Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 december 2012

En miljon timmar av europeisk film undangömda i arkiv enligt EU-kommissionens rapport

En ny rapport från EU-kommissionen visar att merparten av alla institutioner som värnar om filmarvet i Europa ännu inte har anpassat sig till den digitala revolutionen och fortfarande inte kan bevara film digitalt. En viss del av dagens film går förlorad för alltid för framtida generationer, precis som filmen från stumfilmens dagar; bara 10 % av all stumfilm har överlevt. Samtidigt riskerar även den tidiga digitala filmen att försvinna för alltid till följd av problem med formatering och kompatibilitet.

Den nya tekniken innebär att människor kan få tillgång till en miljon timmar av europeisk film som nu är undangömd i arkiv. Men bara 1,5 % av det europeiska filmarvet är kommersiellt eller kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten.

– Det är ju absurt att vi inte ska kunna få tillträde till vårt filmarv nu när vi befinner oss på 2000-talet, säger kommissionär Neelie Kroes. Kulturen är Europas hjärta och filmen är kulturens hjärta. Vårt filmarv ska finnas online, och 2013 kommer jag att lägga fram ett förslag som hjälper EU-länderna och berörda parter att med förenade krafter få ut filmerna online.

Bara 1,5 % av det europeiska filmarvet är digitaliserat. Digitaliseringen är en förutsättning för att man ska kunna få tillgång till det online och om detta inte sker kommer alla filmälskare att även fortsättningsvis gå miste om de möjligheter som erbjuds via nätet. Det är emellertid inte ett intresse som saknas. Som exempel kan nämnas att två miljoner filmer har visats på den EU-finansierade nätplattformen Europa Film Treasures sedan 2009.

De hinder som nu finns för digitaliseringen är bl.a. att den nationella och privata finansieringen är knapp och att klareringen av rättigheter är komplex (både när det gäller tid och pengar).

Sverige och Storbritannien betraktas som föredömen.

Bakgrund

EU-kommissionen anser att EU-länderna bör låta filmarvet ingå i de nationella strategierna för digitalisering och arkivering. Detta torde bl.a. leda till att filminnehållet blir större på portalen Europeana. Innovativ finansiering och teknik behöver utvecklas. Mer forskning om skanning av arkivfilm kan t.ex. leda till minskade kostnader för digitaliseringen. Bättre resurser och kompetens behövs också för att bevara både analog och digital film.

Den 16 november 2005 antog Europaparlamentet och rådet en rekommendation om filmarvet.

Den första rapporten om genomförandet av rekommendationen offentliggjordes i augusti 2008 och den andra i juli 2010. I den tredje rapporten från 2012 analyseras de rapporter som EU-länderna lämnat som svar på ett frågeformulär från kommissionen. De nationella rapporterna finns nu att läsa på nätet på engelska och originalspråket.

I januari 2012 offentliggjorde EU-kommissionen en studie, Digital Agenda for European Film Heritage, som gjorts av oberoende experter.

I oktober 2011 antog EU-kommissionen en rekommendation om digitalisering av och tillgång via internet till kulturellt material samt digitalt bevarande. Rekommendationen gäller Europas kulturminne oavsett i vilket format det föreligger, och detta gäller även filmarvet.

Under 2013 kommer EU-kommissionen att föra en dialog med berörda parter om vissa brådskande upphovsrättsliga frågor, bl.a. vad gäller problemen med att bevara filmarvet och göra det tillgängligt online. I samband med detta kommer den att göra en bedömning av om lagförslag behöver läggas fram under 2014 för att modernisera direktiv 2001/29/EG om upphovsrätt i informationssamhället, bl.a. i fråga om undantag och begränsningar (se IP/12/1394 och MEMO/12/950).

Mer information

Den tredje rapporten om genomförandet

Neelie Kroes hemsida

Följ Neelie Kroes på twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar