Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL esitab plaani piisavate, kindlate ja jätkusuutlike pensionide kohta

Brüssel, 16. veebruar 2012. Pension on ELi elanikkonnast ligikaudu neljandiku jaoks peamine sissetulekuallikas ning vanemaks saades hakkavad ka nooremad eurooplased elama pensionist. Kui Euroopa ei suuda nüüd ja edaspidi tagada inimväärseid pensione, satuvad miljonid inimesed vanas eas vaesusesse. Euroopa elanikkond vananeb, sest elatakse kauem ja lapsi sünnib vähem kui varem. Juba järgmisest aastast hakkab ELi töötav elanikkond kahanema. Pensionide maksmine avaldab riikide eelarvetele aina suuremat rahalist survet, seda eriti rahandus- ja majanduskriisi tingimustes. Euroopa Komisjon avaldas olukorra parandamiseks valge raamatu piisavate, kindlate ja jätkusuutlike pensionide kohta. Dokumendis uuritakse, mida saavad EL ja liikmesriigid pensionisüsteeme ohustavate tõsiste probleemide lahendamiseks teha. Esitatakse rida algatusi, et aidata luua tingimused, mis võimaldaksid töötamist jätkata kõigil, kes seda suudavad. Ühtlasi aitaks see saavutada parema tasakaalu tööaja ja pensionil veedetud aja vahel. Algatuste abil tagatakse, et teise riiki kolijate pensioniõigused säilivad, aidatakse inimestel rohkem säästa ning tagatakse pensionilubaduste pidamine ja ootustele vastav pension.

Valget raamatut Brüsselis pressile tutvustades ütles ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor: „Piisavate pensionide tagamine tulevikus on võimalik juhul, kui jääme oma kohustuse juurde reformid ellu viia. Vananemine mõjutab meid aina enam – beebibuumi ajal sündinud hakkavad pensionile minema ja tööturule siseneb aina vähem noori. Kuid nende probleemide lahendamiseks ei ole veel hilja”. Volinik rõhutas pensioniea tõstmise vajadust, ja nentis, et hiljutise Eurobaromeetri uuringu järgi jääksid paljud eurooplased õigete tingimuste puhul tööle edasi ka pärast pensioniikka jõudmist.

Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 alguses avaldatud valge raamat on koostatud 2010. aasta juulis alanud ulatusliku konsultatsiooni tulemuste põhjal. See hõlmab erinevaid poliitikavaldkondi ja on täielikult kooskõlas komisjoni 2012. aasta iga-aastase majanduskasvu analüüsiga. Euroopa tasandi meetmetega toetatakse ja täiendatakse riiklikke pensionireforme. Valges raamatus tehakse järgmised konkreetsed ettepanekud.

  • Luua eakate töötajate jaoks paremad võimalused, kutsudes sotsiaalpartnereid üles kohandama töökoha- ja tööturutavasid ja kasutades eakate töötajate tööle tagasi kutsumiseks Euroopa Sotsiaalfondi võimalusi. Inimestele varasemast kauem töötamise võimaldamine on aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta 2012 keskne teema.

  • Arendada täiendavaid erapensioniskeeme seeläbi, et sotsiaalpartnereid ergutatakse neid välja töötama ning liikmesriike innustatakse optimeerima makse ja muid stiimuleid.

  • Muuta täiendavad pensioniskeemid kindlamaks muu hulgas tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi läbivaatamise ja tarbijate parema teavitamise kaudu.

  • Viia täiendavad pensionid kooskõlla liikuvuse põhimõttega õigusaktide kaudu, millega kaitstakse liikuvate töötajate pensioniõigusi, ning üleeuroopalise pensionijälgimissüsteemi loomise abil. Nii saab anda kodanikele teavet pensioniõiguste ja pensionileminekujärgsete sissetulekute prognooside kohta.

  • Innustada liikmesriike toetama pikemaid tööstaaže näiteks sellega, et pensioniiga seotakse oodatava elueaga, piiratakse enneaegse pensionilemineku võimalusi ning kaotatakse meeste ja naiste pensioniigade erinevus.

  • Jätkata pensionide piisavuse, kindluse ja jätkusuutlikkuse kontrollimist ning toetada liikmesriikide pensionireforme.

Taust:

pensionärid moodustavad ELi elanikkonnast olulise ja kiiresti kasvava osa (120 miljonit ehk 24%), eriti nüüd, kui beebibuumi põlvkond hakkab jõudma pensioniikka ja parimas tööeas inimeste arv väheneb. 2008. aastal oli iga 65-aastase ja vanema ELi kodaniku kohta neli tööealist (15–64-aastast) kodanikku. Aastaks 2060 on neid ainult kaks. Majanduskriis suurendab veelgi rahvastiku vananemise mõju. Pensionid moodustavad avaliku sektori kuludest juba praegu väga suure osa: keskmiselt 10 % SKPst, mis võib 2060. aastal tõusta 12,5%ni. Kuna kulutused riiklikele pensionidele ulatuvad hetkel 6% SKPst Iirimaal 15%ni Itaalias, on riikide olukorrad väga erinevad, ehkki kõik seisavad silmitsi ühesuguste demograafiliste probleemidega. Samal ajal kui kriis mõjutab jooksval finantseerimisel ja ümberjagamisel põhinevaid pensioniskeeme tööhõive määra languse ja sellest tulenevalt vähenevate pensionimaksete kaudu, annavad kogumispensioniskeemidele löögi varade väärtuse vähenemine ja väiksem kasum.

Pensionisüsteemid kuuluvad suures osas liikmesriikide pädevusse, samas võib EL aidata sellega, et võtab vastu õigusakte küsimustes, mis mõjutavad siseturu toimimist, ning rahalise toetusega eakate töötajate tööturul püsimiseks, poliitika koordineerimiseks ja vastastikuseks õppimiseks. Pensionisüsteemide reforme hinnatakse strateegia „Euroopa 2020” raames. 2011. aastal sai 16 liikmesriiki riigipõhise soovituse pensionide kohta ja veel viis liikmesriiki võttis vastastikuse mõistmise memorandumi alusel kohustuse viia läbi pensionireformid (üksikasjalikum teave valge raamatu 3. lisas).

Lisateave

Valge raamat pensionide kohta:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

Eurobaromeetri uuring aktiivsena vananemise kohta (inglise keeles)

IP/12/16 + Mémo/12/10 aktiivse vananemise teemal

Euroopa Komisjoni veebisait pensionide kohta – sotsiaalküsimused:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en

Euroopa Komisjoni veebisait pensionide kohta – siseturg:

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Euroopa Komisjoni veebisait pensionide kohta – majandus ja rahandus:

http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

Vt ka:

Videouudislõik: pensionierinevuste vähendamise kohta

Animatsioon pensionide kohta

Contact :

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Nadège Defrere (+32 2 229 45 44)


Side Bar