Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τυπου

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2012

Κρατική ενίσχυση: η Επιτροπή εγκρίνει τη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ελληνικό και ένα βουλγαρικό καθεστώς για τη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης μέσω της πρωτοβουλίας της Κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (JESSICA). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα καθεστώτα αυτά συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι επιτρέπουν την υποστήριξη της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών περιοχών, ιδίως διότι αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της αγοράς που πλήττουν σχέδια αστικής ανάπλασης χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορ ά της ΕΕ.

Το ταμείο χαρτοφυλακίου JESSICA Holding Fund Greece, με προϋπολογισμό ύψους 258 εκατ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, χρηματοδοτείται εν μέρει από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και εν μέρει από την εθνική δημόσια χρηματοδότηση. Πέντε ταμεία, τα οποία επιλέχθηκαν με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, θα παράσχουν δάνεια και επενδυτικά κεφάλαια υπό ευνοϊκούς όρους σε έργα αστικής ανάπτυξης.

Το ταμείο χαρτοφυλακίου JESSICA Holding Fund Bulgaria, με προϋπολογισμό ύψους 33 εκατ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, χρηματοδοτείται εν μέρει από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και εν μέρει από την εθνική δημόσια χρηματοδότηση. Δύο ταμεία, τα οποία επιλέχθηκαν με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, θα παράσχουν δάνεια, εγγυήσεις και επενδυτικά κεφάλαια υπό ευνοϊκούς όρους σε έργα αστικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δύο καθεστώτα συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.

Η ενίσχυση είναι συγχρόνως αναγκαία και αναλογική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλούμενης μεθοδολογίας της «εύλογης απόδοσης του κεφαλαίου», που καθορίζει το επίπεδο των κινήτρων τα οποία απαιτούνται για να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν σε έργα αστικής ανάπτυξης. Επίσης, κάθε έργο πρέπει να διαθέτει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να εξασφαλίζει την αποπλήρωση των δημοσίων επενδύσεων. Επαγγελματίες και ανεξάρτητοι διαχειριστές κεφαλαίων θα εξασφαλίσουν τη λήψη συνετών επενδυτικών αποφάσεων και θα εγγυηθούν την οικονομική βιωσιμότητα των ταμείων, βάσει εγκεκριμένης επενδυτικής στρατηγικής. Επιπλέον, οι ιδιώτες επενδυτές θα χρηματοδοτήσουν το κόστος κάθε σχεδίου (τουλάχιστον το 30% στην Ελλάδα και το 50% στη Βουλγαρία), δημιουργώντας έτσι αποτέλεσμα μόχλευσης.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο που θεσπίστηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στοχεύει στη στήριξη, σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, έργων αστικής ανάπλασης που δεν θα είχαν υλοποιηθεί μέσω των δυνάμεων της αγοράς και μόνον. Εισάγει έναν εναλλακτικό και λιγότερο στρεβλωτικό μηχανισμό στην παραδοσιακή κατανομή των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, μέσω επιχορηγήσεων.

Βάσει των καθεστώτων αυτών, τα ταμεία αστικής ανάπτυξης, τα οποία επιλέγονται από την ΕΤΕπ η οποία ενεργεί ως ταμείο χαρτοφυλακίου, θα χορηγούν επιστρεπτέες επενδύσεις σε έργα που στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα έργα να εκτελούνται σε περιοχές που έχουν θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα έργα μπορούν να στηρίζουν δραστηριότητες, όπως η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών, η βελτίωση των τοπικών υποδομών ή η επίλυση ενεργειακών προβλημάτων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η αξιολόγηση των μέτρων από την Επιτροπή βασίστηκε στις αρχές που εφαρμόστηκαν στις δύο προηγούμενες αποφάσεις της σχετικά με τα καθεστώτα JESSICA και συγκεκριμένα του Northwest Urban Investment Fund του Ηνωμένου Βασιλείου (βλ. IP/11/876) και του Andalucia Jessica Holding Fund (βλ. υπόθεση SA.32147).

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των αποφάσεων θα δημοσιευθούν με αριθμούς υπόθεσης SA.34405 και SA.35040 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων State Aid Register του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού DG Competition μόλις τακτοποιηθεί το θέμα των απόρρητων στοιχείων. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar