Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 20. decembra 2012

Životné prostredie: Komisia otvára verejné konzultácie o nekonvenčných fosílnych palivách (napr. bridlicovom plyne) v Európe

Európska komisia začala verejné konzultácie o budúcom vývoji nekonvenčných fosílnych palív, ako je napríklad bridlicový plyn v Európe. Všetci zainteresovaní jednotlivci, organizácie a orgány verejnej správy sú vítaní, aby sa podelili o svoje názory na možné príležitosti a výzvy, ktoré môžu vzniknúť z rozvoja týchto projektov, a na najlepšie spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré sa doteraz zistili. Konzultácie sú otvorené do 20. marca 2013 a sú dostupné vo všetkých 23 jazykoch EÚ.

V minulosti sa prieskum a ťažba zemného plynu a ropy v Európe zameriavala hlavne na konvenčné zdroje. Zatiaľ čo sa možnosti tohto typu domácej ťažby stávajú stále obmedzenejšími, technické pokroky v súčasnosti otvárajú nové možnosti pre ťažbu nekonvenčných zdrojov fosílnych palív, ako je napríklad bridlicový plyn, zemný plyn uzatvorený v nízkopriepustných horninách a metán z uhoľného sloja z geologických formácií, ktoré boli v minulosti na prieskum príliš komplexné alebo príliš drahé.

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa akýkoľvek ďalší rozvoj nekonvenčných fosílnych palív vykonával so zavedenou ochranou zdravia, klímy a životného prostredia s čo najvyššou právnou zrozumiteľnosťou a predvídateľnosťou pre občanov a prevádzkovateľov. To pomôže zabezpečiť, aby sa možné hospodárske a energetické bezpečnostné prínosy takéhoto vývoja mohli dosiahnuť bezpečným spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí ani životné prostredie. Otázky v rámci konzultácií zahŕňajú záležitosti, akými sú široké možnosti a veľké výzvy, možné opatrenia na zníženie zdravotných a environmentálnych rizík, opatrenia na zvýšenie transparentnosti prevádzok a všeobecné odporúčania týkajúce sa opatrení na úrovni EÚ.

Ďalšie kroky

Európska komisia navrhne v roku 2013 rámec riadenia rizík, riešenia regulačných nedostatkov a zabezpečenia najvyššej právnej zrozumiteľnosti a predvídateľnosti pre účastníkov trhu a občanov celej EÚ, pričom bude vychádzať z analytickej práce realizovanej od konca roku 2011

(http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_sk.pdf). Práca na tomto rámci už začala a bude zahŕňať posúdenie všetkých relevantných politických možností.

Tieto internetové konzultácie sú súčasťou širšieho procesu navrhnutého s cieľom zapojiť občiansku spoločnosť do prebiehajúcich prác Komisie. Formálny konzultačný proces zahŕňa pravidelné stretnutia s členskými štátmi a ostatnými zainteresovanými stranami, ako aj plán na verejné konzultačné stretnutie počas prvej polovice roku 2013. Výsledky týchto verejných konzultácií sa zapracujú do tohto širšieho procesu.

Viac informácií:

Do konzultácií sa možno zapojiť na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Viac podrobností o nekonvenčných fosílnych palivách (napr. bridlicový plyn) a o súvisiacich činnostiach Európskej komisie sú k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Kontakty:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar