Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 20 grudnia 2012 r.

Badanie standardowe Eurobarometru – Jesień 2012: Czy widać światło w tunelu?

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań znacząca większość Europejczyków (85 proc.) jest zdania, że państwa członkowskie UE będą zmuszone do ściślejszej współpracy, aby pokonać kryzys. Jak pokazuje przedstawione dziś przez Komisję badanie Eurobarometru (przeprowadzane dwa razy do roku badanie opinii publicznej) z jesieni 2012 r., ogółem 41 proc. Europejczyków (+1 p.p. w porównaniu z badaniem z wiosny 2012 r.) wyraża pogląd, że UE podejmuje właściwe działania, aby wyjść z kryzysu i sprostać wyzwaniom globalizacji (zob. załącznik).

Europejczycy nadal uważają UE za najbardziej skuteczny podmiot w działaniach na rzecz łagodzenia skutków kryzysu i pod tym względem wyprzedza ona władze krajowe. UE utrzymuje się na pierwszym miejscu (23 proc., +2 p.p.), zaraz za nią plasują się rządy krajowe (20 proc., -1 p.p.). Na trzecim miejscu znajduje się grupa G-20 (14 proc., bez zmian), a na kolejnym – Międzynarodowy Fundusz Walutowy (15 proc., -2 p.p.).

Bezrobocie (48 proc., + 2 p.p.), ogólna sytuacja gospodarcza (37 proc., + 2 p.p.), inflacja (24 proc., bez zmian) i dług publiczny (17 proc., -2 p.p.) to cztery główne obawy Europejczyków wyrażane w odniesieniu do sytuacji w ich krajach. Natomiast w kontekście sytuacji osobistej najczęściej wskazywanym problemem jest inflacja (44 proc., -1 p.p.). Wśród najważniejszych bieżących problemów UE Europejczycy wymieniają z kolei ogólną sytuację gospodarczą (53 proc., -1 p.p.), bezrobocie (36 proc., +4 p.p.) oraz stan finansów publicznych państw członkowskich (32 proc., -2 p.p.).

Podobnie jak w poprzednich badaniach, odpowiedzi dotyczące sytuacji gospodarki krajowej różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. W Szwecji i Niemczech trzy czwarte respondentów oceniło bieżącą sytuację gospodarczą jako dobrą. Natomiast w dziesięciu państwach członkowskich tego samego zdania było mniej niż 10 proc. ankietowanych, a w Hiszpanii i Grecji – mniej niż 2 proc.

Europejczycy nadal wyrażają poparcie dla inicjatyw na rzecz wzrostu, stabilności i zatrudnienia przewidzianych w strategii „Europa 2020”, unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego.

Kontekst

Badanie Eurobarometru z jesieni 2012 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 3 do 18 listopada 2012 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 32 731 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Dodatkowe informacje

Dziś opublikowano pierwsze sprawozdanie na temat wyników, w którym przedstawiono w jaki sposób Europejczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą, jakie są ich obawy co do przyszłości oraz ich opinie na temat kryzysu i strategii „Europa 2020”.

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Postrzegane znaczenie podejścia przyjętego w strategii „Europa 2020”

2. Postrzegane znaczenie inicjatyw strategii „Europa 2020”

3. Ocena celów strategii „Europa 2020”

4. Najskuteczniejsze podmioty w walce z kryzysem

5. Główne obawy – na poziomie krajowym

6. Główne obawy – na poziomie indywidualnym

7. Główne obawy – na poziomie europejskim

8. Opinie na temat kryzysu: państwa UE będą zmuszone ściślej ze sobą współpracować, a UE wzmocni się w perspektywie długofalowej.

9. Różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące oceny obecnej sytuacji gospodarczej


Side Bar