Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 21 d., Briuselis

Aplinka. Skiriama lėšų Interpolo kovai su nusikaltimais laukinei gamtai

Europos Komisija ruošiasi skirti beveik du milijonus eurų Interpolui ir taip paremti jo pastangas kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai ir ginti pasaulio gamtos išteklius nuo neteisėtos tarptautinės prekybos laukine flora ir fauna. Per kitus trejus metus 1,73 mln. EUR bus skirta paremti šio tarptautinio policijos organo Kovos su nusikaltimais laukinei gamtai projektą, vykdomą Kovos su nusikaltimais laukinei gamtai tarptautinio konsorciumo (ICCWC), kuriam taip pat priklauso Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) sekretoriatas, JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), Pasaulio bankas (PB) ir Pasaulio muitinių organizacija (PMO).

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Nusikaltimų aplinkai liudytojais tampa nedaugelis, tačiau tokių nusikaltimų poveikis yra pasaulinio masto, o dažnai labiausiai nukenčia besivystančios šalys. Ypatingą susirūpinimą kelia neteisėta prekyba laukinės gamtos turtais – neteisėta prekyba dramblio kaulu ir raganosio ragais šį dešimtmetį pasiekė didžiausią mastą, taip pat padaryta žalos tokioms nykstančioms rūšims kaip tigras ir atogrąžų medienos ištekliams. Tai yra svarbi biologinės įvairovės mažėjimo priežastis, todėl skiriamas finansavimas padės užtikrinti teisės aktų vykdymą ir skatins tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su šiuo susirūpinimą keliančiu reiškiniu. Toks finansavimas taip pat turėtų stiprinti mūsų partnerių pasitikėjimą ir parodyti, kad esame rimtai nusiteikę kovoti su biologinės įvairovės mažėjimu visame pasaulyje.“

„Ši Europos Komisijos parama gerokai padės Interpolui ir konsorciumo partneriams veiksmingiau kovoti su gamtos išteklių vogimu iš kai kurių neturtingiausių pasaulio šalių ir su nusikaltėliais, kurie iš šios neteisėtos prekybos uždirba milijonus. Rezultatų galima pasiekti tik bendradarbiaujant, ir Interpolas toliau prisidės prie pastangų spręsti šią kiekvienam pasaulio regionui poveikio turinčią problemą ir užtikrinti, kad visame pasaulyje būtų vykdomi šios srities teisės aktai,“– sakė Interpolo generalinis sekretorius Ronaldas K. Noble.

2010 m. įkurtas konsorciumas yra bendradarbiavimo organizacija, teikianti koordinuotą paramą nacionalinėms įstatymų dėl laukinės gamtos vykdymo užtikrinimo agentūroms ir subregioniniams bei regioniniams tinklams, siekdama prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo bei tvaraus naudojimo ir skatinti geresnį gamtos išteklių valdymą besivystančiose šalyse.

Kovos su nusikaltimais laukinei gamtai projektu siekiama užtikrinti ilgalaikių gebėjimų ugdymą, geresnį tarptautinį keitimąsi informacija ir žvalgybos duomenimis, taip pat įstatymų vykdymo užtikrinimą remiant kilmės, tranzito ir vartojimo šalių valdžios institucijų pastangas laukinės gamtos ir miškininkystės administravimo srityje. Žvelgiant platesniu mastu, juo taip pat bus prisidedama prie geresnio valdymo ir kovos su korupcija.

Pagrindinės veiklos kryptys – pajėgumų poreikių analizė ir techninė bei finansinė pagalba šalims, kuriose nustatyta trūkumų, gebėjimų ugdymo programų kūrimas ir vykdymas, įskaitant mokymo medžiagą, kursus bei praktinius seminarus ir reagavimo į incidentus grupių, kurios imtųsi tikslingų įstatymų vykdymo užtikrinimo veiksmų kartu su besivystančiomis šalimis, siuntimas.

Kovodama su nusikaltimais laukinei gamtai Europos Komisija taip pat nusprendė skirti 2 mln. EUR, kad būtų toliau įgyvendinama MIKE programa – unikali priemonė neteisėtai dramblių medžioklei stebėti ir kovoti su ja visame Afrikos žemyne.

Pagrindiniai faktai

Mūsų planetos gamtos ir su gamta susiję turtai – nuo atskirų rūšių iki ekosistemų, tokių kaip miškai, koralų rifai, gėlas vanduo ir dirvožemis, – nyksta nerimą keliančiu greičiu. Toks biologinės įvairovės mažėjimas pasaulio ekonomikai kasmet kainuoja milijardus, taip kenkiama šalių ekonomikai, žlugdomi verslo planai ir galimybės įveikti skurdą. Šiuo metu visame pasaulyje rūšys nyksta nuo 100 iki 1000 kartų sparčiau nei natūraliomis sąlygomis – daugiausiai dėl žmogaus veiklos, įskaitant neteisėtą veiklą.

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) ribojama, o kai kuriais atvejais ir draudžiama tarptautinė prekyba nykstančiomis rūšimis ir jų produktais. ES siekia stiprinti CITES, kuri Sąjungoje įgyvendinama priimant prekybos laukine flora ir fauna teisės aktus. CITES konvencija, kurią yra pasirašiusios 176 šalys, reglamentuojama maždaug 30 000 nykstančių laukinių gyvūnų ir augalų rūšių tarptautinė prekyba. CITES šalių konferencijos rengiamos kas trejus metus ir kitas susitikimas įvyks 2013 m. kovo mėn. Bankoke.

CITES neteisėto dramblių žudymo stebėsenos (MIKE) programa veikia nuo 2001 m. ir joje visapusiškai dalyvauja 43 Afrikos ir Azijos valstybių, kuriose gyvena drambliai, vyriausybės; MIKE stebi neteisėtos dramblių medžioklės mastą maždaug 85-iose tų valstybių vietovėse. Per pastaruosius penkerius metus MIKE programai Afrikoje iš 10-tojo Europos plėtros fondo buvo skirta iki 9 814 000 EUR. Europos Komisija rengiasi skirti papildomą 2 mln. EUR dotaciją, siekdama užtikrinti, kad programa būtų toliau įgyvendinama iki 2014 m. pabaigos.

CITES MIKE užregistravo, kad neteisėto dramblių žudymo mastas auga visoje Afrikoje nuo 2006 m., o 2011 m. jis pasiekė rekordinį lygį. Surinkti įrodymai atkreipė viso pasaulio dėmesį į šiuo metu drambliams iškilusį pavojų, skatina imtis veiksmų, kad problema būtų sprendžiama nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. MIKE taip pat padeda gerinti valstybių, kuriose gyvena drambliai, bendradarbiavimą ir skatina naują jų tarpusavio supratimo lygį, kaip matyti iš Afrikos dramblių veiksmų plano, kurį valstybės, kuriose gyvena drambliai, parengė pagal CITES MIKE programą surengtuose susitikimuose dėl Afrikos dramblių ir vienbalsiai priėmė 15-ojo CITES šalių konferencijos susitikimo metu (Doha, 2010 m.).

Daugiau informacijos

Informaciją apie ES prekybos laukiniais gyvūnai ir augalais politiką galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar