Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. december 2012

Kommissionsrapport finder en mio. timer europæisk film gemt i dåser og skabe

Af en ny rapport fra Europa-Kommissionen fremgår det, at de fleste europæiske filmarvsinstitutioner endnu ikke har tilpasset sig til den digitale revolution og ikke er i stand til at opbevare film digitalt. Nogle af vores samtidige film går tabt for kommende generationer for altid på samme måde som de gamle stumfilm, hvoraf kun 10 % har overlevet. Samtidig risikerer film fra den tidlige digitale æra også at forsvinde for altid på grund af problemer med formatering og interoperabilitet.

Nye teknologier åbner muligheden for, at man vil kunne se en mio. timer europæisk film, som for øjeblikket er låst væk i dåser i arkiverne. Men det er kun 1,5 % af den europæiske filmarv, som er kommercielt eller frit tilgængelig for offentligheden.

Næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes udtaler: "Det er absurd, at vores filmarv ikke er synlig i det 21. århundrede, for kulturen er Europas hjerte, og film er en del af kulturens hjerteblod. Jeg er fast besluttet på at få denne filmarv gjort tilgængelig online, og i 2013 vil jeg derfor fremsætte et forslag, som kan gøre det nemmere for medlemsstaterne og interessenterne at samarbejde om at få film ud på nettet".

Kun 1,5 % af den europæiske filmarv er digitaliseret, og digitaliseringen er en forudsætning for adgang til indholdet på nettet. Uden den vil filmelskere fortsat at gå glip af nettets muligheder. Den begrænsede digitalisering kan ikke skyldes manglende interesse, for der er f.eks. blevet set to millioner film på den EU-finansierede webplatform "Europa Film Treasures" siden 2009.

For øjeblikket er hindringerne for digitalisering bl.a. sparsom national og privat finansiering og den komplekse clearing af rettigheder (både når det gælder tid og penge).

Sverige og Det Forenede Kongerige betragtes som eksempler på den bedste praksis på området.

Baggrund:

Det er Kommissionens opfattelse, at filmarven bør være en del af medlemsstaternes nationale digitaliseringsstrategi og arkivpolitik. Dette bør resultere i et større udvalg af filmindhold på portalen Europeana. Der bør udvikles innovative finansieringsformer og indsamlingsteknikker: f.eks. rummer yderligere forskning inden for scanningsteknologier mulighed for at reducere omkostningerne ved digitalisering. Derudover er der behov for forbedringer med hensyn til ressourcer, faciliteter og kvalifikationer i forbindelse med opbevaringen af både analoge og digitale film.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog en henstilling om filmarven den 16. november 2005.

Den første rapport om gennemførelsen af henstillingen om filmarven blev offentliggjort i august 2008 og den anden rapport i juli 2010. Denne tredje rapport fra 2012 analyserer de rapporter, der er modtaget fra medlemsstater som svar på et spørgeskema, og de nationale rapporter er tilgængelige på nettet på engelsk og på originalsproget.

I januar 2012 offentliggjorde Kommissionen undersøgelsen "Digital Agenda for European Film Heritage" (Den digitale dagsorden for den europæiske filmarv), som er udarbejdet af uafhængige eksperter.

Kommissionen vedtog i oktober 2011 en henstilling om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring. Henstillingen omfatter Europas kulturarv uanset det konkrete format, herunder også filmarven.

Kommissionen vil gennemføre en dialog med interessenterne om visse hastende problemstillinger med relation til ophavsret i 2013, herunder problemer med at bevare og gøre filmarven tilgængelig på nettet. Den vil sideløbende vurdere, om den vil fremsætte forslag til lovgivning om modernisering af direktiv 2001/29/EF med hensyn til ophavsret i informationssamfundet, herunder undtagelser og begrænsninger (se IP/12/1394 og MEMO/12/950).

Yderligere oplysninger

Den tredje rapport om gennemførelsen af henstillingen om filmarven

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar