Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 21. decembra 2012

Životné prostredie: Financovanie na podporu boja organizácie INTERPOL proti trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy

Európska komisia poskytne organizácii INTERPOL takmer dva milióny eur na podporu jej úsilia bojovať proti nezákonným činnostiam poškodzujúcim voľne žijúce druhy a chrániť svetové prírodné zdroje pred nelegálnym medzinárodným obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Počas nasledujúcich troch rokov sa vďaka finančným prostriedkom vo výške 1,73 milióna EUR podporí projekt tejto svetovej policajnej organizácie zameraný na potláčanie kriminality v súvislosti s voľne žijúcimi druhmi, ktorý zastrešuje Medzinárodné konzorcium na boj proti nezákonným činnostiam poškodzujúcich voľne žijúce druhy (ICCWC). Medzi členov konzorcia patrí aj sekretariát Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), Svetová banka (WB) a Svetová colná organizácia (WCO).

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: „Len málo ľudí sa stáva svedkami environmentálnej kriminality, ale jej dôsledky majú globálny charakter, pričom rozvojové krajiny ich často pociťujú najviac. Osobitnú pozornosť treba venovať nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Nelegálny obchod so slonovinou a rohmi nosorožca dosahuje najvyššie úrovne za posledných desať rokov. Zaznamenal sa aj negatívny vplyv na stavy ďalších ohrozených druhov vrátane divo žijúcich tigrov a tropických drevín. Ide o jednu z hlavných príčin straty biodiverzity. Uvedené financovanie pomôže prostredníctvom presadzovania právnych predpisov a medzinárodnej spolupráce pri riešení tohto znepokojujúceho javu. Malo by nám a našim partnerom navyše pomôcť pri budovaní vzájomnej dôvery a zároveň preukázať, že k celosvetovému boju proti strate biodiverzity pristupujeme s plnou vážnosťou.“

Táto podpora zo strany Európskej komisie vo významnej miere pomôže organizácii INTERPOL a jej partnerom v rámci konzorcia ICCWC ešte efektívnejšie riešiť problémy týkajúce sa vykrádania prírodných zdrojov v niektorých z najchudobnejších krajín sveta a postihovať páchateľov, ktorí na nezákonnom obchode zarábajú milióny. Výsledky možno dosiahnuť len na základe spolupráce. INTERPOL sa pritom bude naďalej usilovať prostredníctvom globálneho presadzovania právnych predpisov reagovať na tento problém, ktorý ovplyvňuje všetky oblasti sveta," dodal generálny tajomník organizácie INTERPOL Ronald K. Noble.

Členské subjekty konzorcia ICCWC založeného v roku 2010 sa spoločne podieľajú na poskytovaní koordinovanej podpory vnútroštátnym agentúram a regionálnym a oblastným sieťam zaoberajúcim sa presadzovaním právnych predpisov v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov, a to pri realizácii ich úloh týkajúcich sa ochrany a udržateľného využívania biodiverzity a podpory lepšieho riadenia správy prírodných zdrojov v rozvojových krajinách.

Zámerom projektu potláčania kriminality v oblasti obchodovania s voľne žijúcimi druhmi je zabezpečenie dlhodobého budovania kapacít, zlepšenie medzinárodnej výmeny informácií a spravodajstva a koordinácia úsilia v rámci presadzovania právnych predpisov prostredníctvom podpory vládnych orgánov pôsobiacich v oblasti správy voľne žijúcich druhov a v oblasti správy lesov vo východiskových, tranzitných a spotrebiteľských krajinách. V širšom kontexte bude prínos tohto projektu spočívať v skvalitnení riadenia a prísnejšom zasahovaní proti korupcii.

Medzi kľúčové činnosti patrí analýza kapacitných potrieb a podpora vo forme technickej a finančnej pomoci krajinám, kde sa zistili nedostatky, tvorba a uskutočňovanie programov budovania kapacít vrátane vzdelávacích materiálov, kurzov a seminárov, ako aj nasadenie tímov určených na zásah v núdzovej situácii v rámci cielených opatrení týkajúcich sa presadzovania práva podnikaných spoločne s rozvojovými krajinami.

Európska komisia sa v rámci svojho boja proti nelegálnym činnostiam poškodzujúcim voľne žijúce druhy takisto rozhodla poskytnúť 2 milióny EUR na predĺženie programu MIKE, ktorý je jedinečným mechanizmom na monitorovanie a riešenie problému nepovoleného lovu slonov na celom africkom kontinente.

Súvislosti

Rýchlosť, akou ubúda prírodné bohatstvo našej planéty a jeho prvky, či už ide o jednotlivé rastlinné a živočíšne druhy alebo ekosystémy vrátane lesov, koralových útesov, sladkovodných zdrojov a pôdy, je vážnym dôvodom na znepokojenie. Táto strata biodiverzity každoročne stojí svetové hospodárstvo miliardy, pričom v jej dôsledku dochádza k oslabeniu ekonomík jednotlivých štátov, obchodných vyhliadok a príležitostí na boj proti chudobe. Súčasná globálna miera vymierania druhov je o 100 až 1000 ráz vyššia ako prírodná miera úhynu, a to najmä v dôsledku ľudských činností, z ktorých viaceré sú protizákonné.

V Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) sa obmedzuje a v niektorých prípadoch aj zakazuje medzinárodné obchodovanie s ohrozenými druhmi a z nich získanými produktmi. EÚ sa usiluje o posilnenie uplatňovania dohovoru CITES, ktorého vykonávanie zabezpečuje prostredníctvom právnych predpisov týkajúcich sa obchodu s voľne žijúcimi druhmi. Dohovorom CITES, ktorý má 176 účastníckych strán, sa riadi medzinárodný obchod s približne 30 000 ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Raz za tri roky sa uskutočňuje konferencia strán dohovoru CITES. Nasledujúca konferencia sa bude konať v marci roku 2013 v Bangkoku.

Od roku 2001 sa realizuje program dohovoru CITES venovaný monitorovaniu protizákonného zabíjania slonov (MIKE). Na tomto programe sa v plnej miere zúčastňujú vlády 43 štátov Afriky a Ázie, na území ktorých sa vyskytujú slony a v ktorých sa prostredníctvom programu MIKE v asi 85 oblastiach monitoruje úroveň pytliactva v súvislosti so slonmi. Počas posledných piatich rokov sa v rámci programu MIKE v Afrike využíval grant z 10. európskeho rozvojového fondu v celkovej výške 9 814 000 EUR.

Na základe programu MIKE realizovaného v rámci dohovoru CITES sa podarilo zdokumentovať alarmujúci nárast úrovne nelegálneho zabíjania slonov v celej Afrike. Tento trend sa začal v roku 2006 a v roku 2011 dosiahol rekordnú úroveň. Získané dôkazy vzbudili celosvetovú pozornosť, pokiaľ ide o súčasné hrozby, ktorým sú slony vystavené. Z týchto záverov vyplývajú ďalšie opatrenia na riešenie uvedeného problému na národnej i medzinárodnej úrovni. Vďaka programu MIKE sa zlepšuje spolupráca medzi štátmi s voľným výskytom slonov a zvyšuje sa úroveň ich vzájomného porozumenia. Túto skutočnosť potvrdzuje aj Akčný plán na ochranu afrických slonov, ktorý v rámci zasadnutí na tému ochrany slonov afrických usporiadaných pod záštitou programu MIKE v kontexte dohovoru CITES vypracovali štáty, na území ktorých voľne žijú slony. Tieto štáty uvedený akčný plán jednohlasne prijali v rámci 15. zasadania konferencie účastníckych strán dohovoru CITES (Dauha 2010).

Viac informácií:

Informácie o politike EÚ týkajúcej sa obchodu s voľne žijúcimi druhmi sú dostupné tu:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 2953593)

Monica Westeren (+32 2 2991830)


Side Bar