ehdotettu oikaisu

0,028

0,028

  Varanhoitovuoden 2008 enimmäismäärän ylittämisen ja tukeen oikeuttamattomien menojen perusteella ehdotettu oikaisu

0,933

0,933

Ruotsi

Eläinpalkkiot – mahdollisesti tukikelpoisten nautaeläinten tapauksessa soveltamatta jätettyjen seuraamusten perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007–2008 koskeva oikaisu

0,108

0,108

Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen ja enimmäismäärien ylittämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

0,044

0

Yhdistynyt kuningaskunta

  Täydentävät ehdot – seuraamusjärjestelmän heikkouksien sekä lakisääteisten hoitovaatimusten ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten täytäntöönpanon riittämättömyyden perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2007-2010 koskeva oikaisu

29,846

29,547

  Maaseudun kehittäminen – kustannusten kohtuullisuuden todentamisessa esiintyneiden heikkouksien perusteella ehdotettu varainhoitovuosia 2008-2010 koskeva oikaisu

0,250

0,157

  Maksujen viivästyminen – maksuaikojen noudattamatta jättämisen ja enimmäismäärän ylittämisen perusteella ehdotettu varainhoitovuotta 2010 koskeva oikaisu

1,466

0

   YHTEENSÄ

  115,222

  54,324

  Liite II: Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

  Päätös nro 37: Alakohtaiset oikaisut (miljoonina euroina)

  Ala

  Oikaisun määrä

  Oikaisun rahoitus­vaikutuksen määrä1

  Hedelmät ja vihannekset

  0,416

  0,416

   

   

  Interventiovarastot

  0,004

  0,004

  Eläinpalkkiot

  (mukaan lukien tuomioistuimen asiassa T-344/05 antamaan tuomioon perustuva palautus)

  -32,875

  -32,875

  Pinta-alatuki

  13,807

  13,807

  Täydentävät ehdot

  44,563

  44,136

  Oliiviöljy ja muut öljyt ja rasvat

  21,456

  21,456

  Maaseudun kehittäminen

  5,997

  5,883

  Maksujen viivästyminen

  60,151

  -0,142

  Muut oikaisut

  1,676

  1,639

  YHTEENSÄ

  115,222

  54,324

   

  Yhteyshenkilö:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  1 :

  Jo pidätettyjen määrien vuoksi rahoitusvaikutus on pienempi

  1 :

  Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät

  1 :

  Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät


  Side Bar