Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon nõuab liikmesriikidelt tagasi ühise põllumajanduspoliitika kulusid 54,3 miljoni euro ulatuses

Brüssel, 16. veebruar 2012. Komisjon nõuab raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse alusel liikmesriikidelt tagasi ühise põllumajanduspoliitika raames põhjendamatult kulutatud vahendeid kokku 115,2 miljoni euro ulatuses Osa sellest summast on liikmesriikidelt juba tagasi saadud, nii et menetluse mõju ELi eelarvele jääb veidi alla 54,3 miljoni euro. Kõnealune summa suunatakse tagasi ELi eelarvesse, kuna raha kasutamine ei olnud vastavuses ELi eeskirjadega või on põllumajanduskulude kontrollimisel esinenud puudusi. Ühise põllumajanduspoliitika raames tehtavate väljamaksete ja kulude kontrolli eest vastutavad liikmesriigid ning komisjoni ülesanne on tagada, et nad on oma vahendeid eesmärgipäraselt kasutanud.

Peamised finantskorrektsioonid

Viimase vastuvõetud otsuse kohaselt peavad tagasimakse tegema Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik. Kõige suuremad korrektsioonid liikmesriikide puhul on järgmised:

 • 29,8 miljoni euro (mõju ELi eelarvele*: 29,5 miljonit eurot) suurune nõue, mis esitati Ühendkuningriigile seoses karistussüsteemi puudustega ning kohustuslike majandamisnõuete rakendamisel ning heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmisega seotud nõuetele vastavuse tagamisel tekkinud probleemidega;

 • 27,3 miljoni euro (mõju ELi eelarvele*: 0 eurot) suurune nõue, mis esitati Itaaliale seoses põllumajandustootjatele tehtavate maksete hilinemisega;

 • 21,5 miljoni euro suurune nõue, mis esitati Itaaliale seoses õliveskite kontrollides ning oliiviõlisaagiste vastavuskontrollides esinenud puudujääkidega;

 • 14,6 miljonit eurot (mõju ELi eelarvele *: 14,5 miljonit eurot) nõutakse tagasi Madalmaadelt seoses karistussüsteemi puudustega ja nõuetele vastavuse tagamise kontrolli puudumisega teatavate kohustuslike majandamisnõuete ning heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise üle.

Liikmesriigid vastutavad enamiku ühise põllumajanduspoliitika raames tehtavate maksete haldamise eest, mis toimub eelkõige makseasutuste kaudu. Lisaks sellele vastutavad nad ka kontrollide korraldamise eest, näiteks põllumajandustootjate otsetoetuse taotluste kontrollimise eest. Komisjon korraldab igal aastal rohkem kui 100 auditit, mille käigus tehakse kindlaks, kas liikmesriikide korraldatavad kontrollid ning puuduste kõrvaldamise viisid vastavad nõuetele. Kui auditi tulemusel selgub, et liikmesriik ei ole võtnud piisavaid meetmeid, et tagada ELi vahendite nõuetekohane kasutamine, on komisjonil õigus asjaomased summad võlgnevustena tagasi nõuda.

Täiendavaid üksikasju eelarveaastate raamatupidamisarvestuse kontrollimise süsteemi toimimise kohta leiab dokumendist MEMO/12/109 ja teabelehelt „Põllumajanduseelarve mõistlik haldamine” veebisaidil

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

Korrektsioonide üksikasjad liikmesriikide ja sektorite lõikes on esitatud lisatud tabelites (I ja II lisa).

I lisa: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimine

Otsus 37: Korrektsioonid liikmesriikide lõikes (miljonites eurodes)

Sektor ja korrektsiooni põhjus

Korrektsiooni summa

Korrektsiooni mõju ELi eelarvele*

Belgia

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses eelarveaastatel 2008–2010 esinenud puudustega põllumajanduskeskkonda ja looduslikult ebasoodsaid tingimusi käsitlevate meetmete kontrollimisel

2,762

2,762

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2009. eelarveaastal aset leidnud maksetähtaegade eiramisega ning abikõlbmatute kuludega

0,370

0

Küpros

 

Nõuetele vastavus – korrektsiooni kohaldatakse seoses eelarveaastatel 2006–2009 esinenud probleemidega hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi määratlemata jätmisel ning puudulike kohapealsete kontrollidega

0,118

0,103

Korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega 2010. eelarveaastal

0,024

0

Tšehhi Vabariik

Korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega 2010. eelarveaastal

0,011

0

Taani

 

Korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega 2010. eelarveaastal

0,001

0

Eesti

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega 2010. eelarveaastal

0,010

0

Soome

 

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses abikõlbmatute kuludega eelarveaastatel 2007 ja 2008

0,045

0,045

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega 2010. eelarveaastal

0,011

0

Prantsusmaa

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses eelarveaastatel 2007–2009 esinenud puudustega järgmiste meetmete kontrollimisel: põllumajandusettevõtete ajakohastamine, maapiirkondade pärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine

0,764

0,764

Korrektsiooni kohaldatakse seoses 2008. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames esinenud kõige tõenäolisemate vigade ja teadaolevate vigadega

0,046

0,046

Saksamaa

 

Maksete hilinemine – korrektsioon hõlmab raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist käsitleva otsuse kohast vähendamist 2010. eelarveaastal

7,108

0

Muud korrektsioonid – korrektsiooni kohaldatakse seoses 2008. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, mille puhul EAGFi III lisa üldkogumis esinenud vead kokku ületasid olulisusnivoo

0,036

0,036

Kreeka

 

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega ning rahalise ülemmäära ületamisega 2009. eelarveaastal

8,672

tagasimakse 0,142

Korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega 2009. eelarveaastal

0,190

0,190

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas T-344/05 – kohus tühistas 9. septembri 2011. aasta otsusega osaliselt otsuse 2055/555/EÜ

tagasimakse 34,531

tagasimakse 34,531

Ungari

Pindalatoetus – korrektsiooni kohaldatakse seoses LPIS-GISi süsteemi puudustega eelarveaastatel 2007 ja 2008 ning haldusalaste ristkontrollide ja kohapealsete kontrollide puhul kindlakstehtud probleemidega

5,243

5,243

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega 2010. eelarveaastal

0,022

0

Iirimaa

Sekkumisladustamine – korrektsiooni kohaldatakse seoses sellega, et suhkru ja teravilja riiklik ladustamine ei vastanud eelarveaastatel 2005 ja 2006 minimaalsele regulatiivsele kontrollitasemele

0,004

0,004

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses põllumajandusfondide väära kohaldamisega eelarveaastatel 2002–2005

0,137

0,137

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega 2010. eelarveaastal

0,095

0

Itaalia

 

  Oliiviõli ning muud õlid ja rasvad – korrektsiooni kohaldatakse seoses puudustega õliveskite kontrollides ning oliiviõlisaagiste vastavuskontrollides eelarveaastatel 2005 ja 2006

21,456

21,456

  Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega 2007. eelarveaastal

27,293

0

  Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega, rahalise ülemmäära ületamisega ja suhkrusektori ajutise ümberkorraldamisega 2009. eelarveaastal

8,483

0

Leedu

Pindalatoetus – korrektsiooni kohaldatakse seoses LPIS-GISi süsteemi puudustega, riskianalüüsi ebatõhususe ja kohapealsete kontrollide, sealhulgas maaelu arengu pindalapõhiste meetmete ajastamisega eelarveaastatel 2006–2008

8,563

8,563

Malta

  Nõuetele vastavus – korrektsiooni kohaldatakse seoses kohustuslike majandamisnõuetega 7 ja 8, minimaalse kontrollitaseme saavutamata jätmisega ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi ebatõhusa kontrollimisega eelarveaastatel 2006 ja 2007

0,001

0,001

Madalmaad

  Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistuste kohaldamata jätmisega potentsiaalselt abikõlblike loomade puhul eelarveaastatel 2007 ja 2008.

1,548

1,548

  Nõuetele vastavus – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistussüsteemi puudustega ja kontrolli puudumisega teatavate kohustuslike majandamisnõuete ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi üle eelarveaastatel 2006–2009

14,598

14,485

Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistussüsteemi puudustega ning puudujääkidega põllumajanduse keskkonna kohustuste raames tehtavate loomkoormuse halduskontrollide läbiviimisel, põllumajanduse keskkonna kohustuste ja väetisekoguste kontrollimisel, kohapealsest kontrollist eelneval teatamisel ning kohapealse kontrolli mõõtmistulemuste ja loomkoormuse kontrolli jälgitavuse tagamisel eelarveaastatel 2007–2009

2,040

2,018

Poola

2008. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine: korrektsiooni kohaldatakse seoses EAGFi üldkogumi tagastamata sissenõuetega

0,281

0,281

Portugal

 

  Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses keskkonnasäästliku pakendikäitluse puudulikkusega ja turutoodangu väärtuse ebaõige arvutamisega eelarveaastatel 2006–2008

0,038

0,038

Hispaania

  Puu- ja köögiviljad – korrektsiooni kohaldatakse seoses intresside ebaõige maksmisega ELi eelarvesse pärast maksetähtaegade eiramist eelarveaastatel 2006–2007

0,378

0,378

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega, maksetähtaegade eiramisega ja piimamaksu sissenõudmisega 2010. eelarveaastal

6,576

0

  Korrektsiooni kohaldatakse seoses süstemaatiliste vigadega, mis leiti IACSiga mitteseotud EAGFi üldkogumis 2007. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames

0,126

0,126

  Korrektsiooni kohaldatakse seoses puudustega, mis hõlmavad 2008. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames tehtud olulisi ja teadaolevaid vigu raamatupidamisarvestuses ja/või võlgnike nimekirjas

0,028

0,028

  Korrektsiooni kohaldatakse seoses rahalise ülemmäära ületamisega ja abikõlbmatute kuludega 2008. eelarveaastal

0,933

0,933

Rootsi

Loomakasvatustoetused – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistuste kohaldamata jätmisega potentsiaalselt abikõlblike veiste puhul eelarveaastatel 2007 ja 2008

0,108

0,108

Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega ja rahalise ülemmäära ületamisega 2010. eelarveaastal

0,044

0

Ühendkuningriik

  Nõuetele vastavus – korrektsiooni kohaldatakse seoses karistussüsteemi puudustega ja kohustuslike majandamisnõuete ning hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise puuduliku rakendamisega eelarveaastatel 2007–2010

29,846

29,547

  Maaelu areng – korrektsiooni kohaldatakse seoses eelarveaastatel 2008–2010 ilmnenud puudustega kulude põhjendatuse kontrollimisel

0,250

0,157

  Maksete hilinemine – korrektsiooni kohaldatakse seoses maksetähtaegade eiramisega ja rahalise ülemmäära ületamisega 2010. eelarveaastal

1,466

0

   KOKKU

  115,222

  54,324

  II lisa: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raamatupidamisarvestuse kontrollimine

  Otsus 37: Korrektsioonid sektorite lõikes (miljonites eurodes)

  Sektor

  Korrektsiooni summa

  Korrektsiooni mõju ELi eelarvele*

  Puu- ja köögiviljad

  0,416

  0,416

   

   

  Sekkumisladustamine

  0,004

  0,004

  Loomakasvatustoetused

  (sealhulgas tagasimakse vastavalt Euroopa Kohtu kohtuasjale T-344/05)

  -32,875

  -32,875

  Pindalatoetus

  13,807

  13,807

  Nõuetele vastavus

  44,563

  44,136

  Oliiviõli ning muud õlid ja rasvad

  21,456

  21,456

  Maaelu areng

  5,997

  5,883

  Hilinenud maksed

  60,151

  -0,142

  Muud korrektsioonid

  1,676

  1,639

  KOKKU

  115,222

  54,324

   

  Kontaktisik:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  * :

  Mõju ELi eelarvele on väiksem juba varem kinni peetud summade tõttu.

  * :

  Korrektsiooni finantsmõju puhul võetakse arvesse varasemaid kattuvaid korrektsioone ja Euroopa Komisjoni poolt juba tagasi nõutud summasid.

  * :

  Korrektsiooni finantsmõju puhul võetakse arvesse varasemaid kattuvaid korrektsioone ja Euroopa Komisjoni poolt juba tagasi nõutud summasid.


  Side Bar