Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES ieskicē plānus atbilstīgām, drošām un noturīgām pensijām

Brisele, 2012. gada 16. februāris. Aptuveni ceturtdaļai ES iedzīvotāju pensijas patlaban ir galvenais ienākumu avots. Arī jaunāki eiropieši vēlākā dzīves posmā būs atkarīgi no pensijām. Ja Eiropa nespēs nodrošināt pienācīgas pensijas tagad un nākotnē, miljoniem cilvēku vecumdienās var saskarties ar nabadzību. Eiropas iedzīvotāji noveco, jo cilvēki dzīvo ilgāk un viņiem ir mazāk bērnu. Jau no nākamā gada ES darbspējīgo iedzīvotāju skaits sāks samazināties. Pensijas arvien vairāk palielina finanšu slogu valstu budžetos, sevišķi ņemot vērā finanšu un ekonomikas krīzes radītās papildu grūtības. Lai atbalstītu šos centienus, Eiropas Komisija publicējusi Balto grāmatu par atbilstīgām, drošām un noturīgām pensijām. Tajā aplūko ES un dalībvalstu sadarbības iespējas, lai risinātu svarīgākās problēmas, ar kurām šobrīd saskaras mūsu pensiju sistēmās. Baltajā grāmatā ierosina vairākas iniciatīvas, lai palīdzētu radīt pareizos nosacījumus, proti: lai darbspējīgie iedzīvotāji varētu turpināt strādāt, — tas nodrošinātu labāku līdzsvaru starp nostrādāto un pensijā pavadīto laiku; lai cilvēki, kuri pārceļas uz citu valsti, varētu saglabāt savas pensiju tiesības; lai palīdzētu cilvēkiem izveidot lielākus uzkrājumus un nodrošinātu, ka pensiju solījumi tiek turēti un cilvēki saņem gaidītās pensijas.

ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors, Briselē iepazīstinot preses pārstāvjus ar balto grāmatu, norādīja: „Ja mēs veiksim paredzētās reformas, nākotnē būs iespējams nodrošināt atbilstīgas pensijas. Iedzīvotāju novecošanas ietekme ir jūtama — t.s. demogrāfiskā sprādziena paaudze pensionējas, taču arvien mazāk jauniešu iesaistās darba tirgū. Tomēr šo problēmu risināšana vēl nav nokavēta.” Komisārs piebilda, ka ir svarīgi paaugstināt pensionēšanās vecumu, atzīmējot, ka nesen veiktajā Eurobarometer aptaujā konstatēts, ka daudzi eiropieši turpinātu savas gaitas darba tirgū pat pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas, ja tiktu radīti atbilstoši nosacījumi.

Ar balto grāmatu nāk klajā 2012. gadā — Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadā —, un tā balstās uz 2010. gada jūlijā sāktās plašas apspriedes rezultātiem. Tā aptver atšķirīgas politiskās jomas un ir pilnībā saskaņā ar Komisijas Gada izaugsmes pētījumu par 2012. gadu. Pasākumi Eiropas līmeni atbalstīs un papildinās valstu pensiju sistēmu reformas. Baltajā grāmatā īpaši ierosina:

  • radīt labākas iespējas vecāka gadagājuma cilvēkiem, aicinot sociālos partnerus pielāgot darbavietu un darba tirgus praksi, un, izmantojot Eiropas Sociālo fondu, iesaistīt darbā vecāka gadagājuma darba ņēmējus. Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadā (2012) galvenokārt koncentrējas uz to, lai cilvēkiem sniegtu iespējas strādāt ilgāk;

  • attīstīt privātās papildpensiju shēmas, mudinot sociālos partnerus izstrādāt šādas shēmas un aicinot dalībvalstis optimizēt nodokļus un radīt citus stimulus;

  • uzlabot papildpensiju shēmu drošību, cita starpā pārstrādājot direktīvu par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību un sniedzot labāku informāciju patērētajiem;

  • nodrošināt papildpensiju shēmās saikni ar mobilitāti, ieviešot tiesību aktus, ar kuriem aizsargā mobilo darba ņēmēju pensiju tiesības, un atbalstot pensiju izsekojamības dienestu izveidi visā ES; Šie dienesti var sniegt pilsoņiem informāciju par pensiju tiesībām, kā arī projicēt pensijas ienākumus pēc pensionēšanās.

  • mudināt dalībvalstis atbalstīt ilgāku darba mūžu, piesaistot pensionēšanās vecumu paredzamajam dzīves ilgumam, ierobežojot pirmstermiņa pensionēšanos un likvidējot pensiju tiesību atšķirības starp sievietēm un vīriešiem;

  • turpināt uzraudzīt pensiju atbilstīgumu, drošumu un noturīgumu un atbalstīt pensiju sistēmu reformas dalībvalstīs.

Pamatinformācija

Pensionāru skaits kopējā ES iedzīvotāju skaitā ir būtisks, un tas strauji palielinās (120 milj. jeb 24 %), īpaši t.s. demogrāfiskā sprādziena paaudzei sasniedzot pensionēšanās vecumu un cilvēku skaitam darbspējīgā vecumā samazinoties. Attiecība starp cilvēkiem darbaspējīgā vecumā (15–64 gadi) un ES pilsoņiem vecuma grupā virs 65 gadiem 2008. gadā bija četri pret vienu. Līdz 2060. gadam šī attiecība samazināsies līdz diviem pret vienu. Demogrāfiskās novecošanas ietekmi vēl vairāk saasina ekonomikas krīze. Pensijas veido ļoti lielu publisko izdevumu daļu: patlaban vidēji 10 % IKP, kas 2060. gadā, iespējams, var pieaugt līdz 12,5 %. Valstu pensiju izdevumi patlaban svārstās no 6 % IKP Īrijā līdz 15 % Itālijā, tādējādi tās ir diezgan atšķirīgās situācijās, lai gan demogrāfiskie jautājumi ir līdzīgi. Lejupslīde nodarbinātības rādītājos ietekmē paaudžu solidaritātes pensiju shēmas — pensiju iemaksas ir mazākas. Dilstoša aktīvu vērtība un mazāka peļņa ietekmē fondētās shēmas.

Lai arī pensiju sistēmas galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē, ES var palīdzēt ar tiesību aktiem par jautājumiem, kuri ietekmē iekšējā tirgus darbību, ar finanšu atbalstu, lai palīdzētu vecāka gadagājuma darba ņēmējiem palikt darba tirgū, kā arī ar politikas koordinēšanu un savstarpējo apmācību. Pensiju sistēmu reformas ir novērtētas stratēģijā "Eiropa 2020". 2011. gadā 16 dalībvalstis saņēma konkrētus ieteikumus attiecībā uz pensijām, un vēl 5 dalībvalstis apņēmās veikt pensiju reformas, parakstot saprašanās memorandu (sīkāka informācija baltās grāmatas 3. pielikumā).

Papildu informācija

Baltā grāmata par pensijām

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarometer par aktīvām vecumdienām

IP/12/16 + Mémo/12/10 par aktīvām vecumdienām

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par pensijām (sociālās lietas)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par pensijām (iekšējais tirgus)

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par pensijām (ekonomikas un finanšu jautājumi)

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Sk. arī

VNR: Bridging Europe's pensions gap

Video animācija par pensijām

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar