Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 december 2012

Milieu: de Commissie raadpleegt het publiek over onconventionele fossiele brandstoffen (zoals schaliegas) in Europa

De Europese Commissie houdt een publieke raadpleging over de toekomstige ontwikkeling van onconventionele fossiele brandstoffen zoals schaliegas in Europa. Alle belangstellende personen, organisaties en overheidsinstanties kunnen hun mening kwijt over de mogelijke kansen en uitdagingen die met de ontwikkeling van zulke projecten samenhangen en over de beste manieren om de tot dusver geconstateerde problemen aan te pakken. De raadpleging loopt tot 20 maart 2013. Ze is beschikbaar in alle 23 EU-talen.

In het verleden richtte de exploratie en productie van aardgas en aardolie in Europa zich hoofdzakelijk op conventionele bronnen. Terwijl de mogelijkheden voor dit type winning in Europa steeds beperkter worden, openen technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor de winning van onconventionele fossiele brandstoffen uit geologische formaties waarvan de ontginning voorheen te omslachtig of te duur was, zoals schaliegas, tight gas en steenkoolmethaan.

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat elke verdere ontwikkeling van onconventionele fossiele brandstoffen gebeurt met inachtneming van de nodige voorzorgen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu en met de grootst mogelijke rechtszekerheid voor de burgers en de exploitanten. Een en ander zal ervoor helpen zorgen dat de mogelijke vruchten van zulke ontwikkelingen voor de economie en de energiezekerheid kunnen worden geplukt zonder gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. In de raadpleging wordt onder meer gepeild naar kansen en uitdagingen, mogelijke maatregelen om gezondheids- en milieurisico's te beperken, maatregelen om de transparantie van de activiteiten te verhogen en algemene aanbevelingen inzake maatregelen op EU-niveau.

Volgende stappen

Op basis van analyses die de Europese Commissie sinds eind 2011 heeft gemaakt, zal zij in 2013 een kader voorstellen om risico's te beheersen, tekortkomingen in de regelgeving aan te pakken en marktdeelnemers en burgers overal in de EU maximale rechtszekerheid te bieden (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). De werkzaamheden aan dit kader zijn al aangevat en alle beleidsopties zullen worden beoordeeld.

Deze internetondersteunde raadpleging past in het kader van een ruimer proces dat is opgezet om het maatschappelijk middenveld bij de lopende werkzaamheden van de Commissie te betrekken. De formele raadplegingsprocedure omvat regelmatige vergaderingen met de lidstaten en andere belanghebbenden en voorziet in een hoorzitting in de eerste helft van 2013. De resultaten van deze openbare raadpleging worden in deze bredere oefening meegenomen.

Nadere informatie:

U kunt aan de raadpleging deelnemen via de onderstaande link:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Nadere bijzonderheden over onconventionele brandstoffen (zoals schaliegas) en de daarmee verband houdende activiteiten van de Commissie vindt u op:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar