Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Komisji: taśmy z milionem godzin europejskich filmów leżą zamknięte w puszkach i w szafach

W nowym sprawozdaniu Komisji Europejskiej ustalono, że większość europejskich instytucji dziedzictwa filmowego nie dostosowała się jeszcze do cyfrowej rewolucji i nie potrafi przechowywać taśm filmowych w postaci cyfrowej. Niektóre z najnowszych filmów będą stracone dla przyszłych pokoleń na zawsze, podobnie jak filmy nieme, z których przetrwało jedynie 10 proc. Ze względu na problemy z formatowaniem i interoperacyjnością zagrożenie to dotyczy też filmów z początków ery cyfrowej.

Nowe technologie umożliwiają widzom obejrzenie miliona godzin materiału filmowego z Europy, obecnie zamkniętego w puszkach i archiwach. Zaledwie 1,5 proc. europejskiego dziedzictwa filmowego jest udostępniane publiczności, darmowo lub za opłatą.

Wiceprzewodnicząca Komisji, Neelie Kroes, powiedziała: „To niedorzeczne, że nasze dziedzictwo filmowe jest niewidoczne w XXI wieku. Kultura jest sercem Europy, a film jest sercem kultury. Bardzo mi zależy na umieszczeniu tego dziedzictwa w sieci; w 2013 r. złożę wniosek, który pomoże państwom członkowskim i zainteresowanym stronom wspólnymi siłami do tego doprowadzić.

Zaledwie 1,5 proc. europejskiego dziedzictwa filmowego ma postać cyfrową. Digitalizacja jest warunkiem wstępnym udostępnienia tych treści online. Bez niej miłośników sztuki filmowej będą nadal omijać możliwości, jakie oferuje rzeczywistość internetowa. Powodem tego nie jest brak zainteresowania. Przykładowo w ramach finansowanej przez UE platformy internetowej „Skarby filmowe Europy” (Europa Film Treasures) od 2009 r. obejrzano dwa miliony filmów.

Obecne przeszkody w digitalizacji to między innymi niewielkie fundusze państwowe i prywatne oraz skomplikowany proces ustalania praw (zarówno w odniesieniu do czasu, jak i pieniędzy).

Za przykład najlepszych praktyk w tej dziedzinie uznaje się Szwecję i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

Zdaniem Komisji państwa członkowskie powinny włączyć dziedzictwo filmowe do swoich krajowych strategii digitalizacji oraz polityki archiwizacji. Jednym z rezultatów powinno być więcej treści filmowych na portalu Europeana. Należy np. opracować innowacyjne sposoby finansowania i kolekcjonowania; dalsze badania nad technologiami skanowania filmów archiwalnych mogłyby doprowadzić do obniżenia kosztów digitalizacji. Należy ponadto podnieść jakość zasobów, obiektów i umiejętności związanych z ochroną filmów zarówno w postaci analogowej, jak i cyfrowej.

Dnia 16 listopada 2005 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły zalecenie w sprawie dziedzictwa filmowego.

Pierwsze sprawozdanie z wykonania tego zalecenia opublikowano w sierpniu 2008 r., a drugie w lipcu 2010 r. W najnowszym, trzecim sprawozdaniu z 2012 r. przeanalizowano sprawozdania przekazane przez państwa członkowskie w odpowiedzi na kwestionariusz Komisji; są one dostępne w internecie w języku angielskim oraz w języku oryginału.

W styczniu 2012 r. Komisja opublikowała badanie dotyczące „Agendy cyfrowej dla europejskiego dziedzictwa filmowego” (Digital Agenda for European Film Heritage), przeprowadzone przez niezależnych ekspertów.

W październiku 2011 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie digitalizacji i udostępnienia w internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych. Zalecenie to ma zastosowanie do pamięci kulturowej Europy, niezależnie od formy, w tym do dziedzictwa filmowego.

Równolegle w 2013 r. Komisja przeprowadzi z zainteresowanymi podmiotami dialog na temat niektórych pilnych kwestii związanych z prawem autorskim, w tym problemów związanych z ochroną i dostępnością w internecie dziedzictwa filmowego, oraz oceni, czy w 2014 r. należy złożyć wniosek ustawodawczy dotyczący aktualizacji dyrektywy 2001/29/WE w sprawie praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym, w tym wyjątków i ograniczeń. (zob. IP/12/1394 i NOTATKA/12/950)

Dodatkowe informacje

Trzecie sprawozdanie z wykonania zalecenia w sprawie dziedzictwa filmowego

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar