Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. prosince 2012

Životní prostředí: financování na podporu boje INTERPOLU proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy

Příspěvkem ve výši téměř dvou milionů EUR podpoří Evropská komise snahu INTERPOLu bojovat proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a chránit světové přírodní zdroje před nelegálním mezinárodním obchodem s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy. Finanční prostředky ve výši 1,73 milionu EUR se během příštích tří let použijí na pomoc projektu INTERPOLu pro boj proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy (Project Combat Wildlife Crime), který zaštiťuje sdružení ICCWC (Mezinárodní sdružení pro boj proti nelegální činnosti poškozující volně žijící druhy), které dále sdružuje sekretariát CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světovou banku a Světovou celní organizaci (WCO).

Janez Potočnik, evropský komisař pro životní prostředí, prohlásil: „Svědků trestné činnosti proti životnímu prostředí je málo, její dopad má však globální rozměr a nejvíce většinou postihuje rozvojové země. Nárůst obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy je obzvlášť znepokojivý – nelegální obchod se slonovinou a rohy nosorožce dosáhl nejvyšší úrovně za posledních deset let a postiženy jsou i další ohrožené druhy, například tygr nebo některé tropické dřeviny. Je to hlavní příčina ztráty biologické rozmanitosti a tyto finanční prostředky pomohou k vymáhání práva a mezinárodní spolupráci při boji s tímto znepokojivým jevem. Zároveň by nám měly získat důvěru našich partnerů a ukázat, že celosvětový boj proti ztrátě biologické rozmanitosti myslíme vážně.“

„Tato podpora Evropské komise významně pomůže INTERPOLu i jeho partnerům ze sdružení ICCWC účinněji bojovat proti krádežím přírodních zdrojů z některých nejchudších zemí světa a stíhat pachatele, kteří tímto nezákonným obchodováním vydělávají miliony. Výsledků dosáhneme jen pomocí spolupráce a INTERPOL bude i nadále reagovat na tento problém postihující všechny regiony na světě globálním prosazováním práva,“ uvedl generální tajemník INTERPOLu Ronald K. Noble.

Sdružení ICCWC vzniklo v roce 2010 jako společná iniciativa poskytující koordinovanou podporu vnitrostátním donucovacím orgánům v oblasti životního prostředí i subregionálním a regionálním sítím. Jeho cílem je přispět k zachování a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti a prosazovat lepší hospodaření s přírodními zdroji v rozvojových zemích.

Projekt INTERPOLu pro boj proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy se zaměřuje na dlouhodobé budování kapacit, zdokonalení mezinárodní výměny informací, včetně zpravodajských informací, a koordinaci úsilí při prosazování práva prostřednictvím podpory státních orgánů odpovědných za volně žijící a planě rostoucí druhy a za správu lesů v zemích původu, tranzitu a určení. Z širšího hlediska rovněž přispěje k lepší správě a boji proti korupci.

Mezi klíčové činnosti projektu patří analýza potřebných kapacit a poskytování technické i finanční pomoci zemím, v nichž jsou identifikovány nedostatky, tvorba a pořádání programů pro budování kapacit, včetně vzdělávacích materiálů, kurzů a seminářů, a nasazení zásahových skupin pro mimořádné události, které mají zavést cílená opatření, pokud jde o vymáhání práva ve spojení s rozvojovými zeměmi.

V rámci boje proti nelegální činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy se Evropská komise zároveň rozhodla poskytnout 2 miliony EUR na prodloužení programu MIKE, jedinečného mechanismu, který monitoruje a pomáhá v boji proti pytlačení slonů na území afrického kontinentu.

Souvislosti

Přírodní bohatství planety a bohatství s ním související – od jednotlivých druhů po ekosystémy, jako jsou například lesy, korálové útesy, sladkovodní a půdní zdroje – ubývá alarmující rychlostí. Tyto ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání i příležitosti pro boj s chudobou. Současné globální tempo vymírání druhů nyní 100 až 1000krát překračuje přirozené tempo, a to hlavně v důsledku – částečně nelegální – lidské činnosti.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin omezuje a v některých případech zakazuje mezinárodní obchod s ohroženými druhy a produkty z nich získanými. EU se snaží posílit úmluvu CITES, kterou prosazuje prostřednictvím nařízení o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Úmluva CITES má 176 smluvních stran a upravuje mezinárodní obchod s přibližně 30 000 ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jednou za tři roky se koná konference smluvních stran úmluvy CITES, přičemž příští konference se bude konat v březnu 2013 v Bangkoku.

Program úmluvy CITES pro monitorování nelegálního zabíjení slonů (MIKE) funguje od roku 2001. Účastní se ho vlády všech 43 afrických a asijských států, v nichž se vyskytují sloni, a program se zaměřuje na monitorování míry pytlačení slonů v 85 oblastech. V posledních pěti letech čerpal program MIKE v Africe grant z 10. Evropského rozvojového fondu ve výši až 9 814 000 EUR. Za účelem prodloužení programu do konce roku 2014 dokončuje Evropská komise přípravu dalšího grantu ve výši 2 milionů EUR.

Program MIKE úmluvy CITES zdokumentoval alarmující nárůst nelegálního zabíjení slonů v Africe od roku 2006. Rekordní úrovně dosáhl v roce 2011. Poskytnuté důkazy upozornily celý svět na hrozby, kterým jsou v současné době sloni vystaveni, a zároveň jsou tyto důkazy hybnou silou opatření sloužících k řešení tohoto problému na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Program MIKE je rovněž nástrojem pro zlepšení spolupráce mezi státy s výskytem slonů. Podpořil novou úroveň jejich vzájemného porozumění, což dokládá i Akční plán pro slona afrického, který tyto státy vypracovaly na speciálních jednáních zorganizovaných pod záštitou programu MIKE úmluvy CITES a následně jednomyslně přijaly v rámci zasedání 15. konference smluvních stran úmluvy CITES (Dohá, 2010).

Další informace:

Informace o politice EU týkající se obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

Kontakty:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar