Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen kræver 54,3 mio. EUR tilbage fra medlemsstaterne, som de uretmæssigt har fået udbetalt i landbrugsstøtte

Bruxelles, den 16. februar 2012 – Europa-Kommissionen har i dag besluttet, at i alt 115,2 mio. EUR, som medlemsstaterne uretmæssigt har udbetalt til dækning af landbrugsudgifter, skal tilbagebetales i forbindelse med den såkaldte regnskabsafslutning. Eftersom en del af disse beløb allerede er blevet tilbagebetalt af medlemsstaterne, er den finansielle virkning på 54,3 mio. EUR betydeligt lavere. Pengene føres tilbage til EU-budgettet, fordi EU-reglerne for landbrugsudgifter ikke er overholdt, eller kontrollen med dem har været utilstrækkelig. Medlemsstaterne er ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt.

De vigtigste finansielle korrektioner

Med den seneste afgørelse kræves landbrugsstøtte tilbagebetalt af Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Litauen, Ungarn, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Blandt de vigtigste korrektioner kan nævnes:

 • 29,8 mio. EUR (finansiel virkning*: 29,5 mio. EUR), som kræves tilbagebetalt af Det Forenede Kongerige på grund af svagheder i sanktionssystemet og som følge af utilstrækkelig gennemførelse af visse lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, hvad angår krydsoverensstemmelse

 • 27,3 mio. EUR (finansiel virkning*: 0), som kræves tilbagebetalt af Italien på grund af forsinkede betalinger til landbrugere

 • 21,5 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Italien på grund af svagheder i forbindelse med kontrollen af olivenmøller og overensstemmelse med høstoplysninger

 • 14,6 mio. EUR (finansiel virkning**: 14,5 mio. EUR), som kræves tilbagebetalt af Nederlandene på grund af mangelfuldt sanktionssystem og utilstrækkelig kontrol af visse lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand, hvad angår krydsoverensstemmelse.

Medlemsstaterne er ansvarlige for de fleste betalinger i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, først og fremmest via deres betalingsorganer. De har også ansvaret for kontrol, fx af landbrugernes ansøgninger om direkte betalinger. Hvert år foretager Kommissionen mere end 100 revisioner, hvor den sikrer sig, at medlemsstaternes kontrol er tilfredsstillende, og at de reagerer på påpegede mangler. Kommissionen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling bagud, hvis revisionen viser, at medlemsstaten ikke har reageret godt nok til at sikre, at EU's midler bliver brugt korrekt.

Yderligere oplysninger om, hvordan den årlige regnskabsafslutning fungerer, kan findes i MEMO/12/109 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" på webstedet: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Bilag I: Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 37: Korrektioner fordelt på medlemsstater (i mio. EUR)

Sektor og årsagen til korrektionen

Korrektionsbeløb

Korrektionens finansielle virkning*

Belgien

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for regnskabsårene 2008-2010 vedrørende mangelfuld kontrol af foranstaltninger vedrørende miljøvenligt landbrug og ugunstigt stillede områder

2 762

2 762

Overskridelse af betalingsfrister – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister og ikke-støtteberettigede udgifter

0,370

0

Cypern

 

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2009 vedrørende manglende fastlæggelse af betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand og svagheder i kontrollen på stedet

0,118

0,103

Foreslået korrektion for overskridelse af det finansielle loft for regnskabsåret 2010

0,024

0

Tjekkiet

Foreslået korrektion for overskridelse af det finansielle loft for regnskabsåret 2010

0,011

0

Danmark

 

Foreslået korrektion for overskridelse af det finansielle loft for regnskabsåret 2010

0,001

0

Estland

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister

0,010

0

Finland

 

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2008 vedrørende udgifter, der ikke er støtteberettigede

0,045

0,045

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister

0,011

0

Frankrig

Udvikling af landdistrikter foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2009 vedrørende manglende kontrol af følgende foranstaltninger: modernisering af landbrugsbedrifter, bevarelse og opgradering af natur- og kulturværdien i landdistrikterne

0,764

0,764

Foreslået korrektion vedrørende mest sandsynlige fejl og kendte fejl inden for rammerne af regnskabsafslutningen for 2008

0,046

0,046

Tyskland

 

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 på grund af nedsættelsen i henhold til beslutningen om regnskabsafslutning

7,108

0

Øvrige korrektioner – foreslået korrektion som følge af, at den samlede fejlfrekvens overstiger væsentlighedstærsklen (EGFL, bilag III-populationen) inden for rammerne af regnskabsafslutningen for 2008

0,036

0,036

Grækenland

 

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister og overskridelse af de finansielle lofter

8,672

tilbagebetaling af 0,142

Foreslået korrektion vedrørende overskridelse af det finansielle loft for regnskabsåret 2009

0,190

0,190

Domstolens dom i sag T-344/05 - Domstolen annullerede delvis afgørelse 2055/555/EF ved dom af 9. september 2011

tilbagebetaling af 34 531

tilbagebetaling af 34 531

Ungarn

Arealstøtte – foreslået korrektion vedrørende mangler i markidentifikationssystemet for regnskabsårene 2007-2008 og mangler ved administrative kontroller og kontrol på stedet

5 243

5 243

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister

0,022

0

Irland

Interventionsoplagring – foreslået korrektion for regnskabsårene 2005-2006 for ikke at have gennemført den lovpligtige minimumskontrol af offentlig oplagring af sukker og korn

0,004

0,004

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for regnskabsårene 2002-2005 vedrørende uretmæssig anvendelse af landbrugsmidler

0,137

0,137

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister

0,095

0

Italien

 

  Olivenolie og andre fedtstoffer – foreslået korrektion vedrørende svagheder i forbindelse med kontrollen af olivenmøller og overensstemmelse med høstoplysninger for regnskabsårene 2005-2006

21 456

21 456

  Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2007 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister

27 293

0

  Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende manglende overholdelse af betalingsfrister og overskridelse af de finansielle lofter og den midlertidige omstruktureringsordning for sukker

8 483

0

Litauen

Arealstøtte - foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende svagheder i LPIS-GIS, ineffektiv risikoanalyse og tidsplan for kontrol på stedet, herunder arealbaserede foranstaltninger til udvikling af landdistrikter

8 563

8 563

Malta

  Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006 og 2007 vedrørende lovgivningsbestemte forvaltningskrav 7-8 for manglende opnåelse af minimumskontrolniveauet og for ineffektiv kontrol af betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand

0,001

0,001

Nederlandene

  Husdyrpræmier – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2008 vedrørende ingen anvendelse af sanktioner i forbindelse med potentielt støtteberettigede dyr

1 548

1 548

  Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2009 vedrørende mangelfuldt sanktionssystem, manglende kontrol af visse lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand

14 598

14 485

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2009 vedrørende svagheder i den administrative kontrol af belægningsgraden i forbindelse med forpligtelserne til at drive miljøvenligt landbrug, verifikation af forpligtelser til at drive miljømæssigt landbrug & mængde gødningsstoffer, forhåndsmeddelelser om stedlig kontrol, stedlige kontrolforanstaltningers sporbarhed og kontrol af belægningsgrad og svagheder i sanktionssystemet

2 040

2 018

Polen

Finansiel regnskabsafslutning 2008: foreslået korrektion vedrørende ikke-refunderede inddrevne beløb (EGFL-populationen)

0,281

0,281

Portugal

 

  Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende mangler i forbindelse med miljøvenlig håndtering af emballage og ukorrekt beregning af værdien af markedsproduktionen

0,038

0,038

Spanien

  Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2007 vedrørende renter, som uretmæssigt var afholdt over EU-budgettet som følge af manglende overholdelse af betalingsfrister

0,378

0,378

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende overskridelse af det finansielle loft, forsinkede betalinger og inddrivelse af mælkeafgift

6 576

0

  Foreslået finansiel korrektion vedrørende systematiske fejl (opdaget i EGFL, ikke-IKFS-relateret population) inden for rammerne af regnskabsafslutning 2007

0,126

0,126

  Foreslået korrektion for materielle fejl og kendte fejl i regnskaber og/eller hos debitorer inden for rammerne af den finansielle regnskabsafslutning 2008

0,028

0,028

  Foreslået korrektion vedrørende overskridelse af det finansielle loft og ikke-støtteberettigede udgifter for regnskabsåret 2008

0,933

0,933

Sverige

Husdyrpræmier – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2008 som følge af manglende anvendelse af sanktioner i forbindelse med potentielt støtteberettigede dyr

0,108

0,108

Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsterminer og overskridelse af det finansielle loft

0,044

0

Det Forenede Kongerige

  Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2010 på grund af svagheder i sanktionssystemet og for utilstrækkeligt gennemførte lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand

29 846

29 547

  Udvikling af landdistrikterforeslået korrektion for regnskabsårene 2008-2010 vedrørende svagheder i kontrollen af, om omkostningerne er rimelige

0,250

0,157

  Forsinkede betalinger – foreslået korrektion for regnskabsåret 2010 vedrørende manglende overholdelse af betalingsterminer og overskridelse af det finansielle loft

1,466

0

   I ALT

  115 222

  54 324

  Bilag II: Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

  Afgørelse nr. 37: Korrektioner fordelt på sektorer (i mio. EUR)

  Sektor

  Korrektionsbeløb

  Korrektionens finansielle virkning*

  Frugt og grøntsager

  0,416

  0,416

   

   

  Interventionsoplagring

  0,004

  0,004

  Husdyrpræmier

  (herunder tilbagebetaling som følge af Domstolens dom i sag T-344/05)

  -32 875

  -32 875

  Arealstøtte

  13 807

  13 807

  Krydsoverensstemmelse

  44 563

  44 136

  Olivenolie og andre fedtstoffer

  21 456

  21 456

  Udvikling af landdistrikter

  5 997

  5 883

  Forsinkede betalinger

  60 151

  -0,142

  Andre korrektioner

  1 676

  1 639

  I ALT

  115 222

  54 324

   

  Kontaktperson:

  Roger Waite (+32 2 296 14 04)

  * :

  For så vidt angår den finansielle virkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, Kommissionen allerede har inddrevet.

  * :

  For så vidt angår den finansielle virkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, Kommissionen allerede har inddrevet.


  Side Bar