Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES siūlo adekvačių, saugių ir tvarių pensijų planus

Briuselis, 2012 m. vasario 16 d. Pensijos – svarbiausias maždaug ketvirtadalio šiandieninės ES piliečių pajamų šaltinis, o dabartiniai Europos jaunuoliai ateityje irgi sulauks dienos, kai teks gyventi iš pensijos. Jei Europa nesiims veiksmų, kad užtikrintų adekvačias pensijas dabar ir ateityje, milijonams vyresnių žmonių gali tekti skursti. Europos visuomenė senėja – žmonės gyvena ilgiau ir turi mažiau vaikų. Jau kitais metais ES darbingo amžiaus gyventojų skaičius pradės mažėti. Išlaidos pensijoms vis sunkiau slegia nacionalinius biudžetus. Tai ypač juntama ištikus finansų ir ekonomikos krizei. Siekdama padėti valstybėms narėms, Komisija paskelbė baltąją knygą „Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“. Joje nagrinėjama, kaip ES ir valstybės narės galėtų drauge spręsti svarbiausius pensijų sistemų uždavinius. Baltojoje knygoje taip pat siūloma pačių įvairiausių iniciatyvų, kuriomis padedama sudaryti tinkamas sąlygas visiems darbingiems asmenims kuo ilgiau likti darbo rinkoje – taip būtų galima pasiekti optimalią laiko, kurį žmogus dirba ir kurį gyvena išėjęs į pensiją, pusiausvyrą, užtikrinti, kad į kitas šalis persikeliantys asmenys išsaugotų teises į sukauptą pensiją, padėti žmonėms sukaupti daugiau lėšų pensijai ir laikytis su pensijomis susijusių įsipareigojimų, kad piliečiai gautų užtarnautą pensiją.

Pristatydamas Baltąją knygą Briuselyje susirinkusiems žiniasklaidos atstovams, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Adekvačios pensijos ateityje bus įmanomos tik jei įgyvendinsime reformų įsipareigojimus. Visuomenės senėjimo poveikį pajusime netrukus – vadinamosios kūdikių bumo kartos atstovai jau pasiekė pensinį amžių, o į darbo rinką žengia mažiau jaunuolių. Tačiau spręsti šias problemas dar nevėlu.“ Komisijos narys pridūrė, kad labai svarbu didinti pensinį amžių, juolab kad, neseniai atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, daugelis europiečių norėtų dirbti net sulaukę pensinio amžiaus, jei tam būtų sudarytos tinkamos sąlygos.

Simboliška, kad ši baltoji knyga skelbiama 2012-aisiais – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Ją rengiant remtasi 2010 m. liepos mėn. pradėtų išsamių konsultacijų rezultatais. Knygoje, kurioje aptariamos įvairios politikos sritys, visapusiškai atsižvelgiama į Komisijos 2012 m. metinę augimo apžvalgą. Europos lygmens priemonėmis bus remiamos ir papildomos nacionalinės pensijų sistemos. Baltojoje knygoje, be kita ko, siūloma:

  • sudaryti geresnes sąlygas vyresnio amžiaus darbuotojams raginant socialinius partnerius pritaikyti darbo vietas ir darbo rinkos praktiką ir naudojant Europos socialinio fondo lėšas grąžinti vyresnio amžiaus darbuotojus į darbo rinką. Galimybių ilgiau likti darbo rinkoje užtikrinimas yra vienas svarbiausių 2012 m., kurie paskelbti vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais, uždavinių;

  • plėtoti papildomų privačių pensijų kaupimo fondus ir skatinti socialinius partnerius prisidėti prie šios veiklos, o valstybes nares – optimizuoti mokesčių ir kitokias paskatas;

  • padidinti privačių pensijų kaupimo fondų saugumą, be kita ko, peržiūrint Direktyvą dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros ir geriau informuojant vartotojus;

  • teisės aktais, kuriais ginamos judžių darbuotojų teisės į pensiją, ir pensijų „sekimo“ priemonėmis užtikrinti, kad judumas netrukdytų kaupti papildomų pensijų. Naudodamiesi minėtomis priemonėmis, piliečiai gautų informacijos apie sukauptą pensiją bei prognozuojamas pajamas išėjus į pensiją;

  • skatinti valstybes nares remti ilgesnį profesinį gyvenimą susiejant pensinį amžių su tikėtina gyvenimo trukme, apribojant galimybes naudotis ankstyvo išėjimo į pensiją sistema ir sumažinant vyrų ir moterų pensijų atotrūkį;

  • toliau stebėti pensijų sistemų adekvatumą, tvarumą ir saugumą ir remti valstybių narių pensijų sistemų reformas.

Pagrindiniai faktai

Pensininkai sudaro nemenką (120 mln. arba 24 proc.) ES visuomenės dalį ir ji vis didėja. Tai ypač pastebima dabar, kai į pensiją išeina vadinamoji kūdikių bumo karta ir mažėja darbingiausio amžiaus gyventojų skaičius. 2008 m. vienam 65 m. ar vyresniam ES piliečiui teko keturi darbingo amžiaus (15–64 m.) europiečiai. 2060 m. vienam pensininkui teks jau tik du darbingo amžiaus žmonės. Demografinio senėjimo poveikį dar labiau sustiprina ekonomikos krizė. Pensijos jau dabar sudaro labai didelę valstybės išlaidų dalį: šiandien joms vidutiniškai skiriama 10 proc. BVP, o 2060 m. veikiausiai teks skirti 12,5 proc. Valstybės išlaidos pensijoms įvairiose šalyse gerokai skiriasi – nuo 6 proc. BVP Airijoje iki 15 proc. Italijoje, taigi padėtis yra labai nevienoda, nors visos šalys patiria panašių demografinių problemų. Einamojo finansavimo modeliui poveikį daro krizė ir drauge su ja mažėjantis užimtumas ir pensijų įmokos, o investicinį pensijų kaupimo modelį veikia mažėjanti turto vertė ir grąža.

Pensijų sistemos priklauso pačių valstybių narių kompetencijai, tačiau ES gali prisidėti leisdama su vidaus rinkos veikimu susijusius teisės aktus, teikdama finansinę paramą, kad vyresnio amžiaus darbuotojai galėtų likti darbo rinkoje, koordinuodama politiką ir padėdama mokytis vieniems iš kitų. Pensijų sistemų reformos yra įvertintos, kaip nustatyta strategijoje „Europa 2020“. 2011 m. šešiolikai valstybių narių buvo pateiktos konkrečiai joms skirtos rekomendacijos, susijusios su pensijų sistemomis, o dar penkios įsipareigojo įgyvendinti pensijų reformas pasirašydamos susitarimo memorandumus (daugiau informacijos – Baltosios knygos 3 priede).

Daugiau informacijos

Baltoji knyga „Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

„Eurobarometro“ apklausa vyresnių žmonių aktyvumo klausimais

IP/12/16 ir Mémo/12/10 vyresnių žmonių aktyvumo klausimais

Pensijų klausimams ir socialiniams reikalams skirta Europos Komisijos svetainė:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Pensijų ir vidaus rinkos klausimams skirta Europos Komisijos svetainė:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Pensijų klausimams ir ekonomikos ir finansų reikalams skirta Europos Komisijos svetainė:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Taip pat žr.

Vaizdo siužetas: Bridging Europe's Pensions Gap

Video animation on pensions

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar