Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Načrti EU za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine

Bruselj, 16. februarja 2012 – Pokojnine so danes glavni vir dohodka za približno četrtino prebivalstva EU in tudi mladi Evropejci bodo nekega dne odvisni od pokojnine. Če Evropa ne bo poskrbela za dostojne pokojnine danes in v prihodnosti, bodo milijoni starost preživeli v revščini. Evropsko prebivalstvo se stara, ker ljudje živijo dlje in imajo manj otrok. Z naslednjim letom se bo delež za delo sposobnega prebivalstva že začel zmanjševati. Pokojnine pomenijo vedno večji finančni pritisk na nacionalne proračune, zlasti ob dodatni obremenitvi finančne in gospodarske krize. Evropska komisija je v podporo prizadevanjem držav članic objavila belo knjigo o ustreznih, varnih in vzdržnih pokojninah. V njej preučuje, kako se lahko EU in države članice spopadejo z velikimi izzivi, ki so pred našimi pokojninskimi sistemi. Poleg tega v njej predlaga številne pobude za vzpostavitev pravih pogojev, ki bodo za delo sposobnim omogočili, da ostanejo delovno aktivni, kar je pomembno za boljše razmerje med delovno aktivnim obdobjem in obdobjem pokoja. Zagotoviti je treba tudi, da lahko ljudje, ki se preselijo v drugo državo, prenesejo svoje pokojninske pravice. Ljudem je treba tudi pomagati, da prihranijo več, in zagotoviti, da se obljube v zvezi s pokojninami izpolnjujejo in ljudje v pokoju dobijo to, kar so pričakovali.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je na tiskovni konferenci o beli knjigi v Bruslju povedal: „Če bomo izpolnili svoje zaveze glede reform, bomo tudi v prihodnosti lahko zagotovili ustrezne pokojnine. Učinki staranja prebivalstva so pred nami: generacija „baby boom“ se upokojuje, na trg dela pa vstopa vedno manj mladih. Vendar za spopad s temi izzivi ni prepozno.“ Komisar je dodal, da ima dvig upokojitvene starosti pomembno vlogo in da bi glede na nedavno javnomnenjsko raziskavo Eurobarometra številni Evropejci v ustreznih pogojih želeli ostati na trgu dela.

Bela knjiga, ki sovpada z evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, temelji na rezultatih obširnega posvetovanja, ki se je začelo julija 2010. Obravnava številna področja politik in je v celoti usklajena z letnim pregledom rasti Komisije za leto 2012. Ukrepi na evropski ravni bodo podprli in dopolnili nacionalne pokojninske reforme. Komisija v beli knjigi predlaga zlasti, da se:

  • socialne partnerje pozove, naj prilagodijo delovno okolje in prakse na trgu dela, ter da se s sredstvi Evropskega socialnega sklada omogoči zaposlovanje starejših in tako ustvarijo boljše priložnosti za starejše delavce. Eden večjih poudarkov evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (2012) je omogočiti ljudem, da dlje ostanejo delovno aktivni;

  • razvijejo dopolnilni sistemi zasebnega pokojninskega zavarovanja s spodbujanjem socialnih partnerjev k njihovemu razvoju ter držav članic k optimizaciji davčnih in drugih spodbud;

  • izboljša varnost dodatnih sistemov pokojninskega zavarovanja, tudi z revizijo direktive o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje ter boljšim obveščanjem potrošnikov;

  • z zakonodajo o zaščiti pokojninskih pravic mobilnih delavcev in vzpostavitvijo služb za sledenje pokojninskih pravic po vsej EU zagotovi združljivost dodatnih pokojnin z mobilnostjo. Tako se lahko državljanom zagotovijo informacije o pokojninskih pravicah in napovedi njihovih prihodkov po upokojitvi.

  • države članice spodbudi k daljšanju delovne dobe s prilagajanjem upokojitvene starosti pričakovani življenjski dobi, omejevanjem predčasnega upokojevanja ter zapiranjem vrzeli med upokojevanjem moških in žensk;

  • še naprej spremljajo ustreznost, vzdržnost in varnost pokojnin ter podpirajo pokojninske reforme v državah članicah.

Ozadje:

Upokojenci predstavljajo pomemben delež prebivalstva EU (120 milijonov ali 24 %), ki v času, ko se množično upokojuje povojna generacija in se krči število tistih v delovno najbolj aktivnih letih, hitro narašča. Leta 2008 so na vsakega državljana EU, starega 65 let ali več, prišle štiri osebe, sposobne za delo (v starosti od 15 do 64 let). Do leta 2060 se bo to razmerje zmanjšalo na ena proti dva. Gospodarska kriza je učinke staranja prebivalstva še zaostrila. Pokojnine že danes predstavljajo zelo velik delež javnih odhodkov: v povprečju znašajo 10 % BDP, do leta 2060 pa lahko ta delež naraste na 12,5 %. Vendar so s porabo za javne pokojnine, ki znaša od 6 % BDP na Irskem do 15 % v Italiji, države v zelo različnih položajih, čeprav se spopadajo s podobnimi demografskimi izzivi. Pokojninske dokladne sisteme so prizadeli upad zaposlenost in z njim povezani nižji pokojninski prispevki, naložbene sisteme pa padajoče vrednosti sredstev in nižji donosi.

Pokojninski sistemi so pretežno v pristojnosti držav članic, vendar jim EU lahko stoji ob strani z zakonodajo na področjih, ki vplivajo na delovanje notranjega trga, finančno podporo, ki bo starejšim delavcem omogočila, da dlje ostanejo na trgu dela, usklajevanjem politik in vzajemnim učenjem. Reforme pokojninskih sistemov se ocenjujejo v okviru strategije Evropa 2020. Leta 2011 je 16 držav članic prejelo posebej zanje pripravljena priporočila glede pokojnin, nadaljnjih pet pa se jih je zavezalo k pokojninskim reformam v okviru memorandumov o soglasju (več podrobnosti je v Prilogi 3 k beli knjigi).

Več informacij:

Bela knjiga o pokojninah:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=sl

Eurobarometer o aktivnem staranju

IP/12/16 in Memo/12/10 o aktivnem staranju

Spletišče Evropske komisije o pokojninah – socialne zadeve:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Spletišče Evropske komisije o pokojninah – notranji trg:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Spletišče Evropske komisije o pokojninah – gospodarske in finančne zadeve:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Glej tudi:

Videonovice: Zapolnitev evropske pokojninske vrzeli

Video z animacijo o pokojninah

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar