Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. detsember 2012

Keskkond: täiendavad rahalised vahendid INTERPOLile looduslike liikidega seotud kuritegevusega võitlemiseks

Euroopa Komisjon kavatseb eraldada INTERPOLile ligi kaks miljonit eurot, et toetada võitlust looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu ning kaitsta maailma loodusvarasid looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise ebaseadusliku kauplemise eest. Järgmise kolme aasta jooksul toetatakse 1,73 miljoni euroga rahvusvahelise politseiorganisatsiooni projekti „Võitleme looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu”. Seda projekti viiakse ellu looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelise konsortsiumi (ICCWC) egiidi all. Konsortsium hõlmab ka ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) sekretariaati, ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise bürood (UNODC), Maailmapanka (WB) ja Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO).

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik teatas: „Vähesed inimesed satuvad peale keskkonnavastastele kuritegudele, kuid selliste kuritegude tagajärjed on ülemaailmsed ja kõige enam kannatavad arengumaad. Erilist muret tekitab looduslike liikidega kaubitsemise elavnemine - elevandiluu ja ninasarviku sarvedega ebaseaduslik kauplemine on viimasel aastakümnel tipptasemele jõudnud ning kannatavad ka muud ohustatud liigid, nagu tiigrid või troopiline puit. Tegemist on elurikkuse kadumise olulise põhjusega ning komisjonipoolne rahastamine aitab õiguskaitseorganitel ja rahvusvahelise koostöö organisatsioonidel selle murettekitava nähtusega tegelda. Nii loome usaldust suhetes oma partneritega ja näitame, et võtame elurikkuse kadumise vastast võitlust kogu maailmas tõsiselt.‟

Euroopa Komisjoni toetus pakub märkimisväärset abi INTERPOLile ja tema partneritele looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelise konsortsiumis, et tegelda tõhusamalt loodusvarade vargusega maailma vaeseimatest riikidest ja võtta sihikule sellest tegevusest miljoneid teenivad kurjategijad. Tulemusteni jõuame vaid koostöö abil ja INTERPOL jätkab üleilmset õiguskaitse pakkumist seoses selle probleemiga, mis mõjutab maailma igat piirkonda,” ütles INTERPOLi peasekretär Ronald K. Noble.

2010. aastal loodud looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvaheline konsortsium on koostööplatvorm, mis pakub looduslike liikidega seotud õiguskaitseorganitele ja piirkondlikele võrgustikele kooskõlastatud toetust, et nad saaksid bioloogilist mitmekesisust säilitada ja seda säästvalt kasutada ning edendada loodusvarade majandamise tulemuslikumat juhtimist arengumaades.

Projekt „Võitleme looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastu” on loodud selleks, et tagada suutlikkuse pikaajaline väljaarendamine, teabe ja luureinfo parem vahetamine rahvusvahelisel tasandil ning õiguskaitsetegevuse kooskõlastamine, toetades valitsusasutusi looduslike liikide ja metsade majandamisel päritolu-, transiidi- ja tarbijariikides. Laiemas plaanis edendatakse ka paremat valitsemistava ja korruptsioonivastast võitlust.

Projekti peamised tegevused on järgmised: suutlikkusega seotud vajaduste analüüs koos tehnilise ja rahalise abi andmisega riikidele, kus esineb raskusi; suutlikkuse arendamise programmide väljatöötamine ja korraldamine, sealhulgas koolitusmaterjalid, koolitused ja seminarid; reageerimisrühmade loomine, et võtta koostöös arengumaadega ette sihipäraseid õiguskaitseoperatsioone.

Osana looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastasest võitlusest on Euroopa Komisjonil kavas eraldada 2 miljonit eurot programmile MIKE, mis kujutab endast ainulaadset kogu Aafrikat hõlmavat elevantide salaküttimise vastase võitluse ja seire platvormi.

Taust

Maa looduslikud ja looduspõhised varad – üksikliikidest kuni selliste ökosüsteemideni nagu metsad, korallrahud, mageveekogud ja mullad – kahanevad ähvardava kiirusega. Elurikkuse selline kadumine maksab maailma majandusele igal aastal miljardeid, seades ohtu riikide majanduse, ärilised väljavaated ja võimalused võidelda vaesusega. Praegu ületab liikide väljasuremise kiirus 100-1000 korda looduslikku määra ning seda põhjustab peamiselt inimtegevus, millest osa on ebaseaduslik.

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga piiratakse ja teatavatel juhtudel keelatakse rahvusvaheline kauplemine ohustatud liikide ja nende saadustega. EL tegutseb konventsiooni täiustamise nimel, kasutades selleks looduslike liikidega kauplemise määrusi. Konventsioonil on 176 osalist ja sellega reguleeritakse umbes 30 000 ohustatud loodusliku looma- ja taimeliigiga asetleidvat rahvusvahelist kauplemist. Konventsiooniosaliste konverentsid toimuvad iga kolme aasta järel ning järgmine neist leiab aset Bangkokis 2013. aasta märtsis.

Konventsiooni raames elluviidav programm MIKE (elevantide ebaseadusliku jahi seire) sai alguse 2001. aastal ja selles osalevad 43 elevantide levikualariigi valitsused Aafrikas ja Aasias, kus programmiga MIKE seiratakse elevantide salaküttimist umbes 85 paigas. Viimase viie aasta jooksul on programmile MIKE antud Aafrikas 10. Euroopa Arengufondi raames 9 814 000 euro eest toetusi. Euroopa Komisjon valmistab ette järgmist 2 miljoni euro suurust toetust, et programmi 2014. aasta lõpuni käigus hoida.

CITESi programmiga MIKE on kindlaks tehtud elevantide ebaseadusliku tapmise taseme murettekitav suurenemine alates 2006. aastast ja selle tipnemine 2011. aastal. Kogutud tõenditega on tõmmatud kogu maailma tähelepanu elevante varitsevatele ohtudele ja sellega ärgitatakse probleemiga tegelema nii riikide kui ka rahvusvahelisel tasandil. Programmist MIKE on olnud väga suur abi elevantide levikualariikide vahelise koostöö parandamisel ja sellega on viidud probleemist arusaamine uuele tasandile, nagu on näha Aafrika elevantidele suunatud tegevuskavast, mille levikualariigid on koostanud Aafrika elevantide teemalistel kohtumistel programmi MIKE egiidi all. Tegevuskava võeti ühehäälselt vastu Dohas 2010. aastal toimunud ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni 15. kohtumise ajal.

Lisateave

Teavet ELi looduslike liikidega kauplemise poliitika kohta leiate siit:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar