Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 19. prosince 2012

Státní podpora: Komise povoluje přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v zájmu modernizace českého a maďarského energetického odvětví

Evropská komise dospěla k závěru, že plány Maďarska a České republiky týkající se modernizace odvětví elektřiny, které zahrnují přidělování povolenek pro obchodování s emisemi CO2 zdarma, jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zjistila, že takto poskytnuté prostředky, které činí 1 878 milionů EUR v případě České republiky a 56 milionů EUR v případě Maďarska, budou použity na modernizaci výrobní infrastruktury, diverzifikaci skladby zdrojů energie či výstavbu nových zařízení. To v souladu s cíli přispěje k liberalizaci trhů s energií, snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení bezpečnosti dodávek.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise a komisař odpovědný za hospodářskou soutěž, v této souvislosti uvedl: Investice, s nimiž se počítá v českém i maďarském plánu, oběma členským státům umožní diverzifikovat jejich zdroje pro výrobu elektřiny a přispět k rozšíření vnitrostátních trhů s energií. Tyto režimy zároveň tím, že sníží emise skleníkových plynů, přispějí k dosažení cílů strategie Evropa 2020.“

Souvislosti

Česká republika

Tržní hodnota emisních povolenek bezplatně přidělených v rámci českého plánu činí 1 878 milionů EUR. Projekty, které mají být bezplatnými povolenkami podporovány, byly vybrány v rámci otevřeného, transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení. Týkají se několika nových zařízení na plyn a biomasu, zařízení k energetickému využití odpadů a kogeneračních jednotek. V roce 2011 odpovídal tržní podíl dominantního výrobce elektřiny, skupiny ČEZ, přibližně 70 % a neočekává se, že se v důsledku plánu zvýší. Podle prognóz se do roku 2020 tento podíl dokonce sníží na 67 %, což umožní vstup nových účastníků na trh, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kromě toho podle opatrného odhadu činí hodnota povolenek, jež mají být poskytnuty společnosti ČEZ, 0,687 miliardy EUR, tj. pouze asi 30 % celkové hodnoty povolenek, které mají být bezplatně přiděleny. Všechna zařízení, která obdrží bezplatné povolenky, jsou povinna vyřadit existující kapacity v objemu odpovídajícím nově instalované kapacitě, která vznikne díky investici v rámci plánu. Realizace plánu by proto neměla způsobit další koncentraci trhu.

Maďarsko

Tržní hodnota bezplatně přidělených povolenek na emise v rámci maďarského plánu je 56 milionů EUR, které budou využity na rozvoj ekonomicky účinných a udržitelných systémů v pilotním projektu inteligentní sítě a na diverzifikaci skladby zdrojů energie, k níž dojde díky výstavbě propojovacího plynovodu mezi Maďarskem a Slovenskem. Provádění projektů může trvat do roku 2015, ale bezplatné povolenky budou udělovány pouze v roce 2013. Oba projekty se týkají investic do přenosové a distribuční soustavy, a proto nevyvstávají žádné obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu výroby elektřiny. Výsledky projektu inteligentní sítě budou zveřejněny pro všechny soutěžitele na trhu s elektřinou. Propojovací plynovod poskytne odpovídající přístup i k jiným dodavatelům plynu v oblasti dodávek plynu a podpoří integraci trhů se zemním plynem v EU.


Článek 10c směrnice EU pro obchodování s emisemi (
směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice směrnice 2009/29/ES) některým členským státům umožňuje přidělovat emisní povolenky bezplatně, pokud použijí příslušné prostředky na modernizaci svého energetického systému, například na modernizaci infrastruktury, zavedení čistých technologií a diverzifikaci skladby zdrojů energie.

Česká republika a Maďarsko předložily své vnitrostátní investiční plány v září 2011. V červenci a listopadu 2012 Komise shledala, že emisní povolenky, které přidělily Česká republika a Maďarsko, jsou v souladu s požadavky směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (viz rozhodnutí C(2012) 4576 final a C(2012) 8675 final). V rámci dnešních rozhodnutí Komise navíc konstatuje, že opatření veřejného financování zahrnutá do plánů nevedou k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

V červnu 2012 již Komise schválila podobná opatření pro Kypr (věc SA.34250) a Estonsko (věc SA.33449) a dříve v prosinci pro Rumunsko (věc SA.34753).

Více informací je k dispozici v dokumentech týkajících se věcí č. SA.33537 a SA.34086 v registru státních podpor na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži. Nově zveřejněná rozhodnutí o státních podporách jsou uvedena na internetové stránce Elektronického týdeníku o státní podpoře.

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani +32 22974513

Maria Madrid Pina +32 22954530


Side Bar