Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 декември 2012 г.

Околна среда: Комисията се допитва до обществеността по въпроса за неконвенционалните изкопаеми горива в Европа (като шистовия газ)

Европейската комисия провежда обществена консултация относно бъдещето на европейския добив на неконвенционални изкопаеми горива, например на шистов газ. Всички заинтересовани лица, организации и публични органи се приканват да споделят своите гледни точки относно възможностите и предизвикателствата, които съпътстват разработването на подобни проекти, както и относно най-добрите начини за справяне с набелязаните трудности. Крайният срок за представяне на становища е 20 март 2013 г. Консултацията е достъпна на всички 23 официални езика в ЕС.

В миналото, проучването и добивът на природен газ и нефт в Европа се състояха главно в експлоатацията на конвенционални ресурси. Възможностите за този вид добив на европейска територия стават обаче все по-ограничени, докато техническият напредък вече позволява извличането на неконвенционални изкопаеми горива, като шистов газ, газ от находища в плътни скали и метан от въглищни пластове, чиято експлоатация бе смятана в миналото за твърде сложна или твърде скъпа.

Европейската комисия иска да гарантира, че ако се разработват източници на неконвенционални изкопаеми горива, това няма да представлява опасност за здравето на гражданите, климата и околната среда, при максимална правна яснота и предвидимост за гражданите и операторите. Това ще спомогне да се гарантира, че потенциалните ползи от подобни разработки за икономическата и енергийна сигурност ще бъдат постигнати безопасно и с мисъл за благосъстоянието на обществеността и околната среда. Въпросите в консултацията обхващат теми като цялостните възможности и предизвикателства, възможните мерки за намаляване на рисковете за здравето и околната среда, мерки за увеличаване на прозрачността на дейностите и общи препоръки относно действията на равнище ЕС.

Следващи стъпки

Въз основа на анализите, проведени след 2011 г., Европейската комисия ще предложи през 2013 г. рамка за управление на риска, намаляване на регулаторните слабости и осигуряване на максимална правна яснота и предвидимост за операторите на пазара и гражданите в ЕС (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf). Вече стартира работата по тази рамка и ще бъдат оценени всички възможни насоки на политиката в тази област.

Консултацията по интернет е част от по-широк процес, целящ гражданското общество да участва в по-голяма степен в текущата работа на Комисията. Формалният процес на консултации включва редовни срещи с държавите членки и други заинтересовани страни и предвижда среща за публична консултация през първото полугодие на 2013 г. Резултатите от тази обществена консултация ще бъдат отчетени в този по-широк процес.

За повече информация:

За да участвате в консултацията:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Повече подробности за неконвенционалните изкопаеми горива (като шистовия газ) и свързаните с тях дейности на Европейската комисия ще намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar