Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 december 2012

Miljö – Samråd med allmänheten om okonventionella fossila bränslen som skiffergas

EU-kommissionen inleder ett offentligt samråd om den framtida utvecklingen av okonventionella fossila bränslen som skiffergas i Europa. Alla intresserade privatpersoner, organisationer och myndigheter är välkomna att dela med sig av sina åsikter om de eventuella möjligheter och utmaningar som kan uppstå till följd av utvecklingen av sådana projekt och hur man på bästa sätt kan ta itu med de problem som hittills har identifierats. Samrådet pågår till den 20 mars 2013. Samrådet finns på alla 23 EU-språk.

Fram till nu har man vid prospekteringen efter och utvinningen av naturgas och olja i Europa främst varit inriktad på konventionella resurser. Möjligheterna till denna typ av inhemsk utvinning blir allt mer begränsade, men den tekniska utvecklingen öppnar nu upp för nya möjligheter till utvinning av okonventionella fossila bränslen, t.ex. skiffergas, gas i lågpermeabla reservoarer och metan i kolbädd från geologiska formationer, som tidigare var för svåra eller för dyra att utvinna.

EU-kommissionen vill se till att all vidare utvinning av okonventionella fossila bränslen sker samtidigt som hälsa, klimat och miljö skyddas, och med största möjliga rättsliga klarhet och förutsägbarhet för både enskilda och aktörer. På så sätt vill man se till att de potentiella ekonomiska fördelarna och vinsterna i form av energitrygghet kan utnyttjas på ett säkert sätt som inte äventyrar människors hälsa eller miljön. Samrådet täcker bl.a. frågor som rör generella möjligheter och utmaningar, eventuella åtgärder för att minska hälso- och miljörisker, åtgärder för att öka insynen i verksamheten och allmänna rekommendationer om åtgärder på EU-nivå.

Nästa steg

Under 2013 kommer EU-kommissionen att med utgångspunkt i analyser som den har genomfört sedan slutet av 2011 föreslå en ram för att hantera risker, åtgärda brister i regelverket och garantera största möjliga rättsliga klarhet och förutsägbarhet för marknadsaktörer och enskilda i EU (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_sv.pdf). Detta arbete har redan inletts och alla relevanta politiska alternativ kommer att bedömas.

Detta internetsamråd är ett led i en större process som ska involvera det civila samhället i kommissionens löpande arbete. I det formella samrådsförfarandet ingår regelbundna möten med EU-länderna och andra berörda parter, och ett offentligt samrådsmöte är planerat till första halvåret 2013. Resultaten av samrådet kommer sedan att ligga till grund för det vidare arbetet.

Mer information

Samrådet finns på

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Närmare uppgifter om okonventionella fossila bränslen (t.ex. skiffergas) och därmed sammanhängande åtgärder från EU-kommissionens sida finns på

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar