Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU planerar för tillräckliga, trygga och bärkraftiga pensioner

Bryssel den 16 februari 2012 – Pensioner är huvudinkomstkällan för omkring en fjärdedel av EU:s befolkning i dag, och de yngre européerna kommer också att behöva lita på sina pensioner senare i livet. Om inte EU kan tillhandahålla anständiga pensioner nu och i framtiden kommer miljontals européer att drabbas av fattigdom på ålderns höst. EU åldras också genom att människorna lever längre och har färre barn. Redan nästa år kommer befolkningen i arbetsför ålder i EU att börja krympa. Pensionerna blir allt större belastningar på de nationella budgetarna, vilket slår särskilt hårt under den rådande finanskrisen. Som stöd för dessa satsningar lägger kommissionen fram en vitbok om tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner, där man överväger hur EU och EU-länderna tillsammans kan ta itu med de problem som våra pensionssystem ställs inför. Kommissionen föreslår en rad initiativ för att skapa förutsättningar så att arbetsföra kan fortsätta att arbeta, vilket ska ge en bättre balans mellan tiden i arbete och tiden som pensionär. Dessutom ska man se till att de som flyttar till ett annat land får behålla sina pensionsrättigheter, att människor ska uppmuntras att spara mer och att löften om pensioner verkligen infrias så att man får den pension man har rätt att förvänta sig.

– Vi kan få tillräckliga pensioner i framtiden om vi fortsätter med våra reformer. Den åldrande befolkningen får konsekvenser redan i dag, i och med att fyrtiotalisterna går i pension och färre ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden. Men det är inte för sent att ta itu med problemen. Det är viktigt att höja pensionsåldern, och en färsk Eurobarometerundersökning visar att många européer skulle fortsätta att jobba under rätt förutsättningar, sade László Andor, ledamot av kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, när han presenterade vitboken för pressen i Bryssel.

Vitboken läggs fram under Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 och bygger på ett omfattande samråd som inleddes i juli 2010. Den omfattar en rad politikområden och ansluter till kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2012. Åtgärderna på EU-nivå ska stödja och komplettera de nationella pensionsreformerna på bl.a. följande sätt:

  • Skapa bättre förutsättningar för äldre att fortsätta arbeta genom att få arbetsmarknadens parter att anpassa praxis på arbetsplatser och arbetsmarknader och genom att använda pengar från Europeiska socialfonden för att få äldre arbetstagare att arbeta. Att låta människor arbeta längre är en viktig del av Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.

  • Utarbeta kompletterande privat pensionssparande genom att uppmuntra arbetsmarknadens parter att ta fram sådana system och genom att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla skattelättnader och andra incitament.

  • Stärka tryggheten i kompletterande pensionssystem, bl.a. genom en översyn av direktivet om tjänstepensionsinstitut och genom bättre information till konsumenterna.

  • Göra det lättare att flytta med kompletterande pensioner till andra EU-länder genom lagstiftning som skyddar arbetstagarnas rättigheter och genom att främja pensionsspårningstjänster i EU. De kan ge pensionstagare information om pensionsrättigheter och prognoser om inkomsten efter pensionering.

  • Uppmuntra EU-länderna att verka för längre arbetsliv genom att knyta pensionsåldern till medellivslängden, minska tillgången till förtidspension och minska pensionsklyftan mellan män och kvinnor.

  • Fortsätta att övervaka pensionernas tillräcklighet, bärkraft och trygghet och stödja pensionsreformerna i EU-länderna.

Bakgrund:

Pensionärer är en stor och snabbt växande andel av EU:s befolkning (120 miljoner eller 24 %), särskilt nu när de stora fyrtiotalistkullarna går i pension och antalet människor i arbetsför ålder minskar. År 2008 gick det fyra människor i arbetsför ålder (15–64 år) på varje EU-medborgare i åldrarna 65 och över. Det förhållandet kommer 2060 att ha minskat till två på en. Konsekvenserna av den åldrande befolkningen blir dessutom värre på grund av den ekonomiska krisen. Pensioner är redan nu en mycket stor del av de offentliga utgifterna: i genomsnitt 10 % av BNP i dag, och kanske 12,5 % år 2060. Men utgifterna för allmänna pensioner spänner i dag från 6 % av BNP i Irland till 15 % i Italien, så EU-länderna har mycket olika situationer även om de demografiska problemen är likartade. Krisen drabbar fördelningssystem genom sjunkande sysselsättning och därigenom minskade pensionsavgifter, medan fonderade system drabbas genom minskade värden på tillgångar och minskad avkastning.

Pensionssystemen är främst EU-ländernas ansvar, men EU kan hjälpa med lagstiftning på de områden som påverkar den inre marknaden, med ekonomiskt stöd för att hjälpa äldre arbetstagare att stanna kvar på arbetsmarknaden, samordning av politiken och spridning av bra lösningar. Reformerna av pensionssystemen bedöms inom strategin Europa 2020. Under 2011 fick 16 länder landsspecifika rekommendationer om pensionerna, medan ytterligare fem länder åtog sig att reformera pensionerna (se bilaga 3 till vitboken).

Mer information:

Vitboken om pensioner:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarometer om aktivt åldrande

IP/12/16 och Memo/12/10 om aktivt åldrande

Europeiska kommissionens webbsida om pensioner och socialpolitik:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=sv

Europeiska kommissionens webbsida om pensioner och den inre marknaden:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Europeiska kommissionens webbsida om pensioner och ekonomiska och finansiella frågor:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Se även:

Video: Bridging Europe's pensions gap

Video om pensioner

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar