Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 december 2012

Milieu: Steun aan INTERPOL voor aanpak criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten

De Europese Commissie gaat INTERPOL bijna twee miljoen euro steun bieden om de criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten aan te pakken en om de natuurlijke hulpbronnenreserves op onze planeet te beschermen tegen illegale internationale handel in in het wild levende dier- en plantensoorten. In de loop van de volgende drie jaar wordt 1,73 miljoen euro aan financiering uitgetrokken voor het "Project Combat Wildlife Crime" van het internationale politieorgaan onder auspiciën van het internationaal consortium ter bestrijding van criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten (International Consortium on Combating Wildlife Crime, ICCWC), dat eveneens het secretariaat van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC), de Wereldbank (WB) en de Werelddouaneorganisatie (WCO) omvat.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor milieu, zei hierover: "Het is wel zo dat weinigen rechtstreeks getuige zijn van milieucriminaliteit, maar de gevolgen ervan zijn wereldwijd en landen in ontwikkeling zijn vaak de grootste slachtoffers. De toenemende handel in in het wild levende dieren en planten is bijzonder onrustwekkend. Zo heeft de illegale handel in ivoor en horens van neushoorns zijn hoogste niveau in de afgelopen tien jaar bereikt en worden ook andere bedreigde soorten zoals de tijger of bepaalde soorten tropisch hout getroffen. Milieucriminaliteit is één van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit en deze financiële steun zal helpen bij de handhaving en de internationale samenwerking om dit zorgwekkende fenomeen aan te pakken. De steun is ook bedoeld om het vertrouwen van onze partners te versterken en om aan te tonen dat we de strijd tegen het verlies van biodiversiteit over de hele planeet serieus menen."

"De steun van de Europese Commissie zal INTERPOL en haar partners in het ICCWC aanzienlijk helpen om de diefstal van natuurlijke hulpbronnen in enkele van de armste landen ter wereld te bestrijden en de misdadigers die miljoenen verdienen aan deze illegale handel aan te pakken. We kunnen enkel resultaten behalen door samen te werken, en INTERPOL zal blijven zorgen voor een wereldwijde rechtshandhaving met betrekking tot dit probleem, dat alle gebieden ter wereld treft", aldus Ronald K. Noble, secretaris-generaal van INTERPOL.

Het ICCWC, dat werd opgericht in 2010, brengt verschillende organisaties samen en biedt gecoördineerde steun aan nationale instanties voor milieurechtshandhaving en aan regionale en subregionale netwerken voor het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit en voor het bevorderen van een betere governance van het beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden.

De doelstellingen van het "Project Combat Wildlife Crime" zijn het waarborgen van de versterking van capaciteit op lange termijn, een betere internationale uitwisseling van inlichtingen en de coördinatie van handhavingsinspanningen via de ondersteuning van overheidsinstanties in de herkomst-, de doorvoer- en de verbruikerslanden bij het beheer van in het wild levende dieren en planten en bosbeheer. In een bredere context zal het eveneens bijdragen tot een beter bestuur en tot de strijd tegen corruptie.

De hoofdactiviteiten zijn o.a. de analyse van de capaciteitsbehoeften, met technische en financiële bijstand aan landen waar lacunes zijn vastgesteld; ontwikkeling en organisatie van programma's voor versterking van de capaciteit (waaronder lesmateriaal, opleidingen en workshops); en de inzet van crisisteams (Incident Response Teams) bij gerichte handhavingsacties in samenwerking met ontwikkelingslanden.

In het kader van haar inspanningen tegen criminaliteit in verband met in het wild levende dieren en planten besliste de Europese Commissie ook 2 miljoen euro uit te trekken voor de verlenging van het MIKE-programma, een uniek mechanisme waarmee de olifantenstroperij op het Afrikaanse continent in kaart wordt gebracht en wordt aanpakt.

Achtergrond

De toestand van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet (gaande van individuele soorten tot ecosystemen zoals bossen, koraalriffen, zoetwatersystemen en bodemstructuren) gaat razendsnel achteruit. Dit verlies aan biodiversiteit kost de wereldeconomie jaarlijks miljarden en ondermijnt op die manier economieën, bedrijfsvooruitzichten en mogelijkheden voor armoedebestrijding. De wereldwijde cijfers van uitstervende soorten bedragen momenteel 100 tot 1000 keer meer dan normaal, hoofdzakelijk door menselijke activiteiten, waarvan sommige illegaal.

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) legt de internationale handel in bedreigde soorten en afgeleide producten aan banden en verbiedt deze in sommige gevallen. De EU werkt aan een versterking van CITES, die zij uitvoert door de CITES-verordeningen. De CITES-overeenkomst verbindt 176 partijen en ze regelt de internationale handel in een 30 000-tal bedreigde wilde dier- en plantensoorten. De Conferenties van de Partijen bij CITES worden om de drie jaar gehouden; de volgende bijeenkomst is gepland in maart 2013 in Bangkok.

Het CITES-programma voor de monitoring van het illegaal doden van olifanten (MIKE) loopt sinds 2001 met de integrale deelname van de regeringen van 43 Afrikaanse en Aziatische landen in het verspreidingsgebied van de olifant, waar het de olifantenstroperij op 85 plaatsen volgt. De voorbije vijf jaar heeft het MIKE-programma in Afrika tot 9 814 000 euro uit het 10e Europees Ontwikkelingsfonds ontvangen. De Europese Commissie legt de laatste hand aan de toekenning van 2 miljoen euro extra zodat het programma kan blijven lopen tot eind 2014.

Via MIKE is een alarmerende toename van het illegaal doden van olifanten in Afrika sinds 2006 aan het licht gekomen, met recordhoogten in 2011. Het geleverde bewijs heeft wereldwijd de aandacht gevestigd op de bedreigingen die olifanten ondergaan en heeft de aanzet gegeven tot de aanpak van het probleem op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast heeft MIKE ook een grote rol gespeeld bij de verbetering van de samenwerking tussen landen in het verspreidingsgebied van de olifant en bij een beter onderling begrip, zoals blijkt uit het actieplan voor de Afrikaanse olifant, dat door de landen in het verspreidingsgebied van de olifant is ontwikkeld tijdens de in het kader van het MIKE-programma georganiseerde vergaderingen over de Afrikaanse olifant en unaniem door die landen is goedgekeurd in de marge van de 15e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het CITES-verdrag (Doha, 2010).

Nadere informatie:

Informatie over het EU-beleid inzake handel in in het wild levende dieren en planten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren


Side Bar