Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. decembra 2012

Podľa správy Komisie je jeden milión hodín európskych filmov stále zamknutých v kontajneroch a archívoch

Z novej správy Európskej komisie vyplýva, že väčšina európskych inštitúcii filmového dedičstva sa ešte neprispôsobila digitálnej revolúcii a stále nedokáže archivovať filmy digitálne. Mnohé z našich súčasných filmov sa pre budúce generácie navždy strácajú – presne tak, ako sa pre nás stratili filmy nemej filmovej éry, z ktorých sa zachovalo iba 10 %. Riziko, že sa navždy stratia, zároveň ohrozuje aj filmy zo začiatku digitálnej éry, v rámci ktorých existuje množstvo formátových problémov a problémov interoperability.

Nové technológie ľuďom poskytujú príležitosť, aby si mohli vychutnať jeden milión hodín európskych filmov, ktoré sú v súčasnosti zamknuté v kontajneroch v archívoch. Zároveň je však verejnosti komerčne alebo voľne dostupných iba 1,5 % európskeho filmového dedičstva.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: „Je to smiešne, že v 21. storočí je naše filmové dedičstvo neviditeľné. Kultúra je srdcom Európy a film je v samom srdci kultúry. Som odhodlaná dosiahnuť, aby sa toto filmové dedičstvo sprístupnilo online a v roku 2013 predložím návrh, ktorý členským štátom a zainteresovaným stranám pomôže pri digitalizácii týchto filmov .“

Digitalizovaných je len 1,5 % európskeho filmového dedičstva. Digitalizácia je základnou podmienkou sprístupnenia týchto filmov na internete. Bez nej budú milovníci filmov aj naďalej prichádzať o príležitosť, ktorú im ponúka svet internetu. A nie je to v dôsledku nedostatočného záujmu. Napríklad na online platforme „Europa Film Treasures“ (Európske filmové poklady) financovanej Európskou úniou záujemcovia od roku 2009 videli dva milióny filmov.

Medzi súčasné prekážky digitalizácie patria nedostatočné vnútroštátne a súkromné finančné prostriedky, ako aj zložitosť riešenia autorských práv (časová i finančná).

Pokiaľ ide o osvedčené postupy, v súčasnosti sa za najlepšie príklady považujú Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Súvislosti

Komisia sa domnieva, že členské štáty by do svojich vnútroštátnych stratégií digitalizácie a politík archivácie mali zahrnúť aj filmové dedičstvo. Jedným z výsledkov by mal byť vyšší počet filmov na portáli Europeana. Musia sa vypracovať inovačné techniky financovania a zhromažďovania filmov: napríklad ďalší výskum v oblasti skenovacích technológií archívnych filmov by mohol mať za následok zníženie nákladov na digitalizáciu. Okrem toho treba vylepšiť zdroje, zariadenia a zručnosti potrebné na záchranu analógových i digitálnych filmov.

Európsky parlament a Rada prijali 16. novembra 2005 odporúčanie o filmovom dedičstve.

Prvá správa o vykonávaní odporúčania o filmovom dedičstve bola uverejnená v auguste 2008 a druhá správa v júli 2010. V tejto tretej správe z roku 2012 sa analyzujú správy, ktoré predložili členské štáty v reakcii na dotazník Komisie, pričom národné správy sú dostupné online v angličtine a v ich pôvodnom jazyku.

Komisia v januári 2012 uverejnila štúdiu o „Digitálnej agende pre európske filmové dedičstvo“, ktorú vypracovali nezávislí odborníci.

Komisia v októbri 2011 prijala odporúčanie o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov. Odporúčanie sa vzťahuje na európsku kultúrnu pamäť bez ohľadu na formát, v ktorom je obsiahnutá, a to vrátane filmového dedičstva.

Komisia paralelne uskutoční v roku 2013 dialóg so zainteresovanými stranami o určitých naliehavých otázkach v oblasti autorských práv, a to aj o problémoch súvisiacich so zachovávaním a online dostupnosťou predmetov filmového dedičstva, a posúdi, či v roku 2014 navrhne právne predpisy, ktorými by sa modernizovala smernica 2001/29/ES o autorských právach v informačnej spoločnosti vrátane výnimiek a obmedzení (pozri IP/12/1394 a MEMO/12/950).

Viac informácií

Tretia správa o vykonávaní odporúčania o filmovom dedičstve

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar