Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise požaduje od členských států navrácení 54,3 milionu EUR z výdajů na SZP

Brusel 16. února 2012 – Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala členské státy, aby vrátily celkem 115,2 milionu EUR neoprávněně vynaložených z prostředků určených na provádění zemědělské politiky. Vzhledem k tomu, že některé tyto částky již byly od členských států získány zpět, je finanční dopad poněkud nižší – 54,3 milionu EUR. Tyto prostředky se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy vztahující se na zemědělské výdaje. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto prostředky vynakládaly řádně.

Hlavní finanční opravy

Podle tohoto nejnovějšího rozhodnutí budou muset finanční prostředky vracet Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Velká Británie. Nejvýznamnějšími jednotlivými opravami jsou:

 • 29,8 milionu EUR (finanční dopad*: 29,5 milionu EUR) bude muset vrátit Velká Británie za nedostatky ve svém systému sankcí a za nesprávně provedené povinné požadavky na hospodaření a dobrý zemědělský a environmentální stav s ohledem na podmíněnost;

 • 27,3 milionu EUR (finanční dopad*: 0) je požadováno po Itálii vzhledem k opožděným platbám zemědělcům;

 • 21,5 milionu EUR bude vracet Itálie za nedostatky zjištěné při kontrolách lisoven a slučitelnosti výnosů u olivového oleje;

 • 14,6 milionu (finanční dopad **: 14,5 milionu EUR) bude muset vrátit Nizozemsko za nedostatečný systém sankcí a za neprovádění kontrol některých povinných požadavků na hospodaření a dobrého zemědělského a environmentálního stavu s ohledem na podmíněnost.

Členské státy jsou odpovědné za řízení většiny plateb SZP, zejména prostřednictvím svých platebních agentur. Jsou rovněž odpovědné za kontroly, například ověřování žádostí zemědělců o přímé platby. Komise provádí každý rok více než 100 auditů, v jejichž průběhu ověřuje, zda členský stát v dostatečné míře vykonává kontroly a reaguje na zjištěné nedostatky, a má pravomoc dodatečně požadovat navrácení finančních prostředků, pokud audity prokáží, že reakce členského státu neposkytují dostatečnou záruku, že finanční prostředky EU byly vynaloženy řádným způsobem.

Podrobné informace o systému schválení ročních účetních závěrek se nacházejí v dokumentu MEMO/12/109 a v informačním přehledu „Managing the agriculture budget wisely“ (Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem), který lze nalézt na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví se nacházejí v připojených tabulkách (přílohy I a II).

Příloha I: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 37: Opravy podle členských států (v milionech EUR)

Odvětví a důvod opravy

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy*

Belgie

Rozvoj venkova – oprava navržená za rozpočtové roky 2008–2010 s ohledem na nedostatky v kontrolách agroenvironmentálních opatření a opatření týkajících se přírodního znevýhodnění

2,762

2,762

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2009 s ohledem na nedodržení platebních lhůt a pro nezpůsobilé výdaje

0,370

0

Kypr

 

Podmíněnost – oprava navržená pro rozpočtové roky 2006–2009 za nedefinovaný dobrý zemědělský a environmentální stav a za nedostatky v kontrolách na místě

0,118

0,103

Oprava navržená za překročení finančního stropu pro rozpočtový rok 2010

0,024

0

Česká republika

Oprava navržená za překročení finančního stropu pro rozpočtový rok 2010

0,011

0

Dánsko

 

Oprava navržená za překročení finančního stropu pro rozpočtový rok 2010

0,001

0

Estonsko

Opožděné platby – oprava navržená za rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt

0,010

0

Finsko

 

Rozvoj venkova – oprava navržená za rozpočtové roky 2007–2008 s ohledem na nezpůsobilé výdaje

0,045

0,045

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt

0,011

0

Francie

Rozvoj venkova – oprava navržená pro rozpočtové roky 2007–2009 s ohledem na nedostatky při kontrolách těchto opatření: modernizace zemědělských podniků, ochrana a rozvoj venkovského dědictví

0,764

0,764

Oprava navržená s ohledem na nejpravděpodobnější chybu a známou chybu v rámci účetní závěrky 2008

0,046

0,046

Německo

 

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 z důvodu snížení v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky

7,108

0

Ostatní opravy – oprava navržená pro celkovou chybu přesahující úroveň významnosti stanovenou v souboru EZZF příloha III v rámci účetní závěrky 2008

0,036

0,036

Řecko

 

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2009 s ohledem na nedodržení platebních lhůt a překročení finančních stropů

8,672

náhrada ve výši 0,142

Oprava navržená za překročení finančního stropu pro rozpočtový rok 2009

0,190

0,190

Rozsudek Soudního dvora ve věci T-344/05 – ve svém rozsudku ze dne 9. září 2011 Soud částečně zrušil rozhodnutí 2055/555/ES

náhrada ve výši 34,531

náhrada ve výši 34,531

Maďarsko

Podpora na plochu – oprava navržená pro nedostatky v systému LPIS-GIS za rozpočtové roky 2007–2008 a nedostatky týkající se správních křížových kontrol a kontrol na místě

5,243

5,243

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt

0,022

0

Irsko

Intervenční skladování – oprava navržená pro rozpočtové roky 2005–2006 za nesplnění minimální regulační úrovně kontrol ve veřejném skladování cukru a obilovin

0,004

0,004

Rozvoj venkova – oprava navržená za rozpočtové roky 2002–2005 ohledně chybného použití prostředků ze zemědělských fondů

0,137

0,137

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt

0,095

0

Itálie

 

  Olivový olej a jiné oleje a tuky – oprava navržená vzhledem k nedostatkům v kontrolách lisoven a slučitelnosti výnosů za rozpočtové roky 2005–2006

21,456

21,456

  Opožděné platby – oprava navržená za rozpočtový rok 2007 vzhledem k nedodržení platebních lhůt

27,293

0

  Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2009 ohledně nedodržení platebních lhůt, překročení finančních stropů a dočasné restrukturalizace v odvětví cukru

8,483

0

Litva

Podpora na plochu – oprava navržená za rozpočtové roky 2006–2008 ohledně nedostatků v systému LPIS-GIS, neúčinnosti analýzy rizik a načasování kontrol na místě, včetně plošných opatření rozvoje venkova

8,563

8,563

Malta

  Podmíněnost – oprava navržená za rozpočtové roky 2006 a 2007 s ohledem na povinné požadavky na hospodaření 7–8 pro nesplnění minimální míry kontrol a pro neúčinnou kontrolu dobrého zemědělského a environmentálního stavu

0,001

0,001

Nizozemsko

  Prémie na zvířata - oprava navržená za rozpočtové roky 2007–2008 vzhledem k neukládání sankcí v případě potenciálně způsobilých zvířat

1,548

1,548

  Podmíněnost – oprava navržená za rozpočtové roky 2006–2009 vzhledem k nedostatečnému systému sankcí, neprovádění kontrol některých povinných požadavků na hospodaření a dobrého zemědělského a environmentálního stavu

14,598

14,485

Rozvoj venkova - oprava navržená pro rozpočtové roky 2007–2009 vzhledem k nedostatkům ve správních kontrolách hustoty hospodářských zvířat u agroenvironmentálních závazků, ověření agroenvironmentálních závazků a množství hnojiv, oznámení kontrol na místě předem, vysledovatelnosti měření provedených při kontrolách na místě a kontrolách hustoty hospodářských zvířat a nedostatkům v systému sankcí

2,040

2,018

Polsko

Schválení účetní závěrky 2008: oprava navržená s ohledem na nesplacené zpět získané částky v souboru EZZF

0,281

0,281

Portugalsko

 

  Ovoce a zelenina – oprava navržená pro rozpočtový rok 2006–2008 za nedostatky v ekologickém nakládání s obaly a nesprávný výpočet hodnoty tržní produkce

0.038

0.038

Španělsko

  Ovoce a zelenina – oprava navržená za rozpočtové roky 2006–2007 ohledně úroku nesprávně účtovaného k tíži rozpočtu EU po nedodržení platebních lhůt

0,378

0,378

Opožděné platby - oprava navržená za rozpočtový rok 2010 pro překročení finančního stropu, pozdní platby a vrácení dávky na mléko

6,576

0

  Finanční oprava navržená pro systematické chyby zjištěné v souboru EZZF mimo integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci účetní závěrky 2007

0,126

0,126

  Oprava navržená ohledně významných a známých chyb v účetnictví a/nebo pohledávek v rámci účetní závěrky 2008

0,028

0,028

  Oprava navržená za překročení finančního stropu a nezpůsobilé výdaje pro rozpočtový rok 2008

0,933

0,933

Švédsko

Prémie na zvířata – oprava navržená za rozpočtové roky 2007–2008 ohledně neukládání sankcí v případě potenciálně způsobilého skotu

0,108

0,108

Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt a překročení finančního stropu

0,044

0

Spojené království

  Podmíněnost – oprava navržená za rozpočtové roky 2007–2010 s ohledem na nedostatky v systému sankcí a nesprávné provádění povinných požadavků na hospodaření a dobrý zemědělský a environmentální stav

29,846

29,547

  Rozvoj venkova – oprava navržená pro rozpočtové roky 2008–2010 ohledně nedostatků v ověřování přiměřenosti nákladů

0,250

0,157

  Opožděné platby – oprava navržená pro rozpočtový rok 2010 v důsledku nedodržení platebních lhůt a překročení finančního stropu

1,466

0

   CELKEM

  115,222

  54,324

  Příloha II: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

  Rozhodnutí 37: Opravy podle odvětví (v milionech EUR)

  Odvětví

  Výše opravy

  Výše finančního dopadu opravy*

  Ovoce a zelenina

  0,416

  0,416

   

   

  Intervenční skladování

  0,004

  0,004

  Prémie na zvířata

  (včetně náhrady na základě rozhodnutí Soudního dvora ve věci T-344/05)

  –32,875

  –32,875

  Podpora na plochu

  13,807

  13,807

  Podmíněnost

  44,563

  44,136

  Olivový olej a jiné oleje a tuky

  21,456

  21,456

  Rozvoj venkova

  5,997

  5,883

  Opožděné platby

  60,151

  –0,142

  Jiné opravy

  1,676

  1,639

  CELKEM

  115,222

  54,324

   

  Kontaktní osoba :

  Roger Waite (+32 22961404)

  * :

  Finanční dopad je nižší vzhledem k částkám, které již byly odečteny.

  * :

  Finanční dopad opravy bere v úvahu předchozí překrývání oprav a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.

  * :

  Finanční dopad opravy bere v úvahu předchozí překrývání oprav a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.


  Side Bar