Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. joulukuuta 2012

Ympäristö: Komissio järjestää julkisen kuulemisen liuskekaasun kaltaisista epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista Euroopassa

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen liuskekaasun kaltaisten epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden tulevaisuuden kehityksestä Euroopassa. Kaikkia asiasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, organisaatioita ja viranomaisia kehotetaan esittämään näkemyksensä mahdollisuuksista ja haasteista, joita tällaisten hankkeiden kehittämiseen saattaa liittyä, sekä parhaista keinoista puuttua tähän mennessä määriteltyihin haasteisiin. Näkemyksiä voi esittää 20. maaliskuuta 2013 asti. Kuulemiseen voi osallistua EU:n kaikilla 23 kielellä.

Maakaasun ja öljyn etsinnässä ja tuotannossa on Euroopassa aiemmin keskitytty lähinnä perinteisiin energialähteisiin. Samalla kun tämänkaltaisen kotimaisen talteenoton mahdollisuudet vähenevät, teknologisen kehityksen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia ottaa talteen liuskekaasun, tiheän kaasun (tight gas) ja kivihiilikerrostumametaanin kaltaisia epätavanomaisia fossiilisia polttoaineita geologisista muodostumista, joiden hyödyntäminen oli aiemmin liian monimutkaista tai kallista.

Euroopan komission tavoitteena on varmistaa, että epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden alaa kehitetään ottamalla käyttöön asianmukaiset terveyteen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät suojatoimet ja varmistamalla kansalaisille ja alan toimijoille mahdollisimman suuri oikeudellinen selkeys ja ennustettavuus. Näin voidaan osaltaan taata, että tällaisesta kehityksestä mahdollisesti seuraavia taloudellisia ja energiavarmuuteen liittyviä etuja voidaan hyödyntää turvallisesti ihmisten terveyttä tai ympäristöä vaarantamatta. Kuulemismenettelyssä esitetyt kysymykset koskevat esimerkiksi laaja-alaisia mahdollisuuksia ja haasteita, mahdollisia toimenpiteitä terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseksi, toimenpiteitä toiminnan avoimuuden lisäämiseksi ja yleisiä suosituksia EU-tason toiminnaksi.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio aikoo vuoden 2011 loppupuolelta lähtien laatimiensa analyysien perusteella ehdottaa vuonna 2013 järjestelyä riskien hallinnoimiseksi, sääntelyn puutteiden korjaamiseksi ja mahdollisimman suuren oikeudellisen selkeyden ja ennustettavuuden tarjoamiseksi EU:n markkinatoimijoille ja kansalaisille (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_fi.pdf). Tätä koskeva työ on jo aloitettu, ja kaikkia toimintavaihtoehtoja tullaan arvioimaan.

Tämä verkkopohjainen kuuleminen on osa laajempaa prosessia, jonka tarkoituksena on saada kansalaisyhteiskunta osallistumaan käynnissä olevaan komission työhön. Virallinen kuulemismenettely pitää sisällään jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa järjestettäviä säännöllisiä kokouksia, ja vuoden 2013 alkupuoliskolla on tarkoitus järjestää julkinen kuulemiskokous. Tämän julkisen kuulemisen tuloksia käytetään hyväksi kyseisessä laajemmassa prosessissa.

Lisätietoja:

Kuulemiseen voi osallistua seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Lisätietoja epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista (kuten liuskekaasusta) ja asiaa koskevista Euroopan komission toimista on saatavilla internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar