Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 20. decembra 2012

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2012: Svetlo na konci tunela?

Podľa najnovších prieskumov zastáva veľká väčšina Európanov (85 %) názor, že členské štáty budú musieť v záujme vyriešenia krízy užšie spolupracovať. Z dnes uverejneného jesenného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer 2012 organizovaného dvakrát ročne Európskou úniou, vyplýva, že celkovo 41 % Európanov (o jeden percentuálny bod viac ako v prieskume z jari 2012) sa domnieva, že EÚ je na správnej ceste vedúcej von z krízy, pričom na ňu čakajú nové svetové výzvy (pozri prílohu).

Európania aj naďalej vnímajú EÚ ako najefektívnejšieho aktéra – efektívnejšieho než národné vlády – pri riešení následkov hospodárskej krízy. EÚ je stále na prvom mieste (23 %, nárast o 2 percentuálne body) a tesne za ňou nasledujú národné vlády (20 %, pokles o 1 percentuálny bod). Na treťom mieste sa umiestnila skupina G20 (14 %, bezo zmeny) a na štvrtom Medzinárodný menový fond (15 %, pokles o dva percentuálne body).

Nezamestnanosť (48 %, nárast o dva percentuálne body), všeobecná hospodárska situácia (37 %, nárast o dva percentuálne body), inflácia (24 %, bezo zmeny) a štátny dlh (17 % pokles o dva percentuálne body) predstavujú štyri hlavné obavy, ktoré trápia európskych občanov na úrovni štátu, zatiaľ čo z osobného hľadiska je najdôležitejším problémom otázka inflácie (44 %, pokles o jeden percentuálny bod). Za hlavné problémy, ktorým v súčasnosti EÚ čelí, považujú európski občania všeobecnú hospodársku situáciu (53 %, pokles o jeden percentuálny bod), nezamestnanosť (36 %, nárast o štyri percentuálne body) a stav verejných financií členských štátov (32 %, pokles o dva percentuálne body).

Podobne ako pri predchádzajúcich prieskumoch, sa odpovede na otázky týkajúce sa situácie v národnom hospodárstve veľmi líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov. Pre tri štvrtiny obyvateľov Švédska a Nemecka je hospodárska situácia dobrá, ale tento názor zdieľalo menej ako 10 % občanov desiatich členských štátov a menej ako 2 % Španielov a Grékov.

Európski občania však naďalej podporujú iniciatívy v záujme rastu, stability a vytvárania pracovných miest predložené v rámci stratégie Európa 2020, teda stratégie EÚ pre hospodársky rast.

Súvislosti

Jesenný štandardný prieskum Eurobarometra 2012 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 3. do 18. novembra 2012. Zo všetkých 27 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín sa na prieskume celkovo zúčastnilo 32 731 ľudí.

Ďalšie informácie

Správa s prvými výsledkami, ktorá sa uverejňuje dnes, podáva obraz o tom, ako Európania vnímajú súčasnú hospodársku situáciu, aké sú ich obavy týkajúce sa budúcnosti a aké sú ich názory na krízu a stratégiu Európa 2020.

Správa o prvých výsledkoch je dostupná na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

PRÍLOHA

1. Akú dôležitosť má koncepcia Európa 2020?

2. Aký význam majú iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020?

3. Hodnotenie cieľov stratégie Európa 2020

4. Najúspešnejší aktéri v boji proti kríze

5. Hlavné obavy – z hľadiska krajiny

6. Hlavné obavy – z osobného hľadiska

7. Hlavné obavy – z európskeho hľadiska

8. Vyhlásenie ku kríze: krajiny EÚ budú musieť viac spolupracovať a EÚ vyjde v dlhodobom horizonte posilnená.

9. Rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v hodnotení súčasného stavu hospodárstva


Side Bar