Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 декември 2012 г.

Държавна помощ: Комисията одобрява подпомагането на проекти за обновяване на градската среда в Гърция и България

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, гръцка и българска схема за подпомагане на проекти за обновяване на градската среда чрез инициативата „Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони“ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas — JESSICA). Комисията установи, че схемите са съобразени с правилата на ЕС за държавната помощ, с които се разрешава подкрепата за развитието на определени икономически региони, по-конкретно тъй като тези схеми са насочени към преодоляването на пазарната неефективност, засягаща проектите за обновяване на градската среда, без неоправдано да нарушават конкуренцията на единния пазар на ЕС.

Холдинговият фонд JESSICA за Гърция, разполагащ с бюджет от 258 милиона евро до 31 декември 2015 г., се финансира отчасти от структурните фондове на ЕС и отчасти с национални публични средства. Пет фонда, избрани при отворена и прозрачна процедура, ще предоставят заеми и капитал на проекти за градско развитие при условия, по-изгодни от пазарните.

Холдинговият фонд JESSICA за България, разполагащ с бюджет от 33 милиона евро до 31 декември 2015 г., се финансира отчасти от структурните фондове на ЕС и отчасти с национални публични средства. Два фонда, избрани при отворена и прозрачна процедура, ще предоставят заеми, гаранции и капитал на проекти за градско развитие при условия, по-изгодни от пазарните.

Комисията счете, че двете схеми са съобразени с разпоредбите на член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), с който се разрешава държавната помощ за развитието на някои икономически региони, при условие че тази помощ не се отразява неблагоприятно на търговията между държавите членки.

Помощта е както необходима, така и пропорционална, в съответствие с т.нар. методология „Справедлива норма на възвращаемост“, с която се определя равнището на стимулите, нужно за привличането на частни инвеститори за участие в проекти за градско развитие. Всеки проект трябва също така да има бизнес план, за да се гарантира връщането на публичната инвестиция. Професионални и независими управители на фондове ще гарантират, че се вземат разумни инвестиционни решения, и ще осигуряват финансовата стабилност на фондовете въз основа на одобрена инвестиционна стратегия. Освен това частните инвеститори ще финансират дял от разходите за всеки проект от най-малко 30 % в Гърция и най-малко 50 % — в България, като по този начин ще се създаде ефект на лоста.

Контекст

JESSICA е финансов инструмент, създаден от Комисията в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неговата цел е да подкрепя, съвместно с частни инвеститори, проекти за обновяване на градската среда, които не биха се осъществили благодарение единствено на пазарните сили. С него се въвежда механизъм, който в по-малка степен нарушава конкуренцията и който представлява алтернатива на традиционното предоставяне на безвъзмездни средства по линия на структурните фондове на ЕС.

Съгласно схемите фондовете за градско развитие, избрани от ЕИБ, която играе ролята на холдингов фонд, ще предоставят възвръщаеми инвестиции на проекти за подобряване на градската среда в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС за структурните фондове. По-конкретно, проектите трябва да се осъществяват в области, в които е установен интегриран план за устойчиво развитие. Чрез тях могат да се подпомагат дейности като обновяването на западнали райони, като се подобрява местната инфраструктура или се въвежда използването на възобновяеми енергийни източници.

Извършената от Комисията оценка на мерките се основаваше на принципите, приложени от нея в предишните ѝ две решения относно схемите по инициативата JESSICA, а именно Northwest Urban Investment Fund в Обединеното кралство (Инвестиционен фонд за обновяване на градската среда в Североизточна Англия, вж. IP/11/876) и холдинговият фонд Jessica за Андалусия (вж. делото SA.32147).

Неповерителните версии на решенията ще бъдат достъпни под номер на делото SA.34405 и SA.35040 в Регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като бъдат решени въпросите, свързани с поверителността. Новопубликуваните в интернет и в Официален вестник решения относно държавни помощи са изброени в Седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News).

За контакти:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar