Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 декември 2012 г.

Околна среда: Европа предоставя на Интерпол средства за борба с престъпленията срещу дивата природа

Европейската комисия ще предостави на Интерпол близо два милиона евро в подкрепа на неговите усилия за борба с престъпленията спрямо дивата природа и за защита на световните природни ресурси от незаконната международна търговия със забранени растителни и животински видове. През следващите три години ще бъдат отпуснати 1,73 милиона евро, с които ще се подкрепи проект, обединяващ полицейските служби в цял свят, в рамките на Международния консорциум за борба с престъпленията спрямо дивата природа (ICCWC). В проекта участват също секретариатът на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Световната банка и Световната митническа организация.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Малко хора стават свидетели на престъпления спрямо околната среда, но последиците от тях засягат всички нас, като често те са най-сериозни в развиващите се страни. Особено безпокойство поражда увеличаването на трафика на екземпляри от дивата природа, като данните сочат, че незаконната търговия със слонова кост и рогове от носорози е на най-високите си нива за последното десетилетие. Под заплаха са и други застрашени видове, като например тигрите и някои тропически дървета. Тези отрицателни практики са основна причина за загубата на биологично разнообразие. Предоставените от Европейската комисия средства ще подпомогнат правоприлагането и международното сътрудничество, благодарение на които ще сме в състояние да предприемем мерки за елиминиране на това пагубно явление. Същевременно се надяваме по този начин да засвидетелстваме пред партньорите си нашето сериозно намерение да се борим срещу загубата на биологично разнообразие в целия свят.“

Средствата от Европейската комисия ще са от голяма помощ за Интерпол и неговите партньори по ICCWC в усилията им за по-ефективна борба с кражбите на природни ресурси от някои от най-бедните страни в света и за преследването на престъпниците, които печелят милиони от тази незаконна търговия. Резултати могат да бъдат постигнати само чрез сътрудничество и Интрерпол ще продължи да работи за подсигуряване на правоприлагането в световен мащаб в отговор на тези проблеми, пред които са изправени на практика всички райони в света, заяви генералният секретар на Интерпол Роналд K. Ноубъл.

Основаният през 2010 г. ICCWC предоставя координирана подкрепа за националните служби и за подрегионалните и регионалните мрежи, осигуряващи прилагането на законодателството в областта на дивата природа с цел опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие и насърчаването на по-добро управление на природните ресурси в развиващите се страни.

Проектът за борба с престъпленията спрямо дивата природа е насочен към дългосрочното изграждане на капацитет, подобрения международен обмен на информация и разузнавателни данни и координацията на мерките за правоприлагане чрез подкрепа на държавните органи, отговорни за съхраняването на дивата природа и горите в държавите на произход, транзит и местоназначение. В по-широк план проектът ще допринесе също така за по-добро управление и борба с корупцията.

Основните дейности по този проект включват анализ на потребностите от капацитет, като се предоставя техническо и финансово съдействие за държавите, в които бъдат установени пропуски, разработване и предоставяне на база за програми за изграждане на капацитет, в това число учебни материали, курсове и практически семинари, и създаване на екипи за реакция при инциденти, които да предприемат целенасочени действия по правоприлагането в сътрудничество с развиващите се страни.

Като част от усилията за борба с престъпността спрямо дивата природа Европейската комисия реши също така да осигури 2 милиона евро за продължаването на програмата MIKE, представляваща единствен по рода си механизъм за борба срещу бракониерския лов на слонове в Африка.

Контекст

Естествените и природните ресурси на планетата ни — от отделните биологични видове до цели екосистеми като гори, коралови рифове, сладководни басейни и почви — намаляват с обезпокоителни темпове. Тази загуба на биологично разнообразие струва всяка година милиарди на световната икономика и ощетява националните икономики, бизнес перспективите и възможностите за борба с бедността. В момента темповете на изчезване на видове са между 100 и 1000 пъти над естествените нива — най-вече в резултат на човешките дейности, някои от които са незаконни.

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) ограничава, а в някои случаи забранява международната търговия със застрашени видове и продукти, получени от тях. ЕС работи за укрепване на конвенцията, която той прилага чрез регламенти за търговия с видове от дивата флора и фауна. Конвенцията CITES, която е подписана от 176 страни, регулира международната търговия с около 30 000 застрашени вида от дивата фауна и флора. Конференции на страните по CITES се провеждат на всеки три години, като следващата е през март 2013 г. в Банкок.

Програмата за мониторинг на незаконното избиване на слонове (MIKE) се прилага от 2001 г. с пълното участие на правителствата на 43 африкански и азиатски държави, в които е разпространен този вид и в които се извършва наблюдение на нивата на бракониерски лов на слонове в около 85 обекта. През последните пет години програмата MIKE в Африка получи безвъзмездна помощ от 9 814 000 евро по линия на 10-ия европейски фонд за развитие. Европейската комисия приключва формалностите по отпускане на нова сума от 2 милиона евро, благодарение на която програмата ще продължи да действа до края на 2014 г.

В рамките на програмата MIKE е документирано обезпокоително увеличение на броя на незаконно избитите слонове в Африка, което е започнало през 2006 г. и е достигнало рекордни нива през 2011 г. Представените доказателства привлякоха вниманието на световната общественост към заплахите за оцеляването на слоновете и служат като стимул за решаване на проблема на национално и международно равнище. Наред с това MIKE изигра основна роля за подобряване на сътрудничеството между държавите, в които е разпространен този вид, и насърчи ново ниво на разбирателство между тях, както е видно от плана за действие за африканските слонове, разработен от заинтересованите държави в рамките на срещите под егидата на CITES, посветени на африканските слонове. Този план бе приет единодушно на 15-ото заседание на Конференцията на страните по CITES (Доха, 2010 г.).

За повече информация:

Информация за политиката на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна е публикувана на:

http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar