Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU esittää suunnitelman riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

Bryssel 16. helmikuuta 2012 – Eläkkeet ovat pääasiallinen tulonlähde noin neljännekselle EU:n väestöstä tällä hetkellä, ja myöhemmin elämässään myös nuoremmat eurooppalaiset turvautuvat eläkkeisiin. Ellei Eurooppa pysty tarjoamaan kohtuullisia eläkkeitä nyt ja tulevaisuudessa, miljoonat joutuvat kärsimään köyhyydestä vanhoina. Eurooppa on ikääntymässä, kun ihmiset elävät pidempään ja hankkivat vähemmän lapsia. EU:n työikäinen väestö alkaa kutistua jo ensi vuodesta lähtien. Eläkkeet aiheuttavat lisääntyvää taloudellista painetta valtioiden talousarvioille, etenkin kun ylimääräisenä rasitteena on vielä talous- ja rahakriisi. Euroopan komissio on julkaissut riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä koskevan valkoisen kirjan jäsenvaltioiden toimien tueksi. Siinä tarkastellaan tapoja, joilla EU ja jäsenvaltiot voivat toimia eläkejärjestelmiä uhkaavien keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi, ja esitetään joukko aloitteita, joiden avulla voidaan luoda oikeanlaiset edellytykset, jotta työkykyiset voivat pysyä työssä pidempään. Näin saavutetaan parempi tasapaino työ- ja eläkevuosien suhteessa, varmistetaan, että toiseen maahan muuttavat ihmiset säilyttävät eläkeoikeutensa, autetaan ihmisiä säästämään enemmän ja varmistetaan, että eläkelupaukset pidetään ja että ihmiset saavat odotustensa mukaisen eläkkeen.

Esitellessään valkoisen kirjan lehdistölle Brysselissä EU:n työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että riittävien eläkkeiden turvaaminen tulevaisuudessa on mahdollista, jos sitoudumme tiukasti uudistuksiin. Hänen mukaansa ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä nyt, kun suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja nuoria tulee vähemmän työmarkkinoille. ”Vielä ei ole kuitenkaan liian myöhäistä vastata näihin haasteisiin”, hän jatkoi. Komissaarin mukaan eläkeiän nostaminen on tärkeää, ja hän siteerasi hiljattaista Eurobarometri-kyselyä, jossa esitettiin, että monet eurooppalaiset pysyisivät työmarkkinoilla eläkeiän saavutettuaankin, jos edellytykset ovat oikeanlaiset.

Valkoinen kirja julkaistaan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisena teemavuotena 2012, ja se pohjautuu heinäkuussa 2010 käynnistetyn laajan kuulemisen tuloksiin. Siinä käsitellään eri politiikanaloja ja noudatellaan komission vuotuista kasvuselvitystä (2012). Euroopan tason toimenpiteillä tuetaan ja täydennetään kansallisia eläkeuudistuksia. Valkoisessa kirjassa ehdotetaan erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

  • Tarjotaan iäkkäämmille työntekijöille paremmat mahdollisuudet kehottamalla työmarkkinaosapuolia mukauttamaan työpaikkoja ja työmarkkinakäytäntöjä ja hyödyntämällä Euroopan sosiaalirahastoa iäkkäämpien työntekijöiden saamiseksi työelämään. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden (2012) yhtenä keskeisenä aiheena on ihmisten pidemmän työuran mahdollistaminen.

  • Kehitetään yksityisiä lisäeläkejärjestelmiä kannustamalla työmarkkinaosapuolia kehittämään tällaisia järjestelmiä ja kannustamalla jäsenvaltioita hyödyntämään vero- ja muita kannustimia mahdollisimman hyvin.

  • Parannetaan lisäeläkejärjestelmien turvallisuutta myös tarkistamalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettua direktiiviä ja parantamalle kuluttajille suunnattua tiedotusta.

  • Tehdään lisäeläkkeistä yhteensopivia liikkuvuuden kanssa antamalla lainsäädäntöä, jolla suojataan liikkuvien työntekijöiden eläkeoikeudet, ja edistämällä eläketietopalvelujen perustamista kaikkialle EU:hun. Näin voidaan tarjota kansalaisille tietoa eläkeoikeuksista ja ennusteita eläkkeellesiirtymisen jälkeisestä tulotasosta.

  • Kannustetaan jäsenvaltioita edistämään pidempiä työuria liittämällä eläkeikä elinajanodotteeseen, rajoittamalla pääsyä varhaiseläkkeelle ja kaventamalla miesten ja naisten eläke-eroja.

  • Jatketaan eläkkeiden riittävyyden, kestävyyden ja turvallisuuden seuraamista ja jäsenvaltioiden eläkeuudistusten tukemista.

Tausta

Eläkkeensaajat edustavat merkittävää ja nopeasti kasvavaa osuutta EU:n väestöstä (120 miljoonaa eli 24 prosenttia), etenkin kun suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän ja parhaassa työiässä olevien määrä vähenee. Vuonna 2008 jokaista vähintään 65-vuotiasta EU-kansalaista kohti oli neljä työikäistä (15–64-vuotiasta), mutta vuoteen 2060 mennessä tämä suhde laskee niin, että työikäisiä on enää kaksi. Väestön ikääntymisen vaikutuksia pahentaa vielä talouskriisi. Eläkkeet edustavat jo erittäin suurta osuutta valtion menoista: keskimäärin 10 prosenttia BKT:stä ja mahdollisesti 12,5 prosenttia vuonna 2060. Julkisesti rahoitettujen eläkkeiden menot vaihtelevat 6 prosentista BKT:stä (Irlannissa) 15 prosenttiin (Italiassa), joten jäsenvaltiot ovat melko erilaisissa tilanteissa vaikkakin niillä on samanlaisia väestörakenteeseen liittyviä haasteita. Kriisi vaikuttaa jakoperusteisiin eläkejärjestelmiin työllisyyden heikkenemisen ja eläkemaksujen vähenemisen kautta ja rahastoiviin järjestelmiin omaisuuden laskevien arvojen ja alhaisempien tuottojen kautta.

Eläkejärjestelmät kuuluvat suureksi osaksi jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta EU voi auttaa antamalla lainsäädäntöä sisämarkkinoihin vaikuttavista seikoista, antamalla taloudellista tukea, jolla autetaan pitämään iäkkäämmät työntekijät pidempään työmarkkinoilla, koordinoimalla politiikkaa ja edistämällä vastavuoroista oppimista. Eläkejärjestelmien uudistusta arvioidaan Eurooppa 2020 -strategian puitteissa. Vuonna 2011 annettiin eläkkeitä koskevia maakohtaisia suosituksia 16 jäsenvaltiolle ja 5 jäsenvaltiota sitoutui eläkeuudistuksiin yhteisymmärryspöytäkirjansa puitteissa (ks. lisätietoja valkoisen kirjan liitteessä 3).

Lisätietoja:

Eläkkeitä koskeva valkoinen kirja

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobarometer on active ageing

Aktiivisena ikääntymistä käsittelevä lehdistötiedote IP/12/16 + Mémo/12/10

Eläkkeitä ja sosiaaliasioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu:

hhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=fi

Eläkkeitä ja sisämarkkina-asioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Eläkkeitä ja talous- ja raha-asioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Ks. myös:

Videotiedote: Bridging Europe's pensions gap

Video animation on pensions

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar