Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 20. decembris

Vide: Interpolam īpašs finansējums, lai apkarotu noziegumus pret dzīvo dabu

Eiropas Komisija drīzumā piešķirs Interpolam gandrīz divus miljonus eiro, lai palīdzētu tam apkarot noziegumus pret dzīvo dabu un aizsargātu pasaules dabas resursus no nelegālas starptautiskās tirdzniecības ar savvaļas dzīvniekiem un augiem. Turpmāko trīs gadu laikā 1,73 miljonus eiro liels finansējums palīdzēs īstenot "pasaules policijas" projektu, kura mērķis ir apkarot noziegumus pret dzīvo dabu un kuram dots nosaukums "Combat Wildlife Crime". Projekta aizgādnis ir šim mērķim izveidots starptautisks konsorcijs (ICCWC). Pārējie konsorcija dalībnieki ir Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) sekretariāts, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs (UNODC), Pasaules Banka (PB) un Pasaules Muitas organizācija (PMO).

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks to komentē šādi: "Pret vidi izdarītiem noziegumiem gandrīz nav liecinieku, taču šādu noziegumu sekas ir globālas, un parasti visvairāk cieš jaunattīstības valstis. Īpaši satrauc savvaļas dzīvnieku un augu nelegālās tirdzniecības pieaugums. Ziloņkaula un degunradža ragu nelegālā tirdzniecība ir sasniegusi visaugstāko līmeni desmit gadu laikā, un apdraudētas ir arī citas retas sugas, kā tīģeri un dažas tropisko koku sugas, no kurām iegūst koksni. Šis ir viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības samazināšanās iemesliem, un jaunais finansējums uzlabos noteikumu izpildi un starptautisko sadarbību, lai vērstos pret šo satraucošo parādību. Tam būtu jāvairo arī sadarbības partneru savstarpējā uzticēšanās un jāparāda, ka mums patiešām rūp bioloģiskā daudzveidība visā pasaulē."

"Šis Eiropas Komisijas atbalsts lieti noderēs Interpolam un ICCWC sadarbības partneriem, lai sekmīgāk cīnītos pret dabas resursu zādzībām valstīs, no kurām vairākas ir pasaules nabadzīgāko valstu vidū, un sauktu pie atbildības noziedzniekus, kas ar šo nelegālo tirdzniecību nopelna miljonus. Rezultātus var sasniegt tikai ar sadarbības palīdzību. Interpols turpinās darbu un šo problēmu, kas skar ikvienu pasaules reģionu, risinās ar globāliem tiesībaizsardzības pasākumiem,” tā Ronalds Noubls, Interpola ģenerālsekretārs.

ICCWC dibināts 2010. gadā kā sadarbības projekts, kas koordinē un sniedz atbalstu nacionālajām dzīvās dabas tiesībaizsardzības aģentūrām un veido apakšreģionālus un reģionālus sadarbības tīklus, lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī labāku pārvaldību dabas resursu apsaimniekošanas jomā jaunattīstības valstīs.

Projekta "Combat Wildlife Crime" mērķis ir ilgtermiņā palielināt administratīvo kapacitāti, uzlabot starptautisko informācijas un izlūkdatu apmaiņu, kā arī tiesībaizsardzības centienu koordinēšanu, izmantojot to izcelsmes, tranzīta un patērētāju valsts iestāžu palīdzību, kuru pārziņā ir dzīvās dabas resursi un mežsaimniecība. Plašākā mērogā tas turklāt veicinās labāku pārvaldību un uzlabos cīņu pret korupciju.

Galvenie projekta darbības virzieni ir šādi: administratīvās kapacitātes vajadzību analīze, kuru papildina ar tehnisku un finansiālu palīdzību valstīm, kurām šādas vajadzības konstatētas; kapacitātes palielināšanas programmu izstrāde un īstenošana, tostarp mācību materiāli, kursi un darbsemināri; ātrās reaģēšanas komandas, lai veiktu mērķorientētus noteikumu izpildes pasākumus saistībā ar jaunattīstības valstīm.

Eiropas Komisija cenšas apkarot noziegumus pret dzīvo dabu arī citādā veidā: tā nupat ir piešķīrusi 2 miljonus eiro, lai būtu iespējams turpināt MIKE programmu — unikālu mehānismu, kas nodrošina ziloņu malumedniecības monitoringu un apkarošanu visā Āfrikas kontinentā.

Vispārīgas ziņas

Zemes dabas resursi — sākot ar atsevišķām sugām un beidzot ar ekosistēmām (piemēram, mežiem, koraļļu rifiem, saldūdeņiem un augsnēm) — izsīkst bīstamā ātrumā. Bioloģiskās daudzveidības zudums pasaules ekonomikai katru gadu rada miljardos mērāmus zaudējumus: tas iedragā tautsaimniecību, uzņēmējdarbības perspektīvas un iespējas apkarot nabadzību. Pasaules mērogā sugas patlaban izzūd 100 līdz 1000 reižu ātrāk, nekā tas notiktu dabīgā ceļā, un šī izzušana lielākoties ir saistīta ar cilvēka darbību, tai skaitā nelikumīgu darbību.

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) ierobežo un — dažos gadījumos — aizliedz starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu dzīvniekiem un augiem un no tiem iegūtiem produktiem. ES cenšas pastiprināt CITES ietekmi. Šo konvenciju ES īsteno, izmantojot savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības regulas. CITES konvencijai ir 176 Līgumslēdzējas puses, un tā regulē aptuveni 30 000 apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu starptautisko tirdzniecību. CITES Līgumslēdzēju pušu konference (LPK) kopā sanāk reizi trijos gados. Nākamā sanāksme notiks Bangkokā 2013. gada martā.

CITES paspārnē kopš 2001. gada darbojas Ziloņu nelikumīgas nogalināšanas monitoringa (MIKE) programma. Tajā pilnā apmērā ir iesaistījušās 43 ziloņu areāla valstu valdības Āfrikā un Āzijā, kur MIKE veic ziloņu malumedniecības monitoringu apmēram 85 teritorijās. Pēdējo piecu gadu laikā MIKE programmas darbību Āfrikā nodrošināja Desmitā Eiropas attīstības fonda dotācija, kuras apmērs sasniedza 9 814 000 eiro. Eiropas Komisija gatavojas drīzumā piešķirt vēl 2 miljonu eiro lielu dotāciju, lai šādi garantētu programmas turpināšanos līdz 2014. gada beigām.

CITES īstenotā MIKE programma ir dokumentējusi satraucošu nelikumīgas ziloņu nogalināšanas pieaugumu visā Āfrikā: tas sākās 2006. gadā un 2011. gadā sasniedza rekordlielu apmēru. Iesniegtie pierādījumi ir pievērsuši pasaules uzmanību pašreizējam ziloņu apdraudējumam, un briest konkrēta rīcība minētās problēmas risināšanai valstu un starptautiskajā līmenī. MIKE ir palīdzējusi uzlabot ziloņu areāla valstu sadarbību un pacēlusi jaunā līmenī šo valstu savstarpējo saprašanos. To apliecina Āfrikas ziloņu rīcības plāns, ko areāla valstis izstrādāja īpaši Āfrikas ziloņiem veltītās sanāksmēs, kuras organizēja CITES īstenotās MIKE programmas aizgādībā un ko attiecīgās valstis vienprātīgi pieņēma CITES Līgumslēdzēju pušu 15. konferences laikā (Doha, 2010).

Plašāka informācija

Informācija par ES savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības politiku ir pieejama šeit:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar