Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. prosince 2012

Podle zprávy Komise jsou v archivech uzamčeny miliony hodin evropských filmových záznamů

Z nové zprávy Evropské komise vyplývá, že se většina evropských institucí filmového dědictví ještě nepřizpůsobila digitální revoluci a nearchivuje filmové záznamy digitálně. Budoucí generace tak navždy přicházejí o část našich současných filmů, stejně jako se to stalo s němými filmy, jichž se dochovalo pouze 10 %. Zároveň hrozí, že kvůli problémům souvisejícím s formátováním a interoperabilitou ztratíme jednou provždy i filmy z počátku digitálního věku.

Nové technologie by lidem mohly umožnit zhlédnout na milion hodin evropských filmů, které jsou v současné době uzamčeny v archivech. Přesto má veřejnost bezplatný či placený přístup pouze k 1,5% evropského filmového dědictví.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Je absurdní, že ve 21. století není naše filmové dědictví vidět. Kultura je srdcem Evropy a v jejím srdci stojí filmová tvorba. Budu se snažit o to, aby byl filmový odkaz přístupný on-line a v roce 2013 předložím návrh, který pomůže členským státům a zainteresovaným stranám tohoto cíle společnými silami dosáhnout.“

Pouze 1,5 % evropského filmového dědictví má digitální podobu. Digitalizace je přitom předpokladem pro on-line přístup k filmové tvorbě, bez něhož budou milovníci filmu i nadále přicházet o možnosti, které jim nabízí internetový svět. Důvodem přitom není nedostatek zájmu. Například filmy v rámci internetové platformy „Evropské filmové poklady“ (European Film Treasurers) financované EU mají od roku 2009 na 2 miliony zhlédnutí.

Mezi překážky digitalizace patří v současné době nedostatečné státní i soukromé financování a složité získávání práv (z časového i finančního hlediska).

Nejlepším příkladem stávajících osvědčených postupů jsou Švédsko a Spojené království.

Souvislosti

Komise se domnívá, že by členské státy měly do svých vnitrostátních strategií digitalizace a politik archivace zahrnout i filmové dědictví. To by mělo vést k rozšíření filmové nabídky na portálu Europeana. Je třeba pracovat na rozvoji způsobů inovativního financování a shromažďování filmů – například další výzkum v oblasti technologie skenování archivních filmů by mohl snížit náklady na digitalizaci. Dále je třeba zlepšit zdroje, zařízení a dovednosti související s uchováváním analogových i digitálních filmů.

Dne 16. listopadu 2005 přijaly Evropský parlament a Rada doporučení o filmovém dědictví.

První zpráva o provádění tohoto doporučení byla zveřejněna v srpnu 2008, druhá pak v červenci 2010. Zpráva z roku 2012 je třetí v pořadí a analyzuje informace, které členské státy zaslaly v reakci na dotazník Komise a které jsou k dispozici on-line v anglickém i původním jazyce.

V lednu 2012 zveřejnila Komise studii o „digitální agendě pro evropské filmové dědictví“, kterou vypracovali nezávislí odborníci.

V říjnu 2011 přijala Komise doporučení o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů. Doporučení se vztahuje na evropské kulturní dědictví bez ohledu na jeho formát a zahrnuje i filmovou tvorbu.

Paralelně povede Komise v roce 2013 dialog se zainteresovanými stranami o některých naléhavých otázkách týkajících se autorských práv, včetně problémů souvisejících s uchováváním filmové tvorby a její dostupnosti on-line, a posoudí, zda v roce 2014 navrhne právní předpisy modernizující směrnici 2001/29/ES o autorském právu v informační společnosti, a to včetně výjimek a omezení (viz IP/12/1394 a MEMO/12/950).

Další informace

Třetí zpráva o provádění doporučení o filmovém dědictví

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar