Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. decembrī

Komisijas ziņojums. Viens miljons Eiropas filmu stundu ir noglabāts kārbās un skapjos

Jaunajā Eiropas Komisijas ziņojumā konstatēts, ka vairākums Eiropas filmu mantojuma institūciju vēl nav piemērojušās digitālajam laikmetam un vēl nav spējīgas saglabāt filmas digitāli. Dažas no pašreizējām filmām nākamajām paaudzēm tiek zaudētas uz visiem laikiem, gluži tāpat kā mēmā kino filmas, no kurām saglabājušās ir tikai 10 %. Pastāv risks, ka filmas no digitālās ēras pirmssākumiem – formatējuma un savietojamības problēmu dēļ – arī aizies zudībā.

Jaunās tehnoloģijas cilvēkiem dotu iespēju izbaudīt vienu miljonu stundu Eiropas filmu, kas pašreiz ir ieslēgtas kārbās arhīvos. Patlaban tikai 1,5 % no Eiropas filmu mantojuma par maksu vai bez tās ir pieejami sabiedrībai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Ir smieklīgi, ka 21. gadsimtā mūsu filmu mantojums nav redzams. Kultūra ir Eiropas kodols, un kino ir kultūras kodola daļa. Es esmu apņēmusies padarīt šo filmu mantojumu pieejamu tiešsaistē un 2013. gadā iesniegšu priekšlikumu, kas palīdzēs dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm apvienot spēkus, lai filmas nokļūtu tiešsaistē."

Tikai 1,5 % no Eiropas filmu mantojuma ir digitalizēti. Digitalizācija ir priekšnoteikums tiešsaistes piekļuvei. Bez tās kino mīļotāji nevarēs izmantot tiešsaistes pasaules piedāvātās iespējas. Tas nav tādēļ, ka nebūtu intereses. Piemēram, kopš 2009. gada, izmantojot ES finansēto platformu "Eiropas filmu dārgumi", filmas ir skatītas divus miljonus reižu.

Pašreiz digitalizāciju kavē nepietiekamais valsts un privātais finansējums un tiesību saskaņošanas sarežģītība (tas ir ilgi un dārgi).

Par labākās prakses paraugiem ir uzskatāmas Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

Vispārīga informācija

Komisija uzskata, ka dalībvalstīm digitalizācijas stratēģijā un arhivēšanas politikā ir jāiekļauj filmu kultūrvēsturiskais mantojums; jo īpaši vajadzētu panākt arī plašāku filmu izvēli portālā Europeana. Ir jāizstrādā inovatīvas finansēšanas un uzkrāšanas metodes, piemēram, turpināt pētījumus par arhīva filmu skanēšanas tehnoloģijām, kas varētu samazināt digitalizācijas izmaksas. Turklāt ir jāpilnveido resursi, iekārtas un prasmes gan analogo, gan digitālo filmu saglabāšanai.

Eiropas Parlaments un Padome 2005. gada 16. novembrī pieņēma "Ieteikumu par filmu mantojumu".

Pirmais ziņojums par "Ieteikuma par filmu mantojumu" izpildi tika publicēts 2008. gada augustā un otrais – 2010. gada jūlijā. Šajā – trešajā – 2012. gada ziņojumā ir analizēti no dalībvalstīm saņemtie ziņojumi saistībā ar Komisijas veikto aptauju; valstu ziņojumi ir pieejami tiešsaistē angļu valodā un oriģinālvalodā.

2012. gada janvārī Komisija publicēja neatkarīgu ekspertu veiktu pētījumu par "Eiropas filmu mantojuma digitalizācijas programmu".

Komisija 2011. gada oktobrī apstiprināja "Ieteikumu par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē un digitālu saglabāšanu". Šis ieteikums attiecas uz Eiropas kultūrvēsturisko atmiņu, ieskaitot filmu mantojumu, lai kāds būtu tās saglabāšanas formāts.

Komisija 2013. gadā kā paralēlu rīcību organizēs iesaistīto pušu dialogu par noteiktiem steidzamiem ar autortiesībām saistītiem jautājumiem, ieskaitot problēmas, kas attiecas uz filmu mantojuma vienību pieejamību tiešsaistē, un novērtēs, vai 2014. gadā ierosināt regulējumu, kas modernizētu Direktīvu 2001/29/EK par autortiesībām informācijas sabiedrībā, ieskaitot izņēmumus un ierobežojumus. (Skatīt IP/12/1394 un MEMO/12/950.)

Papildu informācija

Trešais īstenošanas ziņojums par Filmu mantojuma ieteikumu

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī Krusas Twitter sīkziņām

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar