Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 grudnia 2012 r.

Środowisko: środki dla Interpolu na rzecz walki z przestępstwami przeciwko dzikiej faunie i florze

Komisja Europejska przeznaczy prawie dwa miliony euro na wsparcie Interpolu w jego walce z przestępstwami przeciwko dzikiej faunie i florze oraz w wysiłkach na rzecz ochrony światowych zasobów naturalnych przed nielegalnym międzynarodowym handlem okazami dzikich zwierząt i roślin. W ciągu najbliższych trzech lat środki w kwocie 1,73 mln euro zostaną przekazane światowemu organowi policji na rzecz realizacji projektu zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze w ramach Międzynarodowego Konsorcjum ds. Zwalczania Przestępstw przeciwko Dzikiej Faunie i Florze (ICCWC). Członkami konsorcjum są również Sekretariat Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Bank Światowy (WB) oraz Światowa Organizacja Celna (WCO).

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: „Niewiele osób ma bezpośrednią styczność z przestępstwami przeciwko środowisku, ale skutki tych przestępstw mają wymiar globalny, a państwa rozwijające się doświadczają ich najostrzej. Szczególne zaniepokojenie budzi wzrost handlu dzikimi zwierzętami i roślinami, w tym nielegalnego handlu kością słoniową i rogami nosorożca, który osiągnął najwyższy od dziesięciu lat poziom. Zjawisko to dotyczy również innych zagrożonych gatunków, takich jak tygrys lub niektóre gatunki drewna tropikalnego. Nielegalny handel jest główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej, a przekazane środki finansowe pomogą lepiej egzekwować prawo i zwiększyć międzynarodową współpracę w zakresie tego niepokojącego zjawiska. Pomogą również zdobyć zaufanie naszych partnerów i będą świadczyć, że poważnie myślimy o walce z utratą różnorodności biologicznej na całym świecie.”

Pomoc ze strony Komisji Europejskiej znacząco wesprze Interpol i jego partnerów z ICCWC w walce z rabunkiem zasobów naturalnych w niektórych spośród najuboższych krajów na świecie i z przestępcami zarabiającymi miliony na tym nielegalnym handlu. Efekty w tym zakresie można osiągnąć tylko dzięki współpracy. Interpol będzie kontynuował swoje działania na rzecz globalnej odpowiedzi ze strony organów ścigania na ten problem, który dotyka każdego regionu na świecie”, powiedział sekretarz generalny Interpolu Ronald K. Noble.

Założone w 2010 r. konsorcjum ICCWC koordynuje współpracę krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa dotyczącego dzikiej fauny i flory i subregionalnych i regionalnych sieci oraz wspiera je, przyczyniając się do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego korzystania z niej, a także do rozpowszechniania lepszych rządów w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się.

Celem projektu zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze jest zapewnienie długoterminowego budowania zdolności reagowania, poprawa międzynarodowej wymiany informacji i danych wywiadowczych oraz koordynacja wysiłków zmierzających do egzekwowania prawa dzięki wsparciu rządowych organów odpowiedzialnych za gospodarkę leśną i łowiecką w krajach pochodzenia, tranzytu oraz docelowych. W szerszym ujęciu projekt ten wniesie też wkład w lepsze zarządzanie oraz walkę z korupcją.

Główne działania obejmują: analizę potrzeb w zakresie zdolności reagowania, za którą idzie pomoc techniczna i finansowa dla krajów, w których wykryto braki, opracowywanie i organizację programów budowania zdolności, w tym materiałów szkoleniowych, kursów i warsztatów oraz przygotowanie zespołów reagowania na incydenty, gotowych do podjęcia ukierunkowanych działań w zakresie egzekwowania przepisów we współpracy z państwami rozwijającymi się.

W ramach wysiłków na rzecz walki z przestępstwami przeciwko dzikiej faunie i florze Komisja Europejska podjęła także decyzję o przeznaczeniu 2 mln euro na przedłużenie działania programu MIKE, jedynego w swoim rodzaju mechanizmu monitorowania kłusownictwa słoni na całym kontynencie afrykańskim i przeciwdziałania mu.

Kontekst

Dziedzictwo przyrodnicze na naszej planecie – od pojedynczych gatunków po ekosystemy, takie jak lasy, rafy koralowe, słodka woda i gleby – kurczy się w zastraszającym tempie. Ta utrata różnorodności biologicznej powoduje co roku miliardowe straty w światowej gospodarce, wywierając niekorzystny wpływ na gospodarki, perspektywy biznesowe i możliwość walki z ubóstwem. Obecne światowe tempo wymierania gatunków przekracza naturalne tempo wymierania o około od 100 do 1000 razy, głównie na skutek działalności człowieka, często niezgodnej z prawem.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ogranicza międzynarodowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz produktami wytwarzanymi z nich, a w niektórych przypadkach zakazuje go. UE dąży do wzmocnienia pozycji CITES wprowadzając przepisy dotyczące handlu dzikimi zwierzętami i roślinami. Konwencja CITES ma 176 sygnatariuszy i reguluje międzynarodowy handel około 30 000 gatunków dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Konferencje Stron CITES (CoP) odbywają się raz na trzy lata, a następne spotkanie odbędzie się w Bangkoku w marcu 2013 r.

Program monitorowania nielegalnego zabijania słoni (MIKE) jest realizowany w ramach CITES od 2001 r. przy pełnym udziale rządów 43 państw strefy występowania słoni w Afryce i Azji. Dzięki programowi MIKE monitoruje się tam poziom kłusownictwa słonia na około 85 obszarach. W ciągu ostatnich pięciu lat program MIKE w Afryce skorzystał z dotacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 9 814 000 euro. Komisja Europejska przygotowuje się do udzielenia kolejnej dotacji w kwocie 2 mln euro, aby możliwa była dalsza realizacja programu do końca 2014 r.

Program CITES MIKE udokumentował alarmujący wzrost zjawiska nielegalnego zabijania słoni w całej Afryce, poczynając od 2006 r. Zjawisko to osiągnęło rekordowy poziom w 2011 r. Przedstawione dowody zwróciły uwagę całego świata na zagrożenie, jakie obecnie zawisło nad populacją słoni, i stanowią podstawę działań podejmowanych w celu rozwiązana tego problemu na szczeblu krajowym i międzynarodowym. MIKE wywarł również istotny wpływ na poprawę współpracy między państwami strefy występowania słoni i umożliwił nowy poziom wzajemnego zrozumienia między nimi, czego dowodem jest Plan działania na rzecz słoni afrykańskich opracowany przez państwa strefy na spotkaniach poświęconych temu gatunkowi, organizowanych pod auspicjami programu CITES MIKE, który został jednomyślnie przyjęty przez te państwa przy okazji piętnastej sesji konferencji stron konwencji CITES (Ad-Dauha, 2010 r.).

Dodatkowe informacje:

Informacje na temat polityki UE dotyczącej handlu dziką fauną i florą są dostępne tutaj:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar