Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 december 2012

Miljö – Mer pengar till stöd för Interpol och kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter

EU-kommissionen kommer att bidra med nära två miljoner euro till Interpols arbete för att bekämpa naturvårdsbrott och för att skydda världens naturresurser mot den internationella illegala handeln med vilda djur och växter. Under de kommande tre åren kommer finansiering på motsvarande 1,73 miljoner euro från EU att satsas på Interpols projekt Combat Wildlife Crime inom ramen för den internationella sammanslutningen ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime), där även sekretariatet för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) ingår samt FN:s drog och brottsbekämpningsbyrå (UNODC), Världsbanken och Världstullorganisationen (WCO).

– Få personer bevittnar miljöbrott, men konsekvenserna är globala och det är ofta utvecklingsländerna som drabbas hårdast av alla, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Den ökande handeln med vilda djur och växter är särskilt oroande. Den illegala handeln med elfenben och noshörningshorn har under de senaste tio åren aldrig varit så omfattande som nu och andra utrotningshotade arter som tiger och vissa tropiska träslag drabbas också. Vi ser här en betydande orsak till att biologisk mångfald går förlorad, och vår finansiering kommer att bidra till brottsbekämpningen och det internationella samarbetet för att få bukt med denna oroande utveckling. Finansieringen ska också gå till att bygga upp förtroendet hos våra samarbetspartner och visa att vi menar allvar med våra insatser för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald i hela världen.

– Stödet från EU-kommissionen kommer att vara till stor hjälp för Interpol och våra samarbetspartner inom ramen för ICCWC så att stölderna av naturresurserna i några av de fattigaste länderna i världen kan bekämpas effektivare, säger Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble. Vi vill med vårt arbete nu komma åt de brottslingar som tjänar miljoner på denna illegala handel. Resultat kan bara uppnås genom samarbete och Interpol kommer att fortsätta sitt brottsbekämpande arbete globalt för att motverka detta problem som påverkar varje region i hela världen.

ICCWC grundades 2010 och är en sammanslutning som ger samordnat stöd till nationella organ som bekämpar naturvårdsbrott och till regionala och lokala nätverk. Stödet ska bidra till arbetet för bevarande och hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden och främja en bättre förvaltning av naturresurserna i utvecklingsländerna.

Tanken med projektet Combat Wildlife Crime är att säkerställa en långsiktig kapacitetsuppbyggnad, förbättrat internationellt utbyte av information och underrättelser, och att samordna brottbekämpningen genom stöd till myndigheter som arbetar för att skydda vilda djur och växter och förvalta skogen i ursprungs-, transit- och mottagarländerna. Mer generellt kommer man också att bidra till bättre förvaltning och korruptionsbekämpning.

Till huvudverksamheterna hör bl.a. att man analyserar kapacitetsbehov och tillgodoser dessa genom tekniskt och ekonomiskt bistånd till länder där luckor identifierats, utvecklar och genomför kapacitetsuppbyggnadsprogram med undervisningsmaterial, kurser och seminarier, samt bygger upp insatsteam för att genomföra riktade brottsbekämpande åtgärder tillsammans med utvecklingsländerna.

Som en del av sina insatser för att bekämpa brott mot vilda djur och växter har EU-kommissionen även beslutat att satsa 2 miljoner euro för att förlänga MIKE-programmet, som är unikt i sitt slag genom det arbete som bedrivs för att övervaka och få bukt med tjuvjakten på elefanter i Afrika.

Bakgrund

Jordens naturresurser och naturbaserade tillgångar – från enskilda arter till ekosystem som skogar, korallrev, sötvatten och jordar – minskar i alarmerande takt. Denna förlust av biologisk mångfald kostar den globala ekonomin miljarder varje år och undergräver ekonomier, affärsutsikter och möjligheterna att bekämpa fattigdomen. I nuläget utrotas arterna 100 till 1 000 gånger snabbare än normalt, främst på grund av människans verksamheter, varav vissa är olagliga.

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), begränsar och i vissa fall förbjuder internationell handel med utrotningshotade arter och produkter från dem. EU arbetar för att stärka Cites, som EU genomför genom sin lagstiftning om handel med vilda djur och växter. Cites-konventionen har 176 parter och reglerar internationell handel med omkring 30 000 utrotningshotade arter. Cites partskonferenser hålls vart tredje år och nästa möte kommer att äga rum i Bangkok i mars 2013.

Cites program för övervakning av tjuvjakten på elefanter (MIKE-programmet) genomförs sedan 2001 med fullt deltagande av regeringarna i 43 länder i Afrika och Asien där elefanter förekommer och där man via MIKE övervakar nivån på tjuvjakten i 85 områden. Under de senaste fem åren har MIKE-programmet i Afrika fått ett bidrag på upp till 9 814 000 euro från den tionde Europeiska utvecklingsfonden. EU-kommissionen slutför nu sitt arbete för att bidra med ytterligare 2 miljoner euro för att se till att programmet kan fortsätta fram till slutet av 2014.

Genom MIKE-programmet har man kunnat konstatera att tjuvjakten på elefanter har ökat i oroväckande takt från 2006 och att den nådde rekordnivåer under 2011. Dessa uppgifter har lett till att man nu i hela världen har blivit medveten om hotet mot elefanterna, och åtgärder vidtas för att motverka detta problem på nationell och internationell nivå. MIKE-programmet har också bidragit till att förbättra samarbetet mellan de länder där elefanter förekommer och det har lett till att förståelsen mellan dem har ökat, vilket manifesteras genom den handlingsplan för afrikanska elefanter som de afrikanska länderna tagit fram vid olika möten som hållits inom ramen för MIKE-programmet. Handlingsplanen antogs enhälligt av dessa länder i anslutning till det 15:e mötet i Cites partskonferens (Doha, 2010).

Läs mer

Information om EU:s politik för handeln med vilda djur och växter finns på

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar